• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólny wysiłek na rzecz powstrzymania degradacji regionu śródziemnomorskiego

  13.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ciągu kolejnych 4 lat ponad 60 naukowców z 15 krajów będzie wspólnie pracować nad poprawą sposobów zarządzania wybrzeżem Morza Śródziemnego. Po raz pierwszy, w ramach jednego programu badań, projekt finansowany ze środków unijnych obejmie kompleksowe badania naukowe morza, jego wybrzeża i ekosystemów morskich z myślą o budowaniu konsensusu w zakresie przyszłego zarządzania tym niedomagającym basenem i tworzenia jego dobrobytu.

  Projekt PEGASO (Ludzie na rzecz zarządzania opartego na ekosystemach w ocenianiu zrównoważonego rozwoju morza i wybrzeża) uzyskał 6,99 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Morze Śródziemne (podobnie jak Morze Czarne) wciąż cierpi z powodu skrajnej degradacji środowiska. Niezrównoważona działalność taka jak nadmierna eksploatacja i urbanizacja oraz inne czynniki miały również wpływ na ekonomiczne źródła utrzymania i dobrobyt populacji zamieszkujących obszary przybrzeżne.

  Projekt PEGASO, koordynowany przez Universitat Aut?noma de Barcelona (UAB) w Hiszpanii, połączy naukę z procesami decyzyjnymi związanymi z zarządzaniem wybrzeżem Morza Śródziemnego na szczeblu regionalnym, krajowym i lokalnym. Znaczna część projektu wiązać się będzie z opracowaniem "atlasu" Morza Śródziemnego - znormalizowanej platformy wymiany danych opartej na przejrzystej i zwięzłej organizacji istniejących informacji naukowych.

  "PEGASO to projekt otwarty dla miłośników wybrzeża i osób oddanych sprawie środowiska, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, którego celem jest przeistoczenie się z projektu w ogólną postawę" - mówi Zeljka Skaricic, Starszy Kierownik Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

  W styczniu 2008 wykonano ważny krok milowy w zakresie ochrony rejonu Morza Śródziemnego. W sumie 21 krajów podpisało protokół Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ICZM), którego celem jest ochrona regionów przybrzeżnych i traktowanie ich jako skarby natury i kultury, które należy zachować. Powyższy instrument prawny jest pierwszym tego typu w tych regionach.

  W ramach projektu PEGASO zostanie opracowany system zarządzania, umożliwiający państwom, regionom i sektorom gospodarki współpracę zorientowaną na wspólny cel protokołu. Projekt zapewni platformę, za pośrednictwem której 23 uczestniczące organizacje (w tym ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe, małe przedsiębiorstwa i organizacje międzynarodowe) będą wyznaczać konkretne działania do realizacji w ramach protokołu ICZM.

  W toku projektu naukowcy będą również analizować 11 studiów przypadku w delcie Dunaju i Nilu, na północnym wybrzeżu Morza Adriatyckiego i na wysypach Morza Egejskiego. Te i inne badania przyczynią się ostatecznie do stworzenia jednego zbioru danych, statystyk, zdjęć i informacji na temat zagospodarowania gruntów, krajobrazu, pożarów lasów i innych aspektów regionów przybrzeżnych.

  "Rozpowszechnienie wyników projektu wśród ogółu społeczeństwa, bez ograniczania się do kontekstu krajów biorących udział w projekcie PEGASO, ma pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia dobrego zarządzania obszarami przybrzeżnymi" - mówi Françoise Breton z UAB.

  Konsorcjum PEGASO planuje również wykorzystanie tego doświadczenia przy opracowywaniu podobnych narzędzi dla Morza Czarnego. Zdefiniowano już kilka kluczowych obszarów badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

  Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Pegaso Z-105 – projekt samochodu Formuły 1 firmy Pegaso. Model Z-105 miał być wykorzystany podczas Grand Prix Hiszpanii 1954, ale nigdy do tego nie doszło. System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej. FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Park Natury Zalewu Szczecińskiego otwarty został 7 października 2005 roku. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża (EUCC-Polska) jako efekt realizacji projektu Park Natury Zalewu Szczecińskiego - aktywne modelowe zarządzanie przyrodą jako droga do zrównoważonego rozwoju. Park to urzeczywistnienie planów zarządzania terenami wartościowymi przyrodniczo w sposób łączący dobrą praktykę rolniczą i szeroko rozumianą edukację przyrodniczą z aspektami: rekreacyjnym i socjologicznym. Park jest pierwszym w Polsce tego typu obiektem służącym wdrażaniu zasad aktywnej ochrony przyrody, zarządzanym przez organizację pozarządową jaką jest Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie i Nadleśnictwem Goleniów oraz gminami Stepnica i Wolin.

  Dodano: 13.04.2010. 17:12  


  Najnowsze