• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce w Warszawie wykład Głównego Geologa Kraju

  19.07.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O problemach polskiej geologii, w tym m.in. o perspektywach wydobycia gazu łupkowego w Polsce, opowie 22 lipca w Warszawie dr Henryk Jacek Jezierski - Główny Geolog Kraju. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W Klubie NFOŚiGW dr Jezierski wygłosi wykład pt. "Geologia Funduszowi - Fundusz Geologii". Po wystąpieniu zaplanowano dyskusję, którą poprowadzi Michał Piskorz.

  Dr Jezierski jest od 2007 roku podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Głównym Geologiem Kraju. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, jego specjalnością jest hydrogeologia.

  W przeszłości był m.in. dyrektorem Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska; zajmował się również działalnością doradczą, m.in. jako ekspert Banku Światowego, doradca prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz konsultant w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych z dziedzin górnictwa, geologii i ochrony środowiska.

  Wykład rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali 102 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu są proszone o przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected] JPO

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Geolog – zawód uzyskiwany po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – publiczna instytucja finansowa, działająca od 1989 roku, najpierw jako fundusz celowy, a od 2010 roku jako państwowa osoba prawna. Głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – muzeum geologiczne działające w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Państwowa służba geologiczna - dział polskiej administracji państwowej wykonujący zadania państwa w zakresie geologii. Służbę tę pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który może powierzyć wykonanie niektórych zadań z zakresu służby geologicznej innym jednostkom organizacyjnym, w tym przedsiębiorcom, jeśli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych. Nadzór nad wykonywaniem zadań służby sprawuje Minister Środowiska, działający poprzez Głównego Geologa Kraju. Tadeusz Słomka (ur. 27 października 1948 w Świątnikach Górnych) – polski profesor nadzwyczajny nauk technicznych, 3 kwietnia 2012 roku został wybrany na rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kadencję 2012–2016. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2 kadencje) oraz prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (2 kadencje)

  Henryk Jacek Jezierski (ur. 4 lipca 1955 w Warszawie) – polski geolog, specjalista hydrogeolog, od 2007 do 2011 wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju. Krzysztof Szamałek (ur. 5 marca 1953 w Koninie) – profesor tytularny (od 2012 roku), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Mineralogii i Geochemii, Zakład Geologii Gospodarczej i Złożowej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii UW, z-ca przewodniczącego Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, specjalista z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż i zarządzania środowiskiem.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (skrót: OSZ) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Zakres jej zadań obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony jego nieodnawialnych zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych.

  Geologia inżynierska – dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych.

  Henryk Świdziński (ur. 8 września 1904 w Strzyżowie Lubelskim, zm. 23 czerwca 1969 w Naucznoje pod Symferopolem na Krymie) - polski geolog, specjalista geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Aleksander Jacek Garlicki (ur. 15 września 1934 w Krakowie) - polski geolog, specjalista geologii złóż surowców chemicznych, a zwłaszcza złóż soli, oraz geologii górniczej.

  Maciej Antoni Podemski (ur. 18 czerwca 1939 w Margoninie, powiat Chodzież, województwo poznańskie) – polski geolog, doktor nauk przyrodniczych w zakresie geologii. Specjalista geologii złóż surowców mineralnych, geologii gospodarczej oraz zarządzania dużymi zespołami i projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Historia Naturalna Polski – polski telewizyjny serial dokumentalny poświęcony ewolucji środowiska naturalnego Polski w dziejach Ziemi. Film realizowany był przez ekipę Akademickiej Telewizji Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, pierwsze zdjęcia do filmu rozpoczęły się już w 2001 roku. Współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Serial emitowany był na antenie TVP1.

  Sylwester Marek (ur. 8 grudnia 1927 w Liège, zm. 9 sierpnia 2013 w Warszawie) – polski geolog, specjalista geologii stratygraficznej i tektoniki, zwłaszcza utworów mezozoiku, oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Dodano: 19.07.2010. 00:18  


  Najnowsze