• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmniejszenie emisji albo widmo niepewności geoinżynieryjnej - ostrzega raport

  03.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Przyszłość Ziemi może polegać na niesprawdzonych i prawdopodobnie niebezpiecznych technikach geoinżynieryjnych, jeżeli nie uda nam się zapobiec zmianom klimatu drastyczne obniżając emisje CO2 - przestrzega nowy raport Royal Society z Wlk. Brytanii.

  Raport pt. "Geoinżynieria klimatu - nauka, zarządzanie i niepewność" nie pozostawia wątpliwości, że jeżeli przyszłe wysiłki zmierzające do obniżenia emisji gazów cieplarnianych nie będą poważniej traktowane i szybko podejmowane, trzeba będzie uciec się do technik geoinżynieryjnych, aby łagodzić skutki zmian klimatu.

  Co prawda zbadano już kilka technik geoinżynieryjnych i niektóre z nich uznano za możliwe do wykorzystania w łagodzeniu zmian klimatu i redukowaniu emisji, niemniej raport wskazuje na niepewność i prawdopodobne zagrożenia związane z ich zastosowaniem.

  Profesor John Shepherd z Uniwersytetu Southampton, kierownik badań, powiedział: "To trudna do przełknięcia prawda, że jeśli nie uda nam się w znacznym stopniu obniżyć poziomu emisji CO2, dojdziemy w przyszłości do sytuacji klimatycznej bardzo niekomfortowej i stawiającej wysokie wymagania, a geoinżynieria będzie jedyną opcją, jaka pozostanie, aby ograniczyć dalszy wzrost temperatury".

  "Nasze badania pokazują, że niektóre techniki geoinżynieryjne mogą przynieść wiele poważnych, niezamierzonych i szkodliwych skutków dla wielu ludzi i ekosystemów - pomimo tego nadal nie podejmujemy jedynego działania, które może nas ustrzec przed byciem zmuszonym do polegania na nich. Geoinżynieria i jej konsekwencje to cena, jaką być może przyjdzie nam zapłacić za brak reakcji na zmiany klimatu."

  W ramach badań przeprowadzono ocenę dwóch głównych rodzajów technik geoinżynieryjnych: usuwanie dwutlenku węgla (CDR) i zarządzanie promieniowaniem słonecznym (SRM). Techniki CDR zajmują się pierwotną przyczyną zmian klimatu poprzez usuwanie gazów cieplarnianych z atmosfery, podczas gdy techniki SRM próbują zrównoważyć skutki podwyższonych stężeń gazów cieplarnianych poprzez zmniejszanie absorpcji promieniowania słonecznego przez Ziemię - jak czytamy w raporcie. Techniki CDR są uznawane za bezpieczniejsze od SRM, ponieważ działają w sposób bardziej bezpośredni w celu usunięcia zanieczyszczeń z atmosfery.

  Z kolei techniki SRM, zwłaszcza takie jak wykorzystanie aerozoli stratosferycznych pozostają nadal w dużej mierze zagadką w porównaniu z CDR. Nie mają wpływu na wytwarzanie CO2, zatem nie łagodzą innych skutków zmian klimatu związanych z emisjami CO2 takich jak na przykład zakwaszanie oceanów. "Metody, które szybko działają poprzez odbicie światła słonecznego mogą okazać się nieskuteczne w równoważeniu zmian w schematach opadów deszczu i burz, niemniej obecne modele klimatyczne nie są wystarczająco precyzyjne, aby zapewnić wiarygodną ocenę na poziomie regionalnym" - napisano w raporcie.

  Techniki SRM będą ponadto musiały być wykorzystywane przez bardzo długi czas. Pomagając w obniżeniu temperatury na Ziemi, mogą również przysporzyć problemów. W podsumowaniu raportu Royal Society napisano, że techniki SRM nie stanowią realnej alternatywy dla obniżenia emisji CO2 i będzie można z nich korzystać jedynie w sytuacji, kiedy będą wymagane szybkie działania w celu schłodzenia planety.

  Ponadto nie wykazano do tej pory, aby którakolwiek z tych technik leżała w zasięgu naszych możliwości finansowych i funkcjonowała przy akceptowalnym wpływie na środowisko. Jak wyjaśnia profesor Shepherd: "Żadna z technologii geoinżynieryjnych proponowanych to tej pory nie okazała się "cudowną receptą" a każda z nich wiąże się z ryzykiem i niewiadomymi. Najważniejsze, abyśmy dążyli obecnie do obniżenia emisji, niemniej musimy zdawać sobie sprawę z całkiem realnego ryzyka, że się nam to nie uda."

  "Geoinżynieria klimatu Ziemi jest najprawdopodobniej technicznie możliwa" - czytamy w raporcie. "Jednakże technologia, która miałaby do tego posłużyć, jest jeszcze w powijakach i wiąże się z poważnymi niewidomymi dotyczącymi jej skuteczności, kosztów i wpływu na środowisko."

  "Jeżeli plan B ma być w przyszłości jedną z opcji, należy już teraz podjąć zakrojone na wielką skalę badania i prace rozwojowe nad różnymi metodami, ich wpływem na środowisko oraz problematyką zarządzania nimi" - podkreśla profesor Shepherd. "Wykorzystana nieodpowiedzialnie lub bez uwzględnienia możliwych skutków ubocznych, geoinżynieria może przynieść katastrofalne rezultaty, porównywalne do tych związanych z samą zmianą klimatu. Musimy zadbać o to, aby mieć już gotowe ramy zarządzania nią, by zapobiec takiej sytuacji."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  The Royal Society:
  http://royalsociety.org/

  Uniwersytet Southampton:
  http://www.soton.ac.uk/

  Źródło danych: The Royal Society
  Referencje dokumentu: Royal Society Working Group (2009) Geoengineering the climate: Science governance and uncertainty. The Royal Society (w druku). Publikacja internetowa z dnia 1 września.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu. Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

  Glaciergate – nazwa dotycząca nieprawidłowości przy ocenie postępu topnienia lodowców w Himalajach oraz związanej z nimi procedury naukowej w IV Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu. Błędy zostały wskazane pod koniec 2009 roku.

  DePreSys, Decadal Climate Prediction System – w prowadzonym od 2005 roku projekcie – system przewidywania zmian klimatycznych opracowany przez uczonych z Headley Centre. Oparty na długookresowych obserwacjach stanu atmosfery i oceanów, aktywności Słońca, erupcji wulkanicznych, a również skutków działalności człowieka: emisji gazów cieplarnianych i aerozoli.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych.

  Dodano: 03.09.2009. 15:11  


  Najnowsze