• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiany klimatyczne? Winne procesy produkcyjne, a nie same krowy

  13.09.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Proekolodzy twierdzą, że za zmiany klimatyczne na Ziemi częściowo odpowiadają występujące u krów wzdęcia i odbijanie się gazów. Ale badania ostatnio przeprowadzone w kenijskim Międzynarodowym Instytucie Badań Żywego Inwentarza (International Livestock Research Institute, ILRI) sugerują, że emisję odbydlęcych gazów cieplarnianych możemy ograniczyć przez rekultywację zdegradowanych terenów, uszlachetnienie ras i zmianę zwierzęcej diety. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Zmiany w procesie produkcji nie tylko wpłynęłyby na środowisko, ale też przyniosłyby hodowcom ogromne zyski finansowe. Zwłaszcza biedni rolnicy mogliby każdego roku pozyskiwać opłaty w wysokości 1,3 mld dolarów USA (ok. 1 mld euro), sprzedając zaoszczędzone przydziały gazów cieplarnianych na globalnym rynku.

  Jak wyjaśnia współautor koncepcji, prof. Philip Thornton z ILRI i Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii, „te technologicznie proste zmiany w hodowli mogłyby mieć znaczny wpływ na przyrost ilości gazów cieplarnianych, jednocześnie generując dochód dla niezamożnych rolników”.

  Firmy z branży hodowlanej są odpowiedzialne za 18% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jest ona skutkiem wylesiania w krajach zwrotnikowych z przeznaczaniem terenu na pastwiska i uprawy paszowe, emitowania metanu przez samo bydło oraz wydzielania się podtlenku azotu z obornika.

  Według ILRI, istnieje coraz większe zagrożenie, że rosnąca produkcja żywego inwentarza - która ma zaspokajać wzrastające zapotrzebowanie na mleko i mięso w krajach rozwijających się - jeszcze bardziej zintensyfikuje emisję gazów cieplarnianych.

  Prof. Thornton i jego współpracownik z ILRI, dr Mario Herrero, wskazują, że są już gotowe rozwiązania alternatywne, które mogłyby zapobiec wytworzeniu 417 mln ton dwutlenku węgla przez żywy inwentarz w krajach zwrotnikowych w ciągu nadchodzących 20 lat. Ta gigantyczna liczba to mniej więcej 7% gazów cieplarnianych wytwarzanych przez żywy inwentarz na świecie. Badacze idą dalej, twierdząc, że obniżenie spożycia mleka i mięsa poważnie przyczyniłoby się do gromadzenia dwutlenku węgla na naszej planecie.

  Ponad 500 mln ubogich hodowców w krajach zwrotnikowych musiałoby poczynić pewne ograniczenia, ale badania pokazują, że można by ich zachęcić do wdrożenia metod lepiej służących naszemu środowisku i naszemu życiu.

  Prof. Thornton zaznaczył, że „dobrą motywacją dla tych rolników byłoby umożliwienie im sprzedaży zaoszczędzonych przydziałów na globalnych rynkach gazów cieplarnianych”. „Zorientowaliśmy się, że przy 20 dolarach USA (16 euro) za tonę - czyli przy cenie sprzedaży dwutlenku węgla na Europejskiej Giełdzie Klimatycznej (European Climate Exchange) w ostatnim tygodniu - ubodzy hodowcy mogliby każdego roku generować ok. 1,3 mld dolarów dochodu za gazy cieplarniane”.

  Choć nie należy oczekiwać, że opłaty za gazy cieplarniane przyniosą rolnikom poważny wzrost przychodów, mogłyby one wpłynąć na drobnych posiadaczy, którzy rozważają zwiększenie produkcji żywego inwentarza.

  Zmiany w procesie produkcji, w tym przejście na stosowanie bardziej pożywnych traw pastewnych, a także rekultywacja zdegradowanych pastwisk, sadzenie drzew i suplementacja zwierzęcej diety, przyczyniłyby się do szybszego obniżenia emisji gazów cieplarnianych związanych z żywym inwentarzem.

  Komentując koncentrację badań na krajach zwrotnikowych, dr Herrero stwierdził: „Chcieliśmy się zastanowić nad sytuacją w krajach zwrotnikowych, ponieważ znajdują się one w epicentrum rewolucji hodowlanej. Spodziewamy się, że do 2050 roku w krajach rozwijających się spożycie mleka i mięsa mniej więcej się podwoi. Oznacza to, że krytyczne znaczenie ma teraz przyjęcie zrównoważonych rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki produkcji zwierząt hodowlanych, jednocześnie umożliwiając poszczególnym krajom odniesienie korzyści polegających m.in. na lepszym odżywianiu i wyższych dochodach indywidualnych gospodarstw hodowlanych”.

  Ze swojej strony dyrektor generalny ILRI, Carlos Ser‚ powiedział, że dzięki najnowszym badaniom można mniej mówić o tym, jak bydło przyczynia się do zmian klimatycznych, bardziej natomiast skupić się na poszukiwaniu najlepszych metod przeciwdziałania skutkom jego zwiększonej produkcji dla środowiska.

  Dyrektor stwierdził, że „istnieje obecnie tendencja do zwyczajnego demonizowania wpływu zwierząt hodowlanych na zmiany klimatyczne oraz pomijania ważnej roli, jaką odgrywają one wśród biednych rolników w krajach rozwijających się”.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu. Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15). Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

  Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego. Zawór jednokierunkowy jest przykładem zaworu, który odpowietrza skrzynię korbową. Budowa i działanie tego zaworu zapewnia dostosowanie przepływu gazów odpowietrzających skrzynię biegu do warunków obciążenia silnika. Przy dużych obciążeniach, gdy do skrzyni korbowej przedostaje się dużo gazów, zawór umożliwia przepływ gazów przez największą szczelinę. Jest to możliwe dzięki specjalnemu kształtowi tłoczka.

  DePreSys, Decadal Climate Prediction System – w prowadzonym od 2005 roku projekcie – system przewidywania zmian klimatycznych opracowany przez uczonych z Headley Centre. Oparty na długookresowych obserwacjach stanu atmosfery i oceanów, aktywności Słońca, erupcji wulkanicznych, a również skutków działalności człowieka: emisji gazów cieplarnianych i aerozoli. Gazy jelitowe – mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych. Największe ilości gazów jelitowych gromadzą się w okrężnicy. Większość gazów jelitowych jest absorbowana do krwiobiegu. Pozostałe wydalane są przez odbyt (czynność ta nosi nazwę w języku łacińskim flatus). W niektórych schorzeniach, takich jak zespół rozrostu bakteryjnego lub zespół jelita drażliwego gazy jelitowe mogą być częściej produkowane i mieć bardziej drażniący zapach niż u osoby zdrowej.

  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Greenhouse Gases Observing Satellite (Satelita do Obserwacji Gazów Cieplarnianych) lub GOSAT, znany również jako Ibuki (jap. いぶき Ibuki, oznacza "oddech" w języku japońskim) - japoński satelita naukowy służący do gromadzenia informacji o gazach cieplarnianych. Został wystrzelony z kosmodromu na wyspie Tanegashima (prefektura Kagoshima) 23 stycznia 2009. Jego misja jest zaplanowana na 5 lat.

  Josef Loschmidt (znany też jako Joseph) (1821-1895) - austriacki fizyk. Autor prac dotyczących kinetycznej teorii gazów. Był profesorem uniwersytetu w Wiedniu. W 1865 roku przedstawił pierwszą wiarygodną ocenę rozmiarów cząsteczek gazu. Aby tego dokonać wykorzystał dane doświadczalne dotyczące gęstości i lepkości gazów oraz wzory teorii kinetycznej. Oszacował liczbę cząsteczek gazów w jednym centymetrze sześciennym powietrza. Liczbę te nazwano na cześć uczonego liczbą Loschmidta.

  Stockholm International Peace Research Institute (ang. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem) – instytut założony w 1966 roku przez szwedzki parlament dla uczczenia 150. rocznicy nieprzerwanego pokoju w Szwecji. Jego celem są badania naukowe nad kwestiami konfliktu i współpracy, by pomóc w zrozumieniu warunków potrzebnych dla pokojowego rozwiązania światowych konfliktów. SIPRI udostępnia informacje o rozwoju broni, wydatkach na zbrojenia w poszczególnych krajach, produkcji i sprzedaży broni przez różne kraje, o jej kontroli i rozbrojeniach, a także o konfliktach, zapobieganiu im i bezpieczeństwie regionalnym. Wyniki badań SIPRI publikowane są głównie w książkach, w raportach oraz innych publikacjach Instytutu, a także na jego stronie internetowej. Długoletnim szefem SIPRI (w latach 1991-2002) był polski dyplomata prof. Adam Daniel Rotfeld.

  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. ISO 50001 – międzynarodowy standard ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) . Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

  Gazy prochowe - produkty spalania ładunku miotającego (prochu czarnego lub bezdymnego) w lufie. W momencie powstawania temperatura gazów prochowych (powstałych z prochu bezdymnego) sięga 2500-3500 K, w chwili opuszczenia lufy przez pocisk jest już niższa i wynosi ok. 2000 K. Ciśnienie gazów prochowych zależy od żywości i charakterystyki prochu. Skład gazów prochowych zależy od rodzaju prochu. W przypadku prochów bezdymnych głównymi składnikiami są: tlenek węgla, wodór, azot, para wodna, a także niewielkie ilości tlenu, metanu, i amoniaku. Energia gazów prochowych jest wykorzystywana do nadania prędkości pociskowi (praca główna gazów prochowych). Część energii gazów prochowych jest zużywana do wykonania prac ubocznych (szkodliwych) (zjawisko odrzutu broni, nagrzewanie się broni). Promieniowanie długofalowe - niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali większej od 4 μm. Promieniowanie to zwane również promieniowaniem termicznym emitowane jest przez powierzchnię ziemi oraz atmosferę. Propagacja tego promieniowania w atmosferze zależy w głównej mierze od zawartości gazów cieplarnianych oraz własności optycznych i temperatury chmur.

  Równowagowe symulacje klimatu (ang. equilibrium climate simulation) – sposób symulacji zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji, w którym zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób jednorazowy.

  Dodano: 13.09.2010. 17:17  


  Najnowsze