• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Finlandia zamierza do 2050 r. zredukować emisje gazów cieplarnianych o 80%

  22.11.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r." Komisji Europejskiej skłonił fińskich specjalistów do przeprowadzenia oceny, jakie szanse ma ich kraj na osiągnięcie celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 80%.

  W pracach nad raportem pt. "Niskoemisyjna Finlandia 2050 - strategie VTT w zakresie czystych technologii energetycznych na rzecz społeczeństwa " (ang. Low Carbon Finland 2050 - VTT clean energy technology strategies for society), Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii zgromadziło ekspertów od wytwarzania czystej energii, inteligentnych infrastruktur energetycznych, transportu, budownictwa i systemów przemysłowych oraz specjalistów zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem systemów energetycznych. Przeprowadzili oni ocenę możliwości technicznych i zmian związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w Finlandii.

  Eksperci twierdzą, iż mimo wysoko postawionej poprzeczki dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., osiągnięcie celu będzie w zasięgu Finlandii - chociaż nie bez trudu. Warunkiem też jest współpraca wszystkich sektorów wytwarzających i zużywających energię. Eksperci są także przekonani, że emisje gazów cieplarnianych mogą zostać zredukowane aż o 90%, jeżeli czyste technologie energetyczne będą opracowywane i przyjmowane w przyspieszonym tempie w sektorze energetycznym, przemyśle, mieszkalnictwie i transporcie.
  Wspólnie są przekonani, że najnowsze prace badawcze prowadzone przez VTT pod hasłem "Inteligentna energia niskoemisyjna" pozwolą na wypracowanie i zademonstrowanie pierwszych tego typu w Finlandii, nowych rozwiązań oraz wprowadzenie nowych technologii energetycznych na rynki krajowe i światowe.

  Obecnie Finlandia korzysta na dostępności znaczących rezerw energii odnawialnej i zdywersyfikowanej struktury energetycznej. Wedle przewidywań VTT, do 2050 r. produkcja 85% - 100% fińskiej energii elektrycznej może odbywać się bez udziału dwutlenku węgla. To wymaga zróżnicowania w produkcji energii oraz powszechnego przyjęcia się technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) zarówno w połączeniu z wykorzystywaniem paliw kopalnych, jak i biomasy.

  W toku analizy budynków w kraju eksperci odkryli, że większość z nich pochłania 40% energii pobieranej przez użytkowników końcowych. Ze względu na północne położenie Finlandii (między 60 a 70 stopniem szerokości geograficznej północnej), pobór energii na cele grzewcze stanowi znaczącą część ogólnego zużycia. Ogrzewanie budynków odpowiada za 22% końcowego zużycia energii. Ze względu na ekstremalny klimat budynki w Finlandii posiadają dobrą izolację i każdy nowy budynek jest wyposażony w system rekuperacji ciepła z wentylacji. Końcowe zużycie energii przez budynki mogłoby stać się do 2050 r. w 85 - 95% neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Niektóre budynki mogą nawet lokalnie wytwarzać energię. Zachęcanie do korzystania z automatycznych sterowników również zapewnia oszczędności energii pod nieobecność ludzi. Dwukierunkowe sieci elektryczno-grzewcze umożliwią lokalną produkcję energii i wprowadzenie domów "plus energy".

  Udział sektora przemysłowego w końcowym zużyciu energii jest wysoki w Finlandii. W 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 42%, przy średniej dla UE-27 na poziomie 24%. Przemysł jest największym sektorem końcowego zużycia energii w Finlandii, a głównymi użytkownikami przemysłowymi energii są przemysł celulozowo-papierniczy i chemiczny. Zużycie energii przez sektor przemysłowy jest głównym powodem wysokiej intensywności energetycznej gospodarki fińskiej w porównaniu z innymi krajami uprzemysłowionymi. W 2010 r. współczynnik całkowitego zaopatrzenia w źródła energii pierwotnej do produktu krajowego brutto (PKB) był niemal o 30% wyższy w Finlandii od średniej w krajach zrzeczonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jeżeli jednak przemysł w sposób znaczący zwiększy swoją efektywność energetyczną i przyjmie CCS, wówczas 80% zużywanej przez ten sektor energii będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Poprawi się wówczas efektywne gospodarowanie zasobami i wzrośnie wykorzystanie materiałów wtórnych.

  Transport krajowy odpowiada globalnie za około 15% ogółu emisji gazów cieplarnianych, a w Finlandii jego udział wynosi obecnie niemal 20%. Jednak obniżenie poziomu energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest osiągalne o 70% - 80% poprzez wybranie po prostu najszybszych sposobów na oszczędzanie energii. To można osiągnąć za pomocą inteligentnych strategii sterowania oraz udoskonalenia systemów i źródeł izolacji, wentylacji i ogrzewania. Ogromne zapotrzebowanie na biopaliwa odnotowuje się już teraz, a mogą one zabezpieczyć do 40% całkowitego zużycia energii przez sektor transportu.

  Do roku 2050 istnieje możliwość obniżenia zapotrzebowania transportu na energię do połowy obecnego poziomu. Samochody osobowe mogą być napędzane energią elektryczną z akumulatorów lub uwalnianą z wodoru w ogniwie paliwowym, a w przypadku silników diesla w ciężkim transporcie drogowym dalekiego zasięgu jedynie biopaliwa niskoemisyjne lub neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla mogą zapewnić wystarczającą gęstość energii.

  Jeżeli chodzi o wytwarzanie energii oraz infrastruktury energetyczne, wykorzystywanie zmiennych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowej i słonecznej, odegra kluczową rolę w Europie. Potrzebne są nowe sieci do przesyłania energii produkowanej w trybie zmiennym do centrów magazynowania. Finlandia może zaoferować nowe rozwiązania w zakresie obciążeń szczytowych i pośrednich z wykorzystaniem paliw z biomasy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł.

  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii. Budynek zeroenergetyczny (również dom zeroenergetyczny, budynek zerowej energii netto – ZNE) – budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Budynki które wytwarzają nadwyżkę energii w ciągu roku mogą być nazywane „plus-energetycznymi”.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii. Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych.

  Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Giełda energii – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości handlu energią. W Polsce największą giełdą energii jest Towarowa Giełda Energii. Wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii niepowiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami. Jej ilość wyznaczana jest przy użyciu algorytmów na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  Zużycie końcowe (finalne) - (ang. Final Consumption) – zużycie nośników energii na potrzeby technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. Wsad i potrzeby przemian energetycznych oraz straty powstałe u producentów i dystrybutorów są z zużycia końcowego wyłączone. Uwzględnia się natomiast zużycie paliw na produkcję ciepła, zużywanego w całości przez jego wytwórcę.

  Dodano: 22.11.2012. 17:37  


  Najnowsze