• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ELI szykuje się do uruchomienia infrastruktury laserowej

  06.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czy intensywna wiązka laserowa może rozerwać fotony na pary elektron-pozytron? W ramach projektu ELI (Extreme light infrastructure), który uzyskał 6 mln EUR z tematu "Infrastruktury" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, podjęto starania, aby rzucić więcej światła na tę palącą kwestię. Partnerzy projektu postanowili uczynić z ELI pierwszą infrastrukturę, która zbliży się do tej granicy - osiągając wiązkę laserową o mocy, której rząd wielkości będzie ponad sześć razy większy niż w dostępnych obecnie laserach.

  Do 2010 roku 15 partnerów z 13 państw członkowskich UE pracować będzie nad infrastrukturą generującą wiązki laserowe o intensywności przewyższającej ponad 1.000 razy wartości osiągane na dzień dzisiejszy.

  Przewodniczący rumuńskiej Państwowej Komisji ds. Badań Naukowych (ANCS) zapowiedział, że infrastruktura powstanie na terenie Rumunii. Marius Enachescu powiedział reporterom, że Rumunia odegra kluczową rolę w budowie europejskiej infrastruktury - kompleksu wysokoenergetycznych laserów i akceleratorów cząstek - na południowy-wschód od stolicy kraju, Bukaresztu.

  "Dzięki temu projektowi Rumunia znajdzie się na mapie obiektów europejskich" - zauważył dr Enachescu. "Do Rumunii będą przyjeżdżać naukowcy z całego świata, co w istotny sposób wpłynie pozytywnie na wizerunek kraju i lokalny przemysł."

  Instytut Fizyki przy Czeskiej Akademii Nauk, jako partner, jest odpowiedzialny za wygenerowanie wiązek laserowych o dużej intensywności, natomiast Węgierska Akademia Nauk stawia czoła fizyce attosekundowej.

  Dr Enachescu podkreślił, że energia laserowa osiągnie skalę petawatów (1 kwadrylion watów) i heksawatów. Skonstruowanie takiego lasera będzie "drugą rewolucją laserową w medycynie, po pierwszej, która wprowadziła laser na salę operacyjną" - powiedział.

  Zdaniem naukowców, infrastruktura będzie w stanie wyemitować energię w mgnieniu oka. Zasadniczo miarą czasu będą attosekundy (1 attosekunda to jedna trylionowa sekundy), co da energię przewyższającą ponad 10.000 razy energię produkowaną przez wszystkie generatory wiązek laserowych na świecie.

  Dr Enachescu podkreślił, że nowa i udoskonalona infrastruktura umożliwi badanie obszarów obecnie niedostępnych, takich jak interakcja laser-materia na najwyższym poziomie intensywności, na którym postulaty teorii względności mogą okazać się niewystarczające oraz pozwoli na prowadzenie badań naukowych w zakresie dynamiki elektronów w atomach, molekułach, plazmie i ciałach stałych, aż po stworzenie pary cząstka-antyczastka w próżni.

  W projekcie ELI główny nacisk kładzie się na stworzenie multidyscyplinarnej platformy ze specjalistycznymi wiązkami światła laserowego, cząstek lub promieniowania na potrzeby wielu dziedzin naukowych, w tym badań jądrowych oraz badań nad atomami, cząstkami, kosmologią i grawitacją, jak również badań z zakresu nauk społecznych.

  Wyniki projektu przyniosą korzyści również naukom o środowisku, naukom przyrodniczym, materiałoznawstwu i nanotechnologii. Projekt ELI posłuży także do promowania transferu technologii, edukacji i szkoleń.

  Wyniki tego projektu wspomogą również prace nad małymi akceleratorami cząstek, podobnymi do dostępnych obecnie dużych akceleratorów. Ponadto znajdą one zastosowanie w terapiach nowotworowych czy procesie skracania żywotności odpadów radioaktywnych z milionów lat do kilkudziesięciu minut.

  Wśród pozostałych partnerów projektu ELI znalazł się Uniwersytet Sofijski (Bułgaria), laboratorium Prague Asterix Laser System (Czechy), SOLEIL (Francja), Politechnika Kreteńska (Grecja), Centrum Badań Laserowych (Litwa), Instytut Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka (Niemcy), Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (Polska) oraz Uniwersytet w Peczu (Węgry).

  rdo: CORDIS

  informacji: ELI: http://www.extreme-light-infrastructure.eu Teksty pokrewne: 29637, 30230 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Państwowa Komisja ds. Badań Naukowych
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Państwowej Komisji ds. Badań Naukowych
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologia materialowa; Badania Naukowe; Inne technologie RCN: 31440   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Extreme Light Infrastructure - wspólna inicjatywa Unii Europejskiej budowy lasera dużej mocy, finasowana ze środków Komisji Europejskiej. Moc: 200 petawatów. W projekcie ma wziąć udział ponad 300 naukowców z 50 placówek badawczych z 13 krajów. Prace przygotowawcze w latach 2008-2011 pochłoną 6 mln euro. Planowane uruchomienie – w roku 2013. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Depilacja laserowa – epilacja niepożądanego owłosienia za pomocą wiązki lasera, która wnika głęboko w skórę, niszcząc cebulkę włosa wraz z jej korzeniami. Depilacja laserowa uważana jest za bezpieczną i bezinwazyjną. Energia, która jest wytwarzana przez laser, pochłaniana jest przez barwnik włosa (melaninę), która następnie zmienia się w energię termiczną i niszczy nieodwracalnie cebulkę włosa. Warunkiem uzyskania zadowalających efektów jest dobór odpowiedniej mocy i czasu trwania impulsu, które są zależne od rodzaju skóry i włosów. Instytut Badań Jądrowych Vinča − serbski instytut badań naukowych, położony w Vinča, na przedmieściach Belgradu. Podlega Uniwersytetowi Belgradskiemu. Do 1968 prowadził program badań jądrowych, obecnie jest instytutem interdyscyplinarnym.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Ablacja laserowa – proces odparowywania (usuwania) materiału z powierzchni ciała stałego do stanu gazowego lub plazmy z pominięciem stanu ciekłego. Do wywołania ablacji laserowej stosuje się najczęściej lasery krótko impulsowe, proces może zachodzić jednak także przy zastosowaniu laserów do pracy ciągłej, jeśli tylko wiązka promieniowania laserowego ma odpowiednią moc.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Dodano: 06.11.2009. 15:12  


  Najnowsze