• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych powstanie na UMCS

  21.11.2009. 19:16
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstanie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych. Jego zadaniem będzie prowadzenie wysokiej jakości badań i opracowywanie najlepszych nanomateriałów dla chemii, technologii chemicznej, czystej energii, czystego środowiska oraz dla optoelektroniki.

  "Koszt budowy Centrum to blisko 45 milionów złotych. Wszystkie środki na ten cel uniwersytet otrzyma w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" - informuje Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, rzecznik prasowa UMCS.

  Jak podkreśla, nowa, odpowiadająca światowym standardom aparatura, w którą wyposażone będzie Centrum przyczyni się do przekształcenia Wydziału Chemii w nowoczesną jednostkę, prowadzącą badania na najwyższym poziomie. Uczelnia planuje m.in. zakup elektronowych oraz transmisyjnych mikroskopów.

  "Wpłynie to na istotne zwiększenie wydajności i konkurencyjności zespołów badawczych Wydziału Chemii na arenie międzynarodowej. Posiadanie takiej nowoczesnej aparatury badawczej ułatwi nawiązywanie kolejnych i rozwijanie już istniejących naukowych kontaktów międzynarodowych, stworzy także możliwość szerokiej współpracy z innymi krajowymi ośrodkami badawczymi" - zapewnia rzecznik prasowa UMCS.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

  Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.

  Biblioteka Główna UMCS – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona w 1944 wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944). Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 550 tys. woluminów (stan na koniec 2008 roku) i ma charakter interdyscyplinarny. Wraz z 20 specjalistycznymi bibliotekami wydziałowymi i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy centrum informacyjno-biblioteczne uczelni. Oprócz udostępniania własnych zasobów, umożliwia czytelnikom dostęp z kilkudziesięciu komputerów do bibliotek, katalogów i serwisów informacyjnych całego świata. Od 1968 roku jej główna siedziba mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego. Na początku wieku został on rozbudowany o nowe skrzydło. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi. Wydawnictwo UMCS - uczelniana oficyna wydawnicza powstała jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna - odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości. Oficyna wydaje też prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne oraz podręczniki. Część publikacji to książki wydawane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych. Wydawnictwo wydaje około 160 tytułów rocznie.

  Marek Wiesław Mądzik (ur. 1946) - profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie, specjalność - historia nowożytna, jednostka - Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej. W latach 2005-2012 prodziekan ds. ogólnych Wydziału Humanistycznego UMCS.

  Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest dziesiątym Wydziałem UMCS. Utworzony został 23 kwietnia 1997 roku, w sprawie przekształcenia Instytutu Wychowania Artystycznego.

  Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997. Arkadiusz Bereza (ur. 4 listopada 1968 w Nisku) – doktor habilitowany nauk prawnych, historyk prawa. W latach 1987–1992 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, w latach 1989–1993 studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 złożył egzamin radcowski. W 2014 został wybrany na Prorektora ds. Ogólnych UMCS.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.

  Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia Wydziału Ekonomicznego rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kształci studentów na kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego.

  Dodano: 21.11.2009. 19:16  


  Najnowsze