• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prąd magnetyczny

  19.10.2009. 18:36
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Naukowcy odkryli magnetyczny odpowiednik elektryczności: ładunki magnetyczne mogą się zachowywać podobnie jak elektryczne - informuje "Nature".

  Zespół Stephena Bramwella z London Centre for Nanotechnology zajął się magnetycznymi monopolami, które występują tylko w specjalnych kryształach, znanych jako spinowy lód. Jak wykazali naukowcy, monopole mogą tworzyć "prąd magnetyczny" - podobny do elektrycznego. Zjawisko, nazwane po angielsku "magnetricity" może znaleźć zastosowanie w budowie komputerowych pamięci.
  Istnienie magnetycznych monopoli - magnesów o jednym tylko biegunie - analogicznie do ładunków elektrycznych, przewidywano już sto lat temu, jednak wcześniej nigdzie nie udawało się ich znaleźć. Ich odkrycie ogłosiły dopiero we wrześniu tego roku dwie działające niezależnie grupy badaczy.

  Monopole magnetyczne występują w kryształach "spinowego lodu", które składają się z piramidek naładowanych elektrycznie atomów (jonów). W bardzo niskich temperaturach powstają ładunki magnetyczne.

  Jeden z zespołów odkrył, że magnetyczne "nibycząstki" mogą się poruszać wspólnie tworząc "prąd magnetyczny"- tak jak ruch elektronów tworzy prąd elektryczny.

  Do badań wykorzystano subatomowe cząsteczki zwane mionami, które rozpadają się w ciągu milionowych części sekundy na inne cząstki subatomowe, jednak z kierunku, w jakim, poruszają się te cząstki można wnioskować o polach magnetycznych działających w bezpośrednim otoczeniu mionu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu. Duanty - są to dwie komory cyklotronu, które stanowią całość jako para. Do duantów jest podłączony oscylator wytwarzający zmienny prąd o wielkiej częstotliwości i wysokim napięciu. Wewnątrz duantów wytworzone jest pole magnetyczne powodujące zakrzywienie torów naładowanych cząstek. Każdorazowe przejście cząstki przez pole elektryczne występujące w przerwie między duantami powoduje przyśpieszanie cząstki. Aby to mogło zajść, okres zmian prądu musi odpowiadać okresowi cząstki w ruchu obrotowym w polu magnetycznym duantów. Potencjał magnetyczny jest matematycznym sposobem na zdefiniowanie pola magnetycznego w elektrodynamice klasycznej. Jest on analogiczny do potencjału elektrycznego który definiuje pole elektryczne w elektrostatyce. Podobnie jak w przypadku potencjału elektrycznego potencjał magnetyczny nie jest bezpośrednio obserwowalny - mierzalne jest jedynie pole które opisuje. Są dwa sposoby na zdefiniowanie tego potencjału - jako potencjał skalarny lub jako potencjał wektorowy, który jest wykorzystywany częściej.


  Jarzmo pomiarowe – specjalnie ukształtowany obwód magnetyczny używany do pomiarów własności magnetycznych materiałów magnetycznych (zazwyczaj materiałów ferromagnetycznych). Nazwą magnetyzm określa się zespół zjawisk fizycznych związanych z polem magnetycznym, które może być wytwarzane zarówno przez prąd elektryczny jak i przez materiały magnetyczne.

  Skurcz plazmy to kompresja włókna elektrycznego przez siły magnetyczne. Przewodnikiem zwykle jest plazma, ale może nim być też stały lub płynny metal. W skurczu zeta prąd biegnie azymutalnie (w kierunku z układu współrzędnych walcowych) a pole magnetyczne jest azymutalne. W skurczu teta prąd płynie azymutalnie (w kierunku teta układu walcowego), a pole magnetyczne jest osiowe. Zjawisko to można również określić jako skurcz Bennetta (nazwane za Willardem Harrisonem Bennettem), skurcz elektromagnetyczny lub skurcz magnetyczny. Magnetowód lub obwód magnetyczny – rdzeń wykonany z materiału ferromagnetycznego używany do kształtowania pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego tworzą zamknięte pętle wewnątrz magnetowodu. Składa się z odpowiednio ukształtowanych materiałów (środowisk) przez które zamyka się strumień magnetyczny oraz z uzwojeń, w których płynie prąd niezbędny do wytworzenia pola magnetycznego. Rozróżnia się obwody magnetyczne nierozgałęzione (proste) oraz rozgałęzione.

  Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego polega na przeciwdziałaniu siłom magnetyzmu okrętowego w miejscu zamontowania kompasu przez umieszczenie w pobliżu kompasu magnesów i brył żelaza generujących pola magnetyczne o działaniu przeciwnym. Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów.

  Zorza polarna (Aurora borealis, aurora australis) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która posiada silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).

  Półprzewodnik półmagnetyczny - związek półprzewodnikowy, zazwyczaj trójskładnikowy, w którym część kationów jest niemagnetyczna, a część (zazwyczaj mniejszość) magnetyczna. Materiał taki wykazuje właściwości zarówno półprzewodnikowe jak i magnetyczne . Dodanie jonów magnetycznych do półprzewodnika powoduje wzmocnienie efektów fizycznych obserwowanych w pomiarach magneto-trasportowych i magneto-optycznych, np. gigantycznego efektu Zeemana (czyli wzmocnionego efektu Zeemana) i gigantycznego efektu Faradaya (czyli wzmocnionego zjawiska Faradaya). Półprzewodniki półmagnetyczne wykazują wiele właściwości przydatnych w spintronice.

  Zwierciadło magnetyczne - obszar pola magnetycznego w które zmienia natężenie wzdłuż linii pola, co sprawia że cząstki naładowane elektryczne mają tendencję do odbijania się od tego obszaru. Stanowi element pułapki magnetycznej stosowanej do ograniczenia gorącej plazmy.

  Dodano: 19.10.2009. 18:36  


  Najnowsze