• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znaczące inwestycje w ekologiczną energetykę na świecie w 2010 r. - raport UNEP

  12.07.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Inwestycje w ekologiczne źródła energii wzrosły w 2010 r. o niemal jedną trzecią, do czego przyczynił się głównie rynek europejski, na którym odnotowano wzrost liczby instalacji paneli słonecznych na dachach budynków oraz rozwój farm wiatrowych w Chinach - czytamy w najnowszym raporcie rocznym Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) pt. "Globalne trendy w inwestycjach w odnawialne źródła energii 2011" (Global Trends in Renewable Energy Investment 2011).

  Analiza wykazuje, że w 2010 r. w sektor energii odnawialnej włożono gigantyczną kwotę 211 mld USD (około 149 mld EUR) - dla porównania w 2009 r. zainwestowano 160 mld USD. Dane wskazują na skok rzędu 540% od 2004 r.

  W raporcie opracowanym przez profesora Ulfa Moslenera z Frankfurt School of Finance and Management, Niemcy, we współpracy z Bloomberg New Energy Finance z Londynu, czytamy że kraje rozwijające się prześcignęły rozwinięte gospodarki pod względem "nowych inwestycji finansowych", co eksperci definiują jako nakłady na projekty z dziedziny energii odnawialnej na skalę przemysłową i zapewnienie kapitału własnego przedsiębiorstwom z sektora energii odnawialnej.

  Łącznie kraje rozwijające otrzymały 72 mld USD w porównaniu do 70 mld USD zainwestowanych w krajach rozwiniętych. Dane te uległy znaczącej zmianie od 2004 r., kiedy to nowe inwestycje finansowe w krajach rozwijających się kształtowały się mniej więcej na poziomie 25% inwestycji w gospodarkach rozwiniętych.

  Rynki Ameryki Południowej i Środkowej odnotowały 39% wzrost, tj. do 13,1 mld USD, podczas gdy na Bliskim Wschodzie i w Afryce nastąpił skok o 104%, do 5 mld USD. Azjatyckie kraje rozwijające się, z wyłączeniem Chin i Indii, odnotowały wzrost o 31%, do 4 mld USD. W samych Indiach wzrost nakładów wyniósł 25%, do 3,8 mld USD. Chiny są rekordzistą, podejmując o 28% więcej nowych inwestycji w energię odnawialną, co daje w sumie 48,9 mld USD.

  Raport wskazuje również na intensyfikację rządowych prac badawczo-rozwojowych w 2010 r., gdzie nakłady wzrosły o ponad 120%, przekraczając 5 mld USD.

  Wypowiadając się na temat odkryć, Podsekretarz Generalny ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNEP, Achim Steiner, stwierdził: "Stały wzrost w tym fundamentalnym segmencie gospodarki przyjaznej środowisku nie następuje przypadkiem. Połączenie celów wyznaczanych przez rządy, wsparcia politycznego i stymulujących funduszy stanowi podstawę rozwoju sektora energii odnawialnej i zapewnia osiągalność tak potrzebnej transformacji naszego globalnego systemu energetycznego."

  Dodaje, że Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, która ma odbyć się w Durbanie, w Republice Południowej Afryki, w dniach 28 listopada - 9 grudnia 2011 r., po której przewidziano szczyt Rio+20 w Brazylii w 2012 r., zapewnia sposobności potrzebne światu do zintensyfikowania i zwiększenia skali "tego pozytywnego przejścia na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę przyjazną środowisku w kontekście zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa."

  Rektor Frankfurt School of Finance and Management, Udo Steffens, powiedział: "Sektor finansowy nadal wychodzi z niedawnego kryzysu. Fakt, że pozostaje on silnie zaangażowany w energię odnawialną wskazuje na silne przekonanie, co do perspektyw inwestycji w zrównoważone źródła energii."

  Profesor Steffens wskazuje, że rosnąca liczba inwestycji w krajach rozwijających się pobudza innowacje technologiczne w sektorze energii odnawialnej i otwiera nowe rynki "bowiem pierwsi inicjatorzy dostarczają szeregu nowych modeli biznesowych i wspierają przedsiębiorczość w krajach rozwijających się".

  Mimo pozytywnych osiągnięć, w niektórych obszarach nie udało się w ubiegłym roku odnotować postępu. Nowe inwestycje finansowe w wielkie instalacje energii odnawialnej spadły w 2010 r. o 22% - tj. do 35,2 mld USD - w Europie.

  Należy zauważyć jednak, że zostało to z nadwyżką skompensowane przez wzrost projektów mniejszych instalacji. Taryfy gwarantowane (mechanizmy strategiczne mające na celu wzrost inwestycji w technologie odnawialnych źródeł energii) oraz spadek kosztów modułów fotowoltaicznych (PV) w Europie przełożyły się na wzrost aktywności w obszarze projektów na małą skalę.

  Inwestycje w Niemczech wzrosły o 132%, do 34 mld USD. Nakłady inwestycyjne we Włoszech podniosły się o 59% - do 5,5 mld USD, we Francji o 150% - do 2,7 mld USD, a w Czechach o 163% - do 2,3 mld USD.

  Wśród nowych inwestycji finansowych w wielkoskalowe projekty energii odnawialnej w 2010 r. dominowała energia wiatrowa, odnotowując 30% wzrost, tj. do 94,7 mld USD, w stosunku do roku poprzedniego. Energia słoneczna nabrała tempa, dzięki zwiększonym nakładom inwestycyjnym w projekty małoskalowe, odnotowując 52% wzrost rok do roku, tj. do 86 mld USD w 2010 r. Na trzecim miejscu uplasowała się biomasa i przetwarzanie odpadów na energię, przed biopaliwami, osiągając w ubiegłym roku pułap 5,5 mld USD.

  W raporcie podano, że przy Frankfurt School of Finance and Management zostanie otwarte nowe Centrum Współpracy na rzecz Klimatu i Finansowania Zrównoważonej Energii UNEP.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych.

  Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka słoneczna w Polsce jest nowym sektorem energetyki odnawialnej. Należą do niej dwa sektory: energetyki cieplnej przekształcającej energię słoneczną na ciepło i elektroenergetyki - produkującej energię elektryczną. Na koniec 2012 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było około 1,2 mln m2 kolektorów słonecznych, co odpowiada 848 MW mocy cieplnej (wzrost o 19% w stosunku do 2011 roku). Całkowita zainstalowana moc kolektorów słonecznych stanowi drugie, po ciepłowniach na biomasę źródło odnawialne wytwarzania „zielonego ciepła” w Polsce. W 2012 roku Polska zajęła drugie miejsce w sprzedaży instalacji słonecznych wśród krajów europejskich (w 2011 - czwarte miejsce).

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. International Renewable Energy Agency, IRENA) – organizacja międzyrządowa mająca na celu promowanie wykorzystywania energii odnawialnej. Założona przez 75 państw, w tym Polskę, na konferencji międzyrządowej w Bonn 26 stycznia 2009 roku. Sygnatariuszami Statutu IRENA jest 148 państw oraz Unia Europejska, z czego 74 państwa (w tym Polska) i UE zakończyły już procedurę ratyfikacji (stan na 22 czerwca 2011 roku). Depozytariuszem Statutu jest rząd Republiki Federalnej Niemiec (art. XX pkt A Statutu). Wejście w życie Statutu nastąpiło 30 dni po złożeniu instrumentu ratyfikacji przez dwudzieste piąte państwo (art. XIX pkt D Statutu), czyli 8 lipca 2010 roku. Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych. W 2010 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 430 TWh, czyli 2,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Dodano: 12.07.2011. 17:37  


  Najnowsze