• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie matematyków i przedstawicieli przemysłu w Warszawie

  07.10.2010. 00:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska dołączyła do grupy państw organizujących warsztaty dla matematyków, którzy chcą pomóc w rozwiązaniu problemów istotnych dla przemysłu. Polscy przedsiębiorcy i instytucje dostarczyli intelektualnej pożywki - zagadnień z zakresu IT, bankowości, kryptografii i technologii medycznych. W odpowiedzi polscy matematycy stworzyli modelowe rozwiązania, które będzie można wdrożyć w praktyce gospodarczej.

  Tygodniowe warsztaty badawcze "European Study Group with Industry" - zorganizowane przez Polską Akademię Nauk przy współpracy z The Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics - odbyły się we wrześniu w Warszawie pod patronatem Ambasady Brytyjskiej. Gościł na nich znany propagator idei budowania mostów między matematyką a gospodarką - prof. John Ockendon. Podobne warsztaty profesor organizuje już od 40 lat w Wielkiej Brytanii. Warsztaty Study Groups odbywają się również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Australii i w państwach europejskich, m.in. w Niemczech i Holandii.

  Jak podkreślił w rozmowie z PAP prof. Ockendon, polskie warsztaty wyróżnia ukierunkowanie prac na nowoczesne zastosowania matematyki w takich dziedzinach gospodarki, jak bankowość, nowe technologie - w tym informatyczne, bezpieczeństwo danych i procesy podejmowania decyzji.

  "Przez wiele lat w Polsce rozwijała się głównie matematyka teoretyczna, kosztem matematyki stosowanej, uważanej w środowisku akademickim za mniejsze wyzwanie intelektualne. To zresztą nie jest tylko problem Polski. Tymczasem współczesna gospodarka potrzebuje matematyki stosowanej, dlatego jej ranga wciąż wzrasta. Często, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, spotykam polskich matematyków pracujących nad rozwiązaniami dla przemysłu. Są błyskotliwi, mają niezwykłą wyobraźnię, potrafią wprowadzać w życie wiele nowych pomysłów" - ocenił prof. Ockendon.

  Jakie problemy biznesu może rozwiązać matematyka? Czy biznes potrafi sam sformułować takie problemy? Polacy udowadniają, że tak. Zagadnienia rozważane podczas warsztatów zostały dokładnie przygotowywane przy udziale organizatorów. Matematycy z PAN pomogli firmom sformułować problemy, a przedsiębiorcy uczestniczyli w debatach nad ich rozwiązaniem.

  Jak poinformował Przemysław Świtalski z Instytutu Badań Systemowych PAN, nie były to jednak zadania sztucznie wygenerowane na potrzeby warsztatów. To prawdziwe dylematy przemysłu.

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ma problem z tym, jak weryfikować, czy cyfrowe dokumenty przechowywane w archiwach nie ulegają zmianom. Eksperci muszą wiedzieć, czy za 20 lat będą mieli do czynienia z tym samym dokumentem, czy nic się tam nie popsuje, nie ulegnie zniszczeniu albo czy nikt go nie podmieni. Matematycy pracują nad metodą podpisywania i sprawdzania po wielu latach, czy dokument jest tym samym, który złożono wcześniej.

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zgłosił zapotrzebowanie na metodę oceny, która pozwoli sprawdzić, czy Telekomunikacja Polska (TP) nie dyskryminuje alternatywnych operatorów, którzy oferują internet. W przeszłości pojawiła się propozycja, żeby dokonać podziału TP na część, która dostarcza hurtowo usługi i detalicznego sprzedawcę, który działałby na tych samych zasadach, co inni operatorzy - musiałby kupować usługi od TP hurtownika. W wyniku porozumienia TP nie podzieliła się na dwie części, jednak określono wskaźniki - parametry, którymi firma opisuje to, jak traktuje operatorów alternatywnych.

  Projekt opracowywany dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczy kryteriów, według których można decydować o tym, jakie dane medyczne mogą być udostępniane. Trwają prace nad projektem udostępniania danych medycznych; matematycy szukali odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby pacjenci zachowali swoją anonimowość, pomimo tego, że niektóre dane zostaną udostępnione.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji potrzebuje zaś analizy, jak optymalnie przydzielać środki na badania naukowe. Matematycy mają zaproponować sposób oceny, czy pieniądze wydawane są na coś, co ma przyszłość zarówno w kontekście finansowym, jak i w znaczeniu wpływu na społeczeństwo. Ten temat związany był z najgorętszą debatą na warsztatach - jak wydawać pieniądze na naukę.

  Ostatni problem skierowała fundacja CambridgePYTHON (więcej na jej temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj). Jednym z pól jej działalności jest organizowanie gry internetowej, która edukuje młodzież akademicką w zakresie przedsiębiorczości. Projekt dotyczy tego, w jaki sposób konstruować firmy typu start-up będące podstawowym elementem wirtualnego świata gry.

  Nad projektami pracowało kilkadziesiąt osób. Obok naukowców w grupach zadaniowych znajdowali się przedstawiciele instytucji i organizacji, dla których opracowywano rozwiązania.

  "To bardzo ważne, żeby przedsiębiorca mógł towarzyszyć matematykom w ich drodze do rozwiązani problemu i odpowiadać na ich pytania. Z reguły firmę reprezentuje osoba, która z rozważanym zagadnieniem styka się w codziennej pracy. Dzięki temu matematycy mają dobre rzetelne źródło informacji, a instytucja może wpływać merytorycznie na rozwój projektu" - zaznaczył Przemysław Świtalski.

  Warsztaty sponsorowały firma Sygnity S.A. i Agencja Rozwoju Przemysłu. Impreza odbyła się w Polsce po raz pierwszy.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Problem otwarty – jest to zdefiniowany formalnie problem (zadanie), o którym wiadomo, że posiada rozwiązanie, jednak nie zostało ono jeszcze do tej pory odkryte. Niektóre spośród problemów otwartych matematyki, informatyki czy fizyki mają takie znaczenie praktyczne, że za ich rozwiązania zostały wyznaczone nagrody pieniężne. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Problem NP-zupełny (NPC) czyli problem zupełny w klasie NP ze względu na redukcje wielomianowe, to problem, który należy do klasy NP oraz dowolny problem należący do NP może być do niego zredukowany w czasie wielomianowym. Czasami zamiast redukcji w czasie wielomianowym używa się redukcji w pamięci logarytmicznej. Pytanie, czy są to definicje równoważne pozostaje pytaniem otwartym. Taka definicja problemów NP-zupełnych implikuje fakt, że jeśli tylko potrafimy rozwiązać jakikolwiek problem NP-zupełny w czasie wielomianowym, to potrafimy rozwiązać w czasie wielomianowym wszystkie problemy NP. Problemy NP-zupełne można więc traktować jako najtrudniejsze problemy klasy NP (z punktu widzenia wielomianowej rozwiązywalności).

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający.

  Agens – w analizie transakcyjnej osoba, która rozpoczyna grę i ją podtrzymuje. Pozostałe osoby uczestniczące w grze są partnerami, którzy reagują na prowadzoną agensa grę w taki sposób, by mogła ona trwać dalej. Przykładowo w grze Dlaczego ty nie - tak ale agens przedstawia problem, którego nie może rozwiązać, a w przypadku, gdy inni próbują podawać rozwiązania sytuacji, agens znajduje dodatkowe problemy, które uniemożliwiają rozwiązanie tejże sytuacji. Gra trwa tak długo, jak długo partnerzy interakcji reagują na działania agensa. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku. Mikrorestrukturyzacja – dotyczy najniższego, a jednocześnie podstawowego szczebla gospodarki narodowej, tj. przedsiębiorstwa. Narzędziem centralnego sterowania mikrorestrukturyzacją są parametry systemu ekonomiczno-finansowego, których to rola sprowadza się do powiązania innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa z ogólną polityką przemysłową państwa. Istotą procesów mikrorestrukturyzacyjnych, jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a tym samym adaptacja przedsiębiorstwa – jego funkcjonowania i rozwoju, do wymagań rynku i sytuacji makroekonomicznej.

  Wola Info SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy są technologie informatyczne. W ofercie znajdują się rozwiązania biznesowe, automatyzacja procesów obsługi klienta, rozwiązania telekomunikacyjne, zarządzanie usługami IT, projektowanie, budowa i wyposażanie centrów przetwarzania danych, a także projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT.

  Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci.

  Księga Szkocka - gruby zeszyt zakupiony przez Łucję, żonę Stefana Banacha w 1935, w którym matematycy lwowscy, zarówno profesorowie, jak też studenci, zapisywali w latach 1935-1941 zagadnienia matematyczne wymagające rozwiązania. Wiele z nich nie zostało rozwiązanych do tej pory. Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Problem bazylejski – zagadnienie z teorii liczb sformułowane po raz pierwszy w 1644 roku przez włoskiego matematyka Piotra Mengolego, które zostało rozwiązane w 1735 roku przez Leonarda Eulera. Ponieważ problem ten przez blisko 100 lat opierał się podejmowanym przez ówczesnych czołowych matematyków próbom rozwiązania, podołanie temu zadaniu przez dwudziestoośmioletniego Eulera przyniosło mu natychmiastową sławę. Euler w znacznym stopniu uogólnił pierwotne zagadnienie; jego pomysły zostały podjęte w 1859 przez Bernarda Riemanna w jego doniosłej pracy Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe, w której zdefiniował funkcję dzeta i udowodnił jej podstawowe właściwości. Nazwa problemu bazylejskiego pochodzi od Bazylei, rodzinnego miasta Eulera i rodziny Bernoullich – znanych szwajcarskich matematyków, którzy bezskutecznie zmagali się z tym zadaniem. Ashoka - Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych (“Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”) jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się “innowatorami dla dobra ogółu”.

  Facylitacja - jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów. Stosuje się ją w przypadkach, gdy w konflikcie bierze udział wiele stron, dotyczy on złożonych problemów, oraz jeśli uczestnicy mają problemy z przestrzeganiem zasad. Cechą facylitacji jest obecność facylitatora - osoby pomagającej w rozwiązaniu konfliktu, która jest bezstronna, a jej zadaniem jest wyłącznie pilnowanie, aby nie doszło do kłótni i eskalacji konfliktu.

  Dodano: 07.10.2010. 00:26  


  Najnowsze