• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badań naukowych jako przestroga - do 2050 r. potrzebne jest ograniczenie emisji o 50%, aby osiągnąć cele związane z hamowaniem zmian klima

  04.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyniki nowych badań brytyjskich oraz niemieckich wskazują, że jeśli przemysł na świecie będzie rozwijać się w takim samym tempie jak obecnie, niemożliwe będzie utrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi w obecnie ustalonych granicach. Badania, opisane w dwóch artykułach opublikowanych w czasopiśmie Nautre, opierały się na nowych symulacjach komputerowych reakcji klimatu na emisje gazów cieplarnianych.

  Jeden z projektów badawczych stanowił część programu Ensemble (Prognozy zmian klimatycznych i ich skutków oparte na ENSEMBLE), który otrzymał finansowanie w kwocie 15 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego UE (6PR).

  Obecna polityka klimatyczna UE zakłada utrzymanie globalnego wzrostu średnich temperatur powierzchniowych na poziomie nie wyższym niż 2°C w porównaniu z poziomem preindustrialnym. Jednak wyniki nowych badań ostrzegają, że globalne granice ocieplenia nie zostaną zachowane, jeśli nie umieści się ich w kontekście kumulacyjnego budżetu węglowego.

  Dr Myles Allen wraz z kolegami z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii przeprowadził symulację średniego globalnego ocieplenia, jakie wynikłoby z określonej kumulacji emisji dwutlenku węgla. Uzyskane wyniki wskazują, że 1 trylion ton emisji węglowych (które przyczyniłyby się do powstania 3,7 tryliona ton CO2) wywoła "najprawdopodobniej" ocieplenie na poziomie 2°C.

  "Matka natura nie liczy się z datami" - mówi dr Allen. "Aby uniknąć niebezpiecznej zmiany klimatu będziemy musieli ograniczyć łączną ilość węgla wprowadzanego do atmosfery, a nie tylko poziom emisji w danym roku. Polityka klimatyczna potrzebuje strategii wyjścia: oprócz obniżania emisji węgla teraz, potrzebujemy planu stopniowego likwidowania emisji w ogóle."

  Dr Malte Meinshausen i jego koledzy z Poczdamskiego Instytutu w Niemczech zajęli się nieco innym scenariuszem, modelując prawdopodobieństwo globalnego ocieplenia w określonych zakresach emisji gazów cieplarnianych. Doszli do wniosku, że globalne emisje między rokiem 2000 a 2050 sięgną około 1.400 gigaton CO2. Jeśli tak się stanie, to wzrost temperatury do końca obecnego stulecia z pewnością przekroczy docelowe 2°C.

  Komentując te dane dr Meinshausen stwierdził: "Taki kumulacyjny budżet oznaczałby, że znaczne ograniczenia emisji na świecie powinny zostać wprowadzone już wkrótce, przed rokiem 2020. Jeżeli będziemy zwlekać dłużej, to wymagane ograniczenie emisji dwutlenku węgla będzie się wiązać z ogromnymi kosztami i problemami technicznymi, które znacznie wykraczają poza to, co uznajemy dziś za realne z politycznego punktu widzenia."

  Ponadto, jak przestrzega: "Jeśli nadal będziemy spalać paliwa kopalne tak jak obecnie, to wyczerpiemy budżet węglowy zaledwie w 20 lat i globalne ocieplenie klimatu przekroczy [zakładane] 2 stopnie. Tylko szybka rezygnacja z paliw kopalnych da nam realną szansę na uniknięcie znacznego ocieplenia. Nie należy zapominać, że globalne ocieplenie na poziomie 2°C oznacza zmianę temperatury znacznie wykraczającą poza wahania naturalne, jakich doświadczyło życie na Ziemi odkąd pojawił się na niej człowiek."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu:
  http://www.pik-potsdam.de

  Uniwersytet Oksfordzki:
  http://www.ox.ac.uk/

  Źródło danych: Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu; Uniwersytet Oksfordzki
  Referencje dokumentu: Allen M.R., et al. (2009) Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne. Nature (w druku). Publikacja internetowa z dnia 30 kwietnia; DOI: 10.1038/nature08019.
  Allen M.R., et al. (DOI: 10.1038/nature08019) ora

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne. Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych). Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię.

  Równoważnik dwutlenku węgla (CO2e lub CDE) (Carbon dioxide equivalent) – to dwie, związane ze sobą lecz różne jednostki służące do opisywania globalnego ocieplenia, które może być spowodowane przez dany gaz cieplarniany, wykorzystujące równoważną ilość lub stężenie dwutlenku węgla jako poziomu odniesienia. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Wskaźniki emisji zapachowej – wartości emisji zapachowej (emisji odorantów) odniesione do jednostkowej ilości materiałów, przetwarzanych w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

  Dodano: 04.05.2009. 15:11  


  Najnowsze