• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zbadają zalezność między strukturą a funkcja białek

  23.07.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Poznanie zależności między strukturą a funkcją białek - to podstawowe zadanie międzynarodowego zespołu naukowców pracujących w ramach projektu "Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek". Relacja ta jest kluczem do zrozumienia mechanizmu działania białek, ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz wykorzystania w medycynie i biotechnologii.

  Na realizację badań naukowcy otrzymali ponad 3 mln 200 tys. złotych dofinansowania w ramach IV edycji programu "Międzynarodowe Projekty Doktoranckie" (MPD) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), którego koordynatorem jest prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

  "Dotychczas na Uniwersytecie Gdańskim funkcję białek badali głównie biotechnolodzy, podczas gdy strukturą zajmowali się chemicy. Ta sytuacja utrudniała doktorantom, rozpoczynającym karierę naukową, poznanie obu komplementarnych strategii badawczych" - wyjaśnia rzecznik UG Beata Czechowska-Derkacz.

  W usunięciu tych przeszkód ma pomóc właśnie międzywydziałowe konsorcjum, w ramach którego będzie prowadzonych aż 10 projektów doktoranckich. Badania będą wykorzystywały zarówno podejście doświadczalne, jak i teoretyczne, co ma umożliwić poznania zależności struktury i funkcji białek.

  Jak informuje rzecznik UG, większość z tych projektów skupi się na białkach opiekuńczych. Swą nazwę zawdzięczają one unikalnym zdolnościom do ochrony innych białek komórkowych przed czynnikami stresowymi oraz możliwości zapobiegania niepożądanych oddziaływań pomiędzy białkami. Zaburzenie funkcji białek opiekuńczych jest przyczyną chorób prionowych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych.

  Pracami 10 projektów doktoranckich pokierują profesorowie: Igor Konieczny, Krzysztof Liberek i Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed oraz profesorowie: Cezary Czaplewski i Józef Adam Liwo z Wydziału Chemii UG.

  Doktoranci pracujący w ramach projektu będą wybrani w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji. Uzyskają stypendia naukowe i granty badawcze na realizację badań oraz możliwość odbycia staży naukowych (od 9 do 18 miesięcy) u partnerów zagranicznych z USA, Hiszpanii i Niemiec.

  Z konsorcjum utworzonym w ramach programu MPD będą również współpracowały uczelnie zagraniczne m.in. University of Wisconsin, Cornell University, University of Idaho z USA, niemiecki Universitat Heidelberg czy hiszpańskie Centro de Investigaciones Biologicas.

  Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych w programie MPD są dostępne na stronach: www.fnp.org.pl oraz www.ug.edu.pl/pl/?id_wyd=3703 EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia. Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej (ang. intrinsically unstructured proteins) – klasa białek w całości lub częściowo pozbawionych struktury trzeciorzędowej. Stan ten dotyczy białek w pełni funkcjonalnych i występuje w fizjologicznych warunkach. Zjawisko to jest obserwowane w 2-33% przypadków (w zależności od organizmu).

  Białorutenizacja − proces nadawania cech kultury białoruskiej osobom lub zbiorowościom funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur, umacniania pozycji kultury i języka białoruskiego w danej dziedzinie lub na określonym obszarze. W latach 20. XX wieku stanowiła ona część oficjalnej polityki władz Białoruskiej SRR. Współcześnie, zdaniem niektórych polskich badaczy, białorutenizacja objawia się określaniem elementów i dziedzictwa kultur nie-białoruskich na Białorusi jako elementy kultury białoruskiej. Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Podlasia, wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny oraz Kresów Wschodnich, w postaci zdigitalizowanej. Koordynatorem przedsięwzięcia realizowanego przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku jest Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku. PBC powstała w 2006 r. w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Biblioteka działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem portalu Europeana – europejska biblioteka cyfrowa.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pogodna 65 w Białymstoku.

  Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sosnowej 64 w Białymstoku.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.

  Ewa Monika Guzik-Makaruk (ur. 11 listopada 1971 w Jaworznie) – profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie prawa karnego, medycznego prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego. Prodziekan do spraw Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych m. in. Stowarzyszenia Popularyzacji Wiedzy Prawnej (pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii. Struktura czwartorzędowa białka – poziom organizacji na którym można opisać budowę białka. Określa się tu wzajemny układ w przestrzeni oraz sposób połączenia się:

  Białoruskie Towarzystwo Naukowe (biał. Беларускае навуковае таварыства) – białoruska instytucja naukowa działająca w okresie międzywojennym, reaktywowana podczas niemieckiej okupacji. Struktura trzeciorzędowa białka – poziom organizacji, na którym można opisać budowę białka. Określa się tu wzajemny układ w przestrzeni elementów struktury drugorzędowej, bez uwzględniania zależności od sąsiednich cząsteczek. Kształt, wielkość i właściwości danej podjednostki decydują o aktywności biochemicznej, w tym o działaniu enzymu. Warunkują ją różne wiązania chemiczne oraz oddziaływania międzycząsteczkowe np.:

  Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Chór UMB) istnieje od 1951 r. Śpiewają w nim studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1991r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Bożenna Sawicka – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Od 2003 r. funkcję II dyrygenta pełni Anna Moniuszko. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – został założony staraniami trójmiejskiego środowiska akademickiego. Założycielami wydziału byli m.in.: Karol Taylor, Wacław Szybalski, Anna Podhajska oraz Wiesław Makarewicz. Wydział mieści się w budynku gdańskiej, poniemieckiej Victoriaschule oraz w nowo wybudowanym Instytucie Biotechnologii przy ulicy Kładki 24.

  Dodano: 23.07.2010. 05:18  


  Najnowsze