• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert do umowy ramowej o usługi wsparcia dla modelowania składu atmosfery

  28.03.2012. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert do umowy ramowej o usługi wsparcia dla modelowania składu atmosfery.

  Celem zaproszenia jest zapewnienie naukowych i technicznych usług wsparcia dostępnych na żądanie w zakresie modelowania regionalnego i odwrotnego oraz opracowanie baz danych emisji. Zaproszenie podzielono na trzy części:
  - pomoc fachowa w dziedzinie modelowania regionalnego transportu zanieczyszczeń chemicznych w atmosferze;
  - pomoc fachowa w dziedzinie baz danych emisji;
  - pomoc fachowa w dziedzinie modelowania odwrotnego emisji.

  W celu zbadania składu chemicznego atmosfery na terenie Europy wymagane jest zastosowanie modelu o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej. Globalne trójwymiarowe modele transportu zanieczyszczeń chemicznych stosowane obecnie mają raczej elementarną rozdzielczość W przypadku modelu ECHAM maksymalna rozdzielczość wynosi około 200 km, posiada on jednak tę zaletę, że stanowi model klimatu rzeczywistego, obejmujący wymianę danych meteorologicznych i dotyczących składu atmosfery. Model TM5 nie obejmuje wymiany danych meteorologicznych, ale ma większą rozdzielczość, sięgającą 100 km, lub nawet wyższą podczas pracy w trybie zoom na wybranych obszarach. Ze względu na potencjał w zakresie wyższej rozdzielczości model TM5 zostanie wykorzystany do zbadania regionalnego składu gazów śladowych przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnie spójnych warunków brzegowych.

  Elementem zaproszenia jest także "Baza danych emisji dla światowych badań atmosferycznych" (EDGAR), która opisuje globalne emisje antropogeniczne w ostatnich dziesięcioleciach. Najnowsza wersja bazy danych obejmuje okres 1970 - 2008 i przedstawia informacje dotyczące łącznych rocznych emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, hydro-fluoro-węglany, fosforo-fluoro-węglany, SF6) i zanieczyszczeń powietrza (CO, NOx, niemetanowe lotne związki organiczne, SO2, NH3), jak również emisji sklasyfikowanych według ich źródła. Baza danych jest wykorzystywana do analizy obecnych emisji, trendów historycznych, oraz jako dane wejściowe w modelach klimatycznych i modelach jakości powietrza.

  Trzecia cześć zaproszenia dotyczy pomocy fachowej w modelowaniu odwrotnym emisji. Działania w ramach modelowania odwrotnego skupiają się na odgórnych szacunkach emisji gazów cieplarnianych CH4 i N2O przy użyciu czterowymiarowych, wariancyjnych technik optymalizacyjnych. Moc źródeł (i lokalnie również pochłaniaczy) wspomnianych gazów szacuje się poprzez modelowanie odwrotne o rozdzielczości globalnej w wybranych regionach. Rozdzielczość czasowa wynosi obecnie 1 miesiąc, tak aby uwzględniać sezonowe wahania emisji pochodzących, na przykład, ze spalania biomasy, upraw ryżu, a także mokradeł.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza – wartości emisji zanieczyszczeń, odniesione do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe. System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005).

  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS, pol.: spektroradiometr obrazujący średniej rozdzielczości) - wielospektralny skaner optyczno-mechaniczny satelitów Terra i Aqua. Rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne w 36 kanałach obejmujących zakres 0,46-14,39 μm. Dostarcza danych o rozdzielczości przestrzennej 0,25-1,00 km/piksel w nadirze. Ze względu na duże pole widzenia (110°) umożliwia uzyskanie danych dla całej planety dwa razy na dobę. Dane zbierane przez MODIS znajdują zastosowanie w badaniach atmosfery oraz powierzchni lądów i oceanów (wraz z kriosferą). Sensor ma charakter eksperymentalnego i nie jest wykorzystywany np. w operacyjnej służbie meteorologiczne. Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych – pojęcie stosowane w odniesieniu do poszczególnych nieprzyjemnie pachnących związków chemicznych, emitowanych z poszczególnych części instalacji do oczyszczania ścieków, albo w odniesieniu do mieszanin wszystkich wonnych związków (odorantów), których ilość jest określana olfaktometrycznie. Emisję zapachową (ilość emitowanych odorów) wyraża się w jednostkach zapachowych emitowanych w jednostce czasu. Określenie wartości emisji zapachowej i wskaźników emisji zapachowej, odniesionych np. do jednostkowej ilości oczyszczanych ścieków lub jednostki powierzchni odstojnika ścieków (osadnika), umożliwia obliczanie zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachowej w otoczeniu oczyszczalni. Obliczenia są wykonywane metodami matematycznego modelowania procesu rozprzestrzeniania się odorantów.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. CORINAIR - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Baza CORINAIR zawiera informacje o ilości emitowanych gazów (dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak.

  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). DePreSys, Decadal Climate Prediction System – w prowadzonym od 2005 roku projekcie – system przewidywania zmian klimatycznych opracowany przez uczonych z Headley Centre. Oparty na długookresowych obserwacjach stanu atmosfery i oceanów, aktywności Słońca, erupcji wulkanicznych, a również skutków działalności człowieka: emisji gazów cieplarnianych i aerozoli.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Handel emisjami zanieczyszczeń — rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń powietrza. Opiera się o obowiązkowe zezwolenia uprawniające do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw stosujących wysokoemisyjne technologie do inwestowania w ich unowocześnienie. Metoda ta w wielu przypadkach doprowadziła do ograniczenia emisji znacznie szybciej i mniejszym kosztem w porównaniu do ścisłej regulacji.

  Wskaźniki emisji zapachowej – wartości emisji zapachowej (emisji odorantów) odniesione do jednostkowej ilości materiałów, przetwarzanych w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu. Super rozdzielczość (ang. superresolution, super-resolution) - technologia polegająca na zwiększeniu rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem różnych technik m.in. składanie obrazów o większej rozdzielczości z obrazów o niższej rozdzielczości np. z paru zdjęć o wielkości 2 Mpx uzyskanie zdjęcia o rozdzielczości 4 Mpx.

  Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15).

  Dodano: 28.03.2012. 10:17  


  Najnowsze