• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzy uczelnie tworzą unikatowy kierunek - chemia budowlana

  25.05.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek - chemia budowlana. W poniedziałek w Łodzi rektorzy Politechniki Łódzkiej, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Gdańskiej podpisali umowę w tej sprawie.

  Podpisanie umowy - wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego pod "Fabrykę Inżynierów XXI wieku" i posiedzeniem Senatu - uświetniło w poniedziałek obchody 66. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej.

  Pomysł na uruchomienie nowego kierunku studiów - chemia budowlana - narodził się na wydziale chemicznym PŁ, ale - jak podkreślali rektorzy - szybko uzyskał aprobatę dwóch pozostałych uczelni. Studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ.

  Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów - po 30 osób. Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy, specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni.

  "Studenci będą mieli dostępność do najwyższych jakościowo elementów kształcenia, która są niezbędne dla profilu chemia budowlana, a których nie ma zlokalizowanych w jednym miejscu. Żeby nie budować tego na nowo, nie konkurować, to elementy, które są najlepsze w tych trzech uczelniach, są wspólnie wykorzystywane do tego celu" - powiedział PAP rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki.

  Rektorzy podkreślali, że ważna jest także mobilność studentów, współpraca i możliwość wymiany doświadczeń. "Studenci będą wymieniać doświadczenia między sobą, będą mogli też porównać sposoby kształcenia. Liczymy także na to, że będziemy studentów wysyłać za granicę. Chcemy stworzyć taką silną grupę młodych ludzi, którzy w przyszłości, w tym przemyśle będą mieli bardzo dużo do powiedzenia" - powiedział PAP rektora AGH prof. Antoni Tajduś.

  Zdaniem specjalistów, absolwenci nowych studiów poznają m.in. technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Będą potrafili projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań ale także posiadać wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Studia mają ich także przygotować do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

  Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w swoich uczelniach macierzystych przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Dwa kolejne semestry realizowane będą na partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni semestr studenci wrócą do swoich uczelni, którebędą wydawać im dyplom ukończenia studiów.

  Zgodnie z umową w trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków. Rekrutacja na nowy kierunek już się rozpoczęła, bo studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2011/2012.

  "Fabryka Inżynierów XXI wieku", pod którą wmurowano w poniedziałek kamień węgielny, to jedna z kluczowych inwestycji Politechniki Łódzkiej. Nowy obiekt będzie służył Wydziałowi Mechanicznemu i ma być gotowy do 2013 roku. Wartość inwestycji to ponad 54 mln zł, z czego 45 mln pochodzi ze środków unijnych.

  W pięciokondygnacyjnym obiekcie wybudowanym w miejscu byłej fabryki na terenie kampusu uczelni, mają się mieścić m.in. 22 laboratoria, pięć sal wykładowych,osiem sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych oraz pięć pracowni informatycznych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne.

  Obiekt będzie wyposażony m.in. w kolektory słoneczne. W budynku zostaną również zastosowane rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Politechnika to jedyna uczelnia w Łodzi, która znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"; w najnowszym rankingu zajęła ósme miejsce wśród polskich uczelni. Na 36 kierunkach na PŁ kształci się ok. 20 tys. studentów, z których prawie 15 tysięcy studiuje stacjonarnie. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 nauczycieli akademickich.

  PAP - Nauka w Polsce

  szu/ abe/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) - niepubliczna szkoła wyższa działająca w Polsce z siedzibą w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Uczelnia powstała 8 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 91, prowadzonym przez to ministerstwo. Utworzenie polkowickiej szkoły wyższej związane było z działaniem lokalnych władz, które chciały zapewnić kształcenie na poziomie studiów wyższych w kierunkach ekonomicznych i technicznych dla miejscowej młodzieży, która nie miała możliwości podjąć edukacji w większych ośrodkach miejskich. W skład Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wchodzą 2 wydziały. Uczelnia kształci blisko kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje ona cztery podstawowe kierunki kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju.

  Studium Kształcenia Podstawowego (SKP) Politechniki Wrocławskiej - międzywydziałowa jednostka organizacyjna utworzona do realizacji zadań dydaktycznych. Została ona zniesiona decyzją Senatu Uczelni 30 września 2013 roku. Dawała ona możliwość wyboru kierunku studiów po pierwszym roku nauki. W ramach SKP studenci kształcili się w ramach przedmiotów ogólnych i wybranych przez nich przedmiotów kierunkowych. Po dwóch semestrach przechodzili oni już na drugi rok wybranego przez siebie kierunku studiów. Dyrektorem Studium był doc. dr Janusz Górniak.

  Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport.

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

  Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

  Dodano: 25.05.2011. 00:33  


  Najnowsze