• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjedź na właściwy pas ruchu! UE wspiera bardziej ekologiczne sterowanie ruchem drogowym

  23.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Celem rozpoczętego właśnie, nowego projektu finansowanego ze środków unijnych jest zapewnienie ekologicznych systemów sterowania ruchem drogowym w europejskich miastach i metropoliach. Trzyletni projekt THE ISSUE (Ruch drogowy- Zdrowie - Środowisko. Inteligentne rozwiązania wspomagające gospodarkę miejską), gromadzi klastry badawcze z pięciu europejskich regionów: East Midlands w Wlk. Brytanii, Molise we Włoszech, Midi-Pyrénées i Akwitania we Francji oraz Mazowsze w Polsce.

  Dzięki wsparciu w wysokości 2,7 mln EUR z budżetu tematu "Regiony wiedzy" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, partnerzy projektu będą wspierać naukowców, inżynierów i agencje ds. rozwoju z różnych regionów, aby wspólnie pracować i rozwijać skuteczniejsze metody rozładowywania tłoku na drogach i poprawy środowiska miejskiego.

  Systemy sterowania ruchem drogowym wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) stosowane zarówno w infrastrukturze transportowej, jak i w samych pojazdach, aby podnieść komfort użytkowania dróg. Może to dotyczyć bezpieczeństwa, niezawodności, a nawet wydajności. Coraz częściej systemy sterowania ruchem drogowym uwzględniają również potrzebę włączenia czynników środowiskowych.

  Ostatecznym celem jest wpływ na przyszłą politykę w ten sposób, aby wdrażać takie systemy sterowania ruchem drogowym, które przynoszą korzyści dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa . Głównymi obszarami problematycznymi, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem drogowym, to oddziaływanie transportu na mobilność miejską, stopień ekologiczności systemu transportu oraz zdrowie, ochronę i bezpieczeństwo obywateli.

  W ramach projektu THE ISSUE wykorzystane zostaną rozmaite technologie i zastosowania badawcze, aby stawić czoła problemom sterowania ruchem drogowym. Przykładem może być włączenie rozwiązań sztucznej inteligencji i danych nawigacji satelitarnej w czasie rzeczywistym do operacyjnych systemów sterowania ruchem miejskim. Dwa praktyczne podejścia to pomiary przestrzeni i in situ, aby pomóc w zminimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia obywateli z powodu zanieczyszczenia powietrza przez ruch drogowy oraz demonstracja technologii i przedeksploatacyjne testy w czasie rzeczywistym samochodów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w środowisku miejskim.

  Projektem kierują naukowcy z Uniwersytetu w Leicester i z Rady Miejskiej Leicester w Wlk. Brytanii.

  Radny Rory Palmer z Rady Miejskiej Leicester powiedział na temat projektu: "Uczynienie z Leicester miasta niskoemisyjnego jest jednym z czterech głównych priorytetów, a tego typu badania będą mieć zasadnicze znaczenie dla wspierania wysiłków w rozwiązywaniu problemów związanych z zatłoczeniem i jakością powietrza w przyszłości. Jestem dumny, że Rada Miejska może pomóc w realizacji tych prac."

  Jak zauważył kierownik projektu, profesor Alan Wells z Centrum Badań Kosmicznych przy Uniwersytecie w Leicester: "Dzięki pozyskanemu finansowaniu ze środków unijnych możemy koordynować teraz rozmaite działania badawcze w tych samych ogólnych dziedzinach ruchu drogowego i środowiska, w których udzielają się nasi partnerzy z całej Europy. Tego typu wyników jeszcze nigdy wcześniej nie zebrano w taki sposób."

  Nadrzędnym dążeniem tematu "Regiony wiedzy" 7PR jest promowanie wymiany wiedzy i współpracy między europejskimi regionami, aby stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Projekt THE ISSUE ma na celu stworzenie dynamicznych partnerstw między różnymi, regionalnymi klastrami badawczymi, by połączyć i koordynować istniejące i przyszłe programy badań naukowych i rozwoju technologicznego (BRT) w zakresie ruchu drogowego, zdrowia i środowiska.

  Idea polega na tym, że dzięki prowadzeniu konsultacji, zaangażowane władze regionalne i lokalne mogą rozpoznawać priorytety gospodarcze właściwe dla określonych regionów i zadbać o to, by priorytety badawcze były zgodne ze strategiami dotyczącymi ruchu drogowego, zdrowia i środowiska.

  "Zespoły badawcze stanowiące trzon projektu będą ściśle współpracować z organami odpowiedzialnymi za sterowanie ruchem, transport i jakość powietrza w regionach brytyjskich i europejskich, aby mogły się one przekonać, jak można wykorzystać ten dorobek badawczy" - wskazuje profesor Alan Wells. "Naszym celem jest czerpanie z potencjału przedstawicieli sektora przemysłowego i akademickiego działających w ramach partnerstwa. Na każdym etapie powinniśmy być świadomi powiązań między badaniami naukowymi, strategią i sposobem, w jaki nasza praca może zmienić jakość życia ludzi."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CANARD-Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru nad ruchem drogowym. Nadzór odbywa się w oparciu o fotoradary (stacjonarne i mobilne, zamontowane na pojazdach) i ma zostać rozszerzony o urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Materiał zarejestrowany przez urządzenia jest przesyłany drogą elektroniczną do centrali systemu, w której przeprowadzane jest postępowanie mandatowe. Lokalne Centrum Sterowania (LCS) – miejsce, w którym system komputerowy pod nadzorem dyżurnych ruchu steruje ruchem kolejowym na określonym odcinku linii kolejowej. LCS-y pełnią funkcję nastawni zdalnego sterowania ruchem kolejowym na wydzielonym odcinku linii kolejowej lub stacji. LCS ma możliwość centralizacji sterowania ruchem wielu posterunków – zarówno bocznicowych, jak i odstępowych oraz zapowiadawczych, tj. stacji i posterunków odgałęźnych. Kolejną istotną zaletą jest centralizacja diagnostyki technicznej w Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD). Duże znaczenie mają również oszczędności etatów personelu obsługi (dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych i dróżników przejazdowych). Mówiąc w skrócie, LCS pozwala prowadzić ciągły nadzór w czasie rzeczywistym nad ruchem pociągów z jednego miejsca obsługi (nastawni), zlokalizowanej w dowolnym miejscu danego okręgu sterowania lub poza okręgami sterowania, w Centrum Obszarowym. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym – jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. której zadaniem jest zarządzanie ruchem kolejowym w Polsce i koordynacja pracy lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym.

  Wypadek drogowy – potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) wypadkiem jest zdarzenie drogowe, niezależnie od tego, czy ktoś został ranny lub poniósł śmierć. Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Komputerowe Wspomaganie Sterowania Ruchem (KWSR) – system łączności radiowej wraz z urządzeniami i oprogramowaniem wspomagającym sterowanie ruchem pojazdów komunikacji miejskiej. Wdrożony w 1997 w MPK Poznań.

  GAMBIT 2000 - Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem jest ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – ustawa powstała w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami. Zakres ustawy obejmuje sprawy regulowane dotychczas w ustawie Prawo o ruchu drogowym" i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  Bus rapid transit (BRT, z ang. szybki transport autobusowy) – system drogowego transportu publicznego, w którego skład wchodzą autobusy (zwykle przegubowe i dwuprzegubowe) oraz infrastruktura (m.in. wydzielone pasy ruchu dla autobusów, odpowiednio dostosowane stacje autobusowe, komputerowo wspomagany system sterowania ruchem, system informacji pasażerskiej).

  Dodano: 23.01.2012. 16:26  


  Najnowsze