• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ESA podejmuje walkę z kosmicznymi śmieciami

  09.06.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 700.000 różnych śmieci zagraża obecnie orbitującym satelitom. Aby przechytrzyć nieunikniony los, naukowcy muszą wskazać, gdzie te śmieci się znajdują. I tutaj do akcji wkracza Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która opracowuje system katalogowania śmierci i wydaje stosowne ostrzeżenia informujące operatorów satelitów o konieczności podjęcia działania, kiedy zachodzi taka potrzeba.

  W dniach 7 - 9 czerwca ESA organizuje w Madrycie, Hiszpania, konferencję, na której spotka się ponad 150 naukowców z całego świata w celu omówienia najnowszych odkryć naukowych dotyczących śmieci kosmicznych, technologii monitorowania, wykrywania zagrożeń orbitalnych i bezpieczeństwa satelitów.

  Głównym punktem wydarzenia będzie "Program informowania o sytuacji w przestrzeni kosmicznej" (SSA) ESA, który obecnie znajduje się na etapie wstępnym - uruchomienie jego serwisów zaplanowano na lata od 2012 do 2019. W ramach SSA planowane jest wdrożenie systemu "trójfazowego", zdolnego do powiadamiania naukowców o wszystkich ewentualnych śmieciach i dostarczania kluczowych informacji istotnych dla naszej planety, w tym danych na temat aktualnej pogody kosmicznej i naturalnych obiektów, takich jak asteroidy, które mogą uderzyć w naszą planetę.

  W ciągu zaledwie dwóch lat członkowie SSA zdefiniowali ogólną konstrukcję techniczną systemu. Przeprowadzili również ocenę bieżących zasobów Europy, takich jak radary i teleskopy do badań naukowych, które mogą wesprzeć system SSA.

  W oświadczeniu ESA czytamy, że opracowanie strategii opiera się na szeroko zakrojonym wykorzystaniu europejskich i krajowych zasobów. Zespół będzie również czynić starania, aby zdobyć wszelkie brakujące komponenty na potrzeby przyszłego sytemu SSA. Warto też zauważyć, że działania SSA w zakresie rozwoju systemu monitorowania będą głównym punktem zainteresowania w roku 2011.

  Naukowcy już wdrożyli nową generację oprogramowania, która jest w stanie wysyłać powiadomienia, kiedy satelity znajdują się na trajektorii śmieci.

  "Na chwilę obecną przechodzi szeroko zakrojone testy przy wykorzystaniu znanych orbit śmieci, niemniej stanowi pierwszy krok w kierunku oprogramowania, które będziemy wykorzystywać, kiedy Europa zyska samodzielną zdolność monitorowania" - mówi Emmet Fletcher, kierownik Sekcji Kosmicznego Monitoringu i Kontroli przy biurze programu SSA.

  Konferencje - takie jak Europejska Konferencja nt. Monitorowania Kosmosu (ESS2011) - mają istotne znaczenie dla badań kosmicznych twierdzi ESA, w szczególności ze względu na możliwość zapoznania się uczestników z najnowszymi praktykami i wymiany informacji o radarach i teleskopach obecnej generacji. Dają również okazję do rozważenia możliwych rozwiązań wielu problemów wpływających na funkcjonowanie satelitów w kosmosie.

  Zdaniem ekspertów śmieć o średnicy zaledwie jednego centymetra może poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć działającego satelitę, jeżeli uderzy z prędkością orbitalną.

  "Finalizujemy obecnie paneuropejski przegląd i test istniejących obiektów monitorujących, takich jak radary i teleskopy we Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wlk. Brytanii" - mówi dr Emmet. "Poznanie stopnia ich precyzyjności ma zasadnicze znaczenie dla projektowania nowego systemu SSA ESA, który może korzystać z ich danych w połączeniu z odczytami dotyczącymi śmieci, uzyskiwanymi z nowych, bardzo precyzyjnych radarów i teleskopów w przyszłości. Wiemy, że istnieje potężny korpus wiedzy w Europie i na świecie. Stworzenie jednego forum, na którym eksperci z całego świata mogą się spotkać i zaprezentować nowe informacje ma zasadnicze znaczenie i sprzyja rozwijaniu naszej wspólnej wiedzy eksperckiej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  La Sagra Sky Survey – program poszukiwania małych ciał Układu Słonecznego, w szczególności obiektów bliskich Ziemi (NEO) oraz kosmicznych śmieci, realizowany przez Observatorio Astronómico de Mallorca. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii i narzędzi wykrywania i śledzenia takich obiektów. Pobocznym przedsięwzięciem jest identyfikacja pozagalaktycznych supernowych zarejestrowanych w czasie przeglądu nieba. Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować. Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Kosmiczne śmieci lub kosmiczne odpadki, ew. kosmiczne wysypisko (ang. Space Debris) – obiekty na orbitach wokół Ziemi wytworzone przez człowieka, ale niesłużące już żadnemu celowi. Składa się na nie wszystko, poczynając od zużytych rakiet wielostopniowych, nieczynnych satelitów, po fragmenty kolizji i pozostałości eksplozji. Jako że orbity tych obiektów mogą nachodzić się z trajektoriami lotów statków kosmicznych, stanowią one źródło potencjalnego zagrożenia.

  System kontroli trakcji – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABS-ie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym. Ochrona przez podział (ang. Security Domains) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony B3. Wymusza izolację pewnych dziedzin (obszarów). Części systemu istotne ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania powinny być oddalone od części zapewniających użytkownikowi pewne użyteczne dla niego funkcje, ale nie mające związku z bezpieczeństwem przetwarzania. Dziedzinę bezpieczeństwa może stanowić część bazy dotyczącej ochrony (TCB), monitor dostępu, itp. Mechanizmy zarządzania pamięcią chronią daną dziedzinę przed dostępem lub modyfikacją ze strony oprogramowania funkcjonującego w innej dziedzinie. Tworzona jest wielowarstwowa struktura abstrakcyjnych, odseparowanych wzajemnie maszyn z wydzielonymi prawami ochrony. Wszystkie elementy pośredniczące w dostępie do zastrzeżonych obiektów powinny być odporne na manipulacje. Nadzorowaniu w zakresie spełnienia wymagań podlega również proces projektowania systemu.

  Orbita cmentarna – rodzaj orbity, na którą kierowane są statki kosmiczne, które osiągnęły kres swojego resursu. Zużyte satelity oraz rakiety nośne, nawet jeśli nie są uszkodzone, stanowią kosmiczne śmieci, które zagrażają obiektom pracującym na niskiej orbicie okołoziemskiej lub orbicie geostacjonarnej. Zgodnie z postanowieniem Europejskiej Agencji Kosmicznej z 2002 roku, każdy statek kosmiczny, po upływie 25 lat od zakończenia swojej misji, powinien zostać deorbitowany i spłonąć w atmosferze lub zostać wyniesiony 300 kilometrów powyżej pierścienia orbity geostacjonarnej i pozostawiony na orbicie cmentarnej.

  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Dzieci śmieci – polski film fabularny z 1986, w reżyserii Macieja Dejczera i z jego scenariuszem. Film ten należy do cyklu Kronika wypadków.

  System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.

  Dodano: 09.06.2011. 17:49  


  Najnowsze