• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadprzewodniki i wiązki promieni rentgenowskich - rysując kształty

  15.09.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Włosko-brytyjskiemu zespołowi naukowców udało się narysować kształty nadprzewodnikowe za pomocą wiązki promieni rentgenowskich. Wyniki badań zaprezentowane w czasopiśmie Nature Materials pokazują, że możliwość tworzenia i kontrolowania niewielkich struktur nadprzewodnikowych może przełożyć się na innowacyjne urządzenia elektroniczne. Badania zostały dofinansowane z projektu COMEPHS (Kontrolowanie separacji fazy mezoskopowej), który uzyskał wsparcie ze środków unijnych. Dofinansowanie projektu COMEPHS wynosi 3,18 mln EUR i pochodzi z budżetu tematu "Nanotechnologie i nanonauki, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy produkcji i urządzenia" (NMP) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Naukowcy z Centrum Nanotechnologii w Londynie, Wlk. Brytania, i Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Włochy, poddali manipulacji w ośrodku synchrotronu atomowego Elettra (Triest) regiony nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w materiale, który łączy tlen, miedź i cięższy pierwiastek zwany lantanem. Nadprzewodnictwo, jak twierdzą eksperci, to szczególny stan, w którym materiał przewodzi elektryczność bez oporu. Zasadniczo straty energii wynoszą zero.

  Zdaniem naukowców nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe zachodzi wtedy, kiedy atomy tlenu w materiale zostają przegrupowane dzięki oświetleniu promieniami rentgenowskimi. Po raz pierwszy odkryto ten typ ćwierć wieku temu. Kształty mogą być kreślone w dwóch wymiarach, a wiązka promieni rentgenowskich służy za pióro.

  Naukowcy mogą również wymazywać struktury za pomocą obróbki cieplnej. A zatem narzędzia nie tylko umożliwiają im pisanie/rysowanie z ogromną precyzją, ale również wymazywanie w kilku prostych krokach bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Naukowcy twierdzą, że przegrupowywanie podstawowej struktury materiału można stosować do innych komponentów zawierających atomy metalu i tlen. Za przykład mogą posłużyć ogniwa paliwowe i katalizatory.

  "Zatwierdzenie przez nas jednoetapowej techniki niewymagającej środków chemicznych do generowania nadprzewodników otwiera ekscytujące, nowe możliwości przed urządzeniami elektronicznymi, zwłaszcza w przepisywaniu nadprzewodnikowych układów logicznych" - zauważa profesor Gabriel Aeppli z Centrum Nanotechnologii w Londynie i z Wydziału Fizyki i Astronomii University College London. "Niezwykłą wagę posiada klucz do rozwiązania notorycznego 'problemu komiwojażera', który leży u podstaw wielu poważnych wyzwań obliczeniowych na świecie, W celu rozwiązania tego problemu chcemy stworzyć komputery na żądanie, które znajdą zastosowanie od genetyki po logistykę. Tego typu odkrycie oznacza, że zmiana paradygmatu w informatyce jest o krok bliżej."

  Wypowiadając się na temat wyników, współautor profesor Antonio Bianconi z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie zauważył: "To wprost niewiarygodne, że w kilku prostych krokach możemy teraz bezpośrednio wyposażyć materiał, który składa się głównie z pospolitych pierwiastków - miedzi i tlenu - w 'inteligencję' nadprzewodnikową."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający. Wyładowanie elektrostatyczne (ang. ElectroStatic Discharge). Symbolem ESD oznacza się wszelkie urządzenia (głównie elektryczne) które mogą być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne powstałe w urządzeniach, ludziach, narzędziach, i innych izolatorach lub półprzewodnikach. Ładunki elektrostatyczne - wyrażone w woltach - powstają podczas oddziaływania na siebie dwóch powierzchni (np. but człowieka z podłogą). Człowiek również ładuje się ładunkiem elektrostatycznym podczas chodzenia, pracy, czy nawet jazdy samochodem. W zależności od materiału z jakiego jest wykonana powierzchnia, napięcia te mogą się od siebie różnić, i tak: RTG klatki piersiowej – badanie radiologiczne polegające na przechodzeniu przez klatkę piersiową kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X), rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

  Twierdza gwiazda lub trace italienne jest fortyfikacją zbudowaną w stylu, który rozwinął się w epoce prochu strzelniczego, kiedy to armaty zdominowały pole bitwy. Pierwsza fortyfikacja została wybudowana w tym stylu w połowie XV wieku we Włoszech. Średniowieczne fortyfikacje w kształcie kręgu okazały się być zbyt słabe, przez co narażone na duże szkody bądź zniszczenia w wyniku ostrzału armatniego skierowanego bezpośrednio z zewnątrz w kierunku prostopadłych kamiennych murów. Kontrastując, fort w kształcie gwiazdy był bardzo płaską strukturą złożoną z wielu trójkątnych bastionów, specjalnie zaprojektowanych w taki sposób by jeden zakrywał drugi, oraz z rowu otaczającego fortyfikację. Pozostałe struktury takie jak raweliny, rogi, szańce oraz inne odcięte forty mogły być dodawane w celu stworzenia złożonej symetralnej struktury. DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia.

  Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń – opakowany zestaw środków profilaktycznych i środków do likwidacji skażeń przeznaczony do natychmiastowej likwidacji skażeń, który może zawierać również zestaw środków farmakologicznych przeciwdziałających skutkom skażenia, wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich stosowanie. Koncentrator tlenu jest urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do dostarczania pacjentowi ciągłych dostaw powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Stanowią tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla butli ze sprężonym tlenem, które w razie wycieków mogą podnosić ryzyko wybuchu pożaru. Mogą być również wykorzystywane jako stałe źródło tlenu do procesów przemysłowych.

  Szyk antenowy to zespół promienników izotropowych takich, że prądy przez nie przepływające mają różne amplitudy i fazy. Są to promienniki częstotliwości i energii elektromagnetycznej. Szyki antenowe są rozwiązaniem problemu zdefiniowanego, jako ograniczenie działania pojedynczej anteny. Przykładem tego problemu jest np dipol. Pomimo, że antena dipolowa pozwala na lepszą kontrolę kierunkowości niż antena dookólna (izotropowa), to zwiększanie długości dipola zmniejsza kontrolę nad kierunkowością. Stąd możliwość kontrolowania kierunkowości anteny poprzez zmianę jej długości jest mocno ograniczona. Większą elastyczność oraz kontrolę można uzyskać przez kierowanie wiązki za pomocą określonego ułożenia wielu radiatorów. Bilans tlenowy - w materiałach wybuchowych ilość tlenu powstała przy całkowitej przemianie materiału w NO2, H2O, SO2, CO2 itp. Jeśli ilość tlenu jest niewystarczająca do pełnego zakończenia reakcji utleniania, mówi się, że materiał posiada ujemny bilans tlenowy; jeżeli po zakończeniu pozostaje jeszcze wolny tlen - bilans jest dodatni. Bilans tlenowy wyraża się w procentach wagi, opatrując odpowiednim znakiem (+ lub -).

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku.

  Przepust kablowy (także dławnica kablowa, w handlu także dławik) - element umożliwiający przeprowadzenie kabla przez ścianę lub obudowę urządzenia elektronicznego, w handlu często nazywany dławikiem (nie jest to jednak dławik w znaczeniu elementu indukcyjnego). Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych które mogłyby powstać w wyniku zmęczenia materiału spowodowanego częstym zginaniem. Ponadto, zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem ostrymi krawędziami blaszanej obudowy urządzenia, może też dodatkowo utrudniać lub uniemożliwiać wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Przepusty kablowe są wykonywane z tworzyw sztucznych, gumy, rzadziej jako elementy metalowe. W urządzeniach produkowanych masowo przepust może stanowić integralny element izolacji kabla. W specjalistycznych zastosowaniach przepusty kablowe mogą pełnić dodatkowo rolę izolacyjną (np. zapewniać wodoszczelność, lub szczelność w granicach określonej różnicy ciśnień w urządzeniach próżniowych).

  Śruba pociągowa - element urządzenia do ustawienia narzędzia względem obrabianego materiału lub materiału względem narzędzia. Jako klasyczne zastosowanie można uznać napęd suportu obrabiarek do metalu w dwóch lub trzech płaszczyznach. Śruba pociągowa najczęściej napędzana jest od napędu głównego obrabiarki przez przekładnię, rzadziej oddzielnym silnikiem. Zaletą napędu głównego (przez przekładnię) jest pełna synchronizacja ruchów narzędzia i obrabianego materiału, co w efekcie daje dużą dokładność obróbki. Przyrząd optyczny, urządzenie optyczneurządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego. W zależności od konstrukcji, służyć może do różnych celów, jak np. obserwacji obiektów trudno lub wręcz w ogóle nierozpoznawalnych za pomocą nieuzbrojonego ludzkiego oka (obiektów zbyt małych), obserwacji obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu, lub też korekty wad wzroku.

  Pozastandardowe urządzenia 802.11 – urządzenia starające się rozszerzyć standard 802.11 poprzez zastosowanie rozwiązań autorskich producenta, lub też wykorzystujące wstępne wersje nowszych standardów. Zmiany takie mogą prowadzić do niekompatybilności między tego typu rozszerzeniami. Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie) — w informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami jako interfejs określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włączyć inne urządzenia lub wtyczki. Aby dwa urządzenia mogły działać razem muszą mieć zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Gniazdo na płycie głównej komputera jest interfejsem, w który wkłada się np. kartę graficzną, ale i sama karta jest interfejsem umożliwiającym współpracę monitora z resztą systemu komputerowego. Sam monitor jako całe urządzenie, to także interfejs, a posiada on swój własny interfejs w postaci ekranu. Pokrętła sterujące monitorem, a obecnie coraz częściej panel sterujący z przyciskami to drugi, obok ekranu, interfejs monitora.

  Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci. CMP (ang. chip-level multiprocessing) to określenie konstrukcji mikroprocesorów, składających się z dwóch lub większej liczby układów scalonych, umieszczanych na jednej płytce krzemowej. Tego typu rozwiązania mają możliwość efektywnego zwiększenia wydajności serwerów bez konieczności angażowania kilku odrębnych procesorów jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach, aczkolwiek technologia ta jest dopiero na etapie wdrażania i obecnie można ją spotkać głównie w pilotażowych rozwiązaniach (największe problemy stwarza utworzenie efektywnego systemu przepływu danych w elementach półprzewodnikowych). W przyszłości komputery oparte na systemach CMP znajdą prawdopodobnie zastosowanie głównie w rozwiązaniach wymagających bardzo dużej wydajności i szczególnie wysokiej dostępności, np. w superserwerach do analizy danych sejsmicznych, komputerach wykorzystywanych do analizy genów czy zaawansowanych symulatorach graficznych. Przykładem procesorów zbudowanych w oparciu o technologię CMP mogą być jednostki Sun MAJC-5200 i IBM Power4. Dzisiaj możemy spotkać w popularnych Pentium Dual-Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, AMD z serii X2, X3, X4 itp.

  Rękojeść - część ręcznego narzędzia, przyrządu, instrumentu, broni ręcznej itp. służąca do uchwycenia i pewnego trzymania całą dłonią w celu posługiwania się danym urządzeniem. Rękojeści powinny być ergonomiczne, tzn. ich kształt winien odpowiadać anatomicznej budowie dłoni przewidywanego użytkownika danego urządzenia, oraz charakteru wykonywanych czynności, mogą być również wzbogacone o dodatkowe elementy, jak urządzenia sterujące czy osłony.

  Dodano: 15.09.2011. 16:26  


  Najnowsze