• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Utrata roznorodności biologicznej - postępujące zagrożenie

  01.09.2010. 12:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Raport stworzony przy współpracy ponad 1300 naukowców z ponad 90 krajów zawiera ostrzeżenie na temat utraty różnorodności biologicznej, która następuje w takim tempie, że stanowi obecnie poważne zagrożenie dla całej ludzkości.

  W najnowszym z serii raportów dotyczących Milenijnej Oceny Stanu Ekosystemu (Millennium Ecosystem Assessment) zatytułowanym "Ekosystem i dobra kondycja ludzkości: raport syntetyczny na temat różnorodności biologicznej" czytamy, że od momentu rozpoczęcia rybołówstwa na skalę przemysłową światowe zasoby rybne zmniejszyły się o 90 procent. Raport ostrzega także, że jedna trzecia wszystkich płazów, ponad jedna piąta ssaków oraz jedna czwarta drzew iglastych na świecie jest zagrożona wyginięciem.

  Informacje zawarte w raporcie wskazują na to, że w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia zmiany w różnorodności biologicznej spowodowane działalnością człowieka zachodzą szybciej niż w całej dotychczasowej historii ludzkości.

  - Nowy raport w ramach Milenijnej Oceny podkreśla, że ludzkość, zamiast zwolnić tempo swych działań, jeszcze bardziej je przyspiesza, co sprawia, że wszyscy znajdujemy się na kursie kolizyjnym pędząc w stronę ponurej przyszłości - skomentował Klaus Töpfer - dyrektor wykonawczy Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych.

  - Gdyby te tereny podmokłe, lasy, rzeki oraz rafy koralowe były fabrykami, galeriami sztuki, uniwersytetami itp., niszczenie ich w takim tempie byłoby uważane za poważny akt wandalizmu lub nawet podpalenie. My jednak jesteśmy jeszcze bardziej lekkomyślni - dodał Klaus Töpfer.

  Raport stwierdza, że utrata tych środowisk może spowodować także problemy gospodarcze dla niektórych populacji. Na przykład nienaruszony hektar lasu mangrowego w kraju takim jak Tajlandia ma wartość ponad 1000 USD (792 euro). Kiedy grunt ten zostanie zaadaptowany pod intensywne uprawy jego wartość spada do około 200 USD (158 euro) za hektar.

  Jednakże, według Waltera Reid'a, dyrektora Milenijnej Oceny Stanu Ekosystemu, informacje zawarte w najnowszym raporcie nie są wcale zniechęcające. - Raport pokazuje, że istnieją narzędzia zarządzania i polityki oraz technologie w znaczący sposób spowalniające te negatywne procesy - powiedział Walter Reid.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
  Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: ISO/IEC TR 13335, zwana skrótowo GMITS (Guidelines for the Management of IT Security) – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Raport ten składa się z pięciu części. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń. Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Biomonitoring, monitoring biologiczny, monitoring przyrodniczy – działania polegające na obserwowaniu i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w ekosystemach, składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych, populacjach i gatunkach, a także służące ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody. W szerszym znaczeniu biomonitoring określany jest jako działania służące ocenie stanu środowiska za pomocą bioidentyfikatorów. W takim ujęciu monitoring biologiczny ma na celu nie tylko ocenę stanu środowiska przyrodniczego (organizmów żywych i ekosystemów), ale też innych parametrów środowiska, w szczególności stopnia zanieczyszczenia powietrza i wód. Różnorodność genetyczna – jedna z trzech form różnorodności biologicznej wyróżnianych przez IUCN. Określa, mierzony na różne sposoby, poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji. Najczęściej jest wyrażana jako różnorodność alleliczna, czyli średnia liczba i względna częstość alleli na locus. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej.

  Raport Ekonomiczny Prezydenta Stanów Zjednoczonych - dokument publikowany co roku w lutym przez Zespół Doradców Ekonomicznych Prezydenta USA. Zawiera on informacje dotyczące istotnych wydarzeń ekonomicznych, rodzajów aktywności gospodarczej oraz głównych celi ekonomicznych na nadchodzący rok. Raport bywa często krytykowany w kwestiach istotności zawartych w nim treści i celów. Raport Wernera – raport w sprawie możliwości zakończenia procesu tworzenia unii gospodarczo-walutowej, przedstawiony w 1970 r.

  Raport z Belmont – Raport Państwowej Komisji dla Ochrony Ludzkich Uczestników Badań Biomedycznych i Behawioralnych powołanej w czerwcu 1974 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Komisja została powołana pod wpływem ujawniane szokujących informacji na temat prowadzenia badań na ludziach przez amerykańskich lekarzy m.in. badania w Tuskegee nad nieleczonym syfilisem.Raport zatytułowany „Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research” (zwany też krótko Raportem z Belmontu biorący swoją nazwę od ośrodka Belmont Conference Center w którym go zredagowano) nakreśla 3 podstawowe zasady etyki badań klinicznych: szacunek dla pacjentów, dobroczynność i sprawiedliwość. Raport zawiera również praktyczne postulaty takie jak: świadoma, dobrowolnie udzielona i zrozumiała dla pacjenta zgoda na udział w badaniu, wyważenie właściwych z punktu widzenia jednostki (pacjenta) proporcji pomiędzy korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w badaniu a ryzykiem z nim związanym, a także sprawiedliwy dobór grup pacjentów.

  Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

  Raport U Thanta – raport przedstawiony na sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 26 maja 1969 przez Sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta, zatytułowany Problemy ludzkiego środowiska (ang. The problems of human environment) wyrażony w rezolucji nr 2390. Irańska gospodarka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na Bliskim Wschodzie. Iran jest również jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który rozwija także inne sektory gospodarki, niezwiązane z ropą naftową. Jednak wyż demograficzny – ogromna liczba młodych ludzi sprawia, że wykorzystanie relatywnie dobrego stanu gospodarki jest utrudnione. W ten sposób mimo 7% wzrostu PKB bezrobocie przekracza 15%, wysoka jest również inflacja – ok. 12-18%, co i tak jest ogromnym postępem w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat. Raport UNICEF (zob. link) wskazuje, że w Iranie wciąż są ogromne rozwarstwienia w dochodach ludności – chociaż średni dochód na mieszkańca wynosi ok. 8000 $ rocznie, wielu Irańczyków żyje na granicy minimum socjalnego, a wielu w nędzy. Jednak ten sam raport zauważa, że sytuacja się poprawia, a rząd stara się realizować wytyczne organizacji międzynarodowych. Zdecydowanie poprawia się dostęp do opieki medycznej oraz edukacji.

  Peak oil (dosł. "szczyt wydobycia ropy naftowej") – moment w czasie w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Ponieważ ropa naftowa jest najintensywniej wykorzystywanym przez ludzkość źródłem energii, toczy się aktywna debata na temat tego kiedy to nastąpi i jakie będzie miało skutki dla ludzkości. Historyczne przewidywania tego momentu okazały się przedwczesne, jednak wzrost cen ropy naftowej w ostatnich latach spowodował szereg spekulacji dotyczących tego jak daleko ludzkość jest od szczytu wydobycia i na ile jest na niego przygotowana.

  Dodano: 01.09.2010. 12:17  


  Najnowsze