• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzrost poziomu morza w dłuższym czasie może być wyższy niż przewidywano

  24.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wzrost poziomu morza może być znacznie wyższy od długoterminowych prognoz, nawet jeżeli obecny poziom dwutlenku węgla (CO2) ustabilizuje się - czytamy w nowym raporcie opublikowanym w tym tygodniu w czasopiśmie Nature Geoscience.

  Badania zatytułowane "Temperatura na Antarktyce i poziom mórz na świecie ściśle powiązane w czasie ostatnich pięciu zlodowaceń" zostały przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Państwowego Centrum Oceanografii w Southampton (NOCS) i z Uniwersytetu Bristolskiego wraz z kolegami z Uniwersytetu w TĂźbingen w Niemczech.

  Zespół zrekonstruował wahania poziomu mórz, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 520.000 lat i porównał ją z danymi na temat zmian klimatu i poziomu dwutlenku węgla z rdzeni lodowych pobranych na Antarktyce.

  Wyniki sugerują, że poziom wody może wzrosnąć znacznie powyżej długoterminowych prognoz zawartych w czwartym raporcie (AR4) Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) - ciała doradczego, które dostarcza obiektywnych informacji na temat zmian klimatu.

  Naukowcy wskazują na regularny związek między temperaturą na świecie a stężeniem CO2 oraz zmianami poziomu mórz na przestrzeni ostatnich pięciu zlodowaceń. Przełożenie tego związku na dzisiejszy poziom CO2 oznaczałoby wzrost poziomu morza o 25 metrów. Dane liczbowe zgadzają się z danymi ze środkowego pliocenu - 3 do 3,5 mln lat temu - kiedy poziom CO2 był podobny od obecnego.

  "Podkreślamy, że takie zrównoważenie poziomu morza zabrałoby kilka tysięcy lat. Niemniej niepokój powinny nadal wzbudzać znaczne różnice między wywnioskowanym poziomem morza w doskonałej równowadze a poziomem, na jakim morza znajdują się obecnie" - zauważył profesor Michael Kucera z Uniwersytetu w TĂźbingen oraz dr Mark Siddall z Uniwersytetu Bristolskiego.

  "Niedawna historia geologiczna pokazuje, że w czasach, w których występował podobnie silny brak równowagi, poziom morza dostosowywał się bardzo szybko w tempie jeden lub dwa metry na sto lat albo i więcej."

  Obecnie dysponujemy niepełną wiedzą na temat całkowitego, możliwego wzrostu poziomu morza w porównaniu z obecnym i prognozowanym tempem globalnego ocieplenia. Topnienie pokryw lodowych zabiera sporo czasu, nawet przy szybkim wzroście temperatury, a obecne przewidywania dla nadchodzącego stulecia uwzględniają jedynie ilość roztopów, jaka będzie mieć miejsce w tym czasie. Niezmiernie trudno jest ocenić tempo topnienia pokryw lodowych w czasie następnych stu lat, zważywszy na obecny poziom zmian klimatu.

  Naczelny autor raportu, profesor Eelco Rohling z Wydziału Oceanologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Southampton, powiedział: "Załóżmy, że obserwowany, naturalny związek między poziomem CO2 a temperaturą i poziomem morza przedstawia rozsądny "model" na przyszłość z utrzymującym się, globalnym ociepleniem. Wówczas nasze wyniki dają statystycznie uzasadnioną prognozę możliwego całkowitego wzrostu poziomu mórz w perspektywie długoterminowej."

  "Nawet jeżeli zmniejszylibyśmy dzisiaj wszystkie emisje CO2 i ustabilizowali na współczesnym poziomie (objętościowo 387 cząstek na milion), wówczas nasze naturalne powiązanie wskazuje, że poziom morza nadal wzrastałby do około 25 metrów powyżej obecnego. Czyli do poziomu podobnego do zmierzonego dla ery środkowego pliocenu."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Nature Geoscience:
  http://www.nature.com/ngeo/index.html

  Państwowe Centrum Oceanografii w Southampton (NOCS):
  http://www.noc.soton.ac.uk/

  Źródło danych: Nature Geoscience; Państwowe Centrum Oceanografii w Southampton
  Referencje dokumentu: Rohling, E et al. (2009) Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles. Nature Geoscience (publikacja online z dnia 21 czerwca). DOI: 10.1038/ngeo557.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji. p.p.m. – skrót używany w geografii do określenia terminu pod poziomem morza lub poniżej poziomu morza, czyli poniżej umownej granicy 0 m, na której znajduje się przyjęty poziom morza. Jezioro reliktowe – rodzaj jeziora będącego pozostałością dawnego, znacznie większego zbiornika wodnego (morza epikontynentalnego lub dużego jeziora). Część z nich była w przeszłości częścią morza, ale oddzielona została od niego w wyniku procesów tektonicznych lub obniżenia poziomu morza.

  Jeziora Bacińskie (chorw. Baćinska Jezera) - grupa słodkowodnych jezior krasowych na wybrzeżu dalmatyńskim, na północny zachód od ujścia Neretwy i miasta Ploče i na południowy wschód od miejscowości Baćina w Chorwacji. Powierzchnia wody w jeziorach znajduje się powyżej poziomu morza, ale przy maksymalnej głębokości sięgającej 28 m dno sięga poniżej tego poziomu. Wysokość bezwzględna – pionowa odległość (wysokość) danego punktu względem przyjętego punktu odniesienia, którym jest średni poziom morza. Wysokość bezwzględna oznaczana jest skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza.

  Mareograf (pływomierz) – przyrząd pomiarowy (wodowskaz) służący do automatycznego pomiaru zmian poziomu morza (wysokości lustra wody). Hydroizohipsa – linia łącząca na mapie punkty swobodnego zwierciadła wody podziemnej, leżące na tej samej wysokości względem przyjętego poziomu odniesienia, z reguły morza.

  Poziom wydobywczy – część złoża zawarta między dwiema płaszczyznami poziomymi przeprowadzonymi przez główne punkty udostępnienia na danym poziomie. W wyrobiskach zawarte w głównej płaszczyźnie poziomu stanowią tzw. poziom wentylacyjny a wyrobiska zawarte w dolnej części poziomu stanowią tzw. poziom transportowy. Sterowanie poziomem cen ang. price-level targeting - to strategia postępowania banku centralnego w ramach realizowanej polityki pieniężnej. Podobnie jak w przypadku sterowania inflacją bank centralny ustala arbitralnie pewien cel inflacyjny (tzn. pożądany poziom inflacji), który stara się utrzymać za pomocą zmian stóp procentowych lub wykorzystując inne instrumenty polityki monetarnej. Strategia ta jest bardzo podobna do sterowania inflacją. Podstawowa różnica polega na podejściu do odchyleń od początkowej ścieżki poziomu cen, które już nastąpiły. Przy sterowaniu poziomem cen bank centralny podejmuje działania, które mają nie tylko przywrócić inflację do pożądanego poziomu, lecz także zneutralizować wzrost poziomu cen wywołany odchyleniem inflacji od celu inflacyjnego. W przeciwieństwie do sterowania inflacją dochodzi wtedy do powrotu do początkowej ścieżki poziomu cen.

  Wysokościowa osnowa geodezyjna w Polsce – zbiór punktów, które mają położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, których wysokość (H) w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu technik geodezyjnych (wyznaczono rzędne wysokościowe względem przyjętego poziomu morza) oraz określono błąd ich wyznaczenia.

  Skrót n.p.m. – nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Nadzwyczajny poziom piętrzenia - najwyższe dopuszczalne, krótkotrwałe położenie zwierciadła spiętrzonej wody ponad maksymalnym poziomem piętrzenia . Nadzwyczajny poziom piętrzenia (określany również żargonowym terminem "nadpiętrzenie") jest wymieniany w dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej niektórych zbiorników posiadających takie możliwości piętrzenia wody, a jest określany w metrach nad poziomem morza (m n.p.m.) i podawany z dokładnością do 1 cm.

  Dodano: 24.06.2009. 15:11  


  Najnowsze