• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

  30.01.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej.

  Zaproszenie dotyczy sekcji "Rozszczepienie jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem" Programu Ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej.

  Głównym celem sekcji "Rozszczepienie jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem" jest położenie solidnych podwalin naukowo-technicznych pod szybsze, praktyczne opracowywanie bezpieczniejszego zarządzania długożyciowymi odpadami radioaktywnymi, aby poprawić w szczególności bezpieczeństwo, przyczyniając się jednocześnie do efektywnego gospodarowania zasobami i opłacalności energii jądrowej oraz zapewnić solidny i społecznie akceptowalny system ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego.

  Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące tematy:
  - techniczna wykonalność i długoterminowa wydajność komponentów składowiska - demonstracja w pełnej skali technicznej zaślepień i uszczelnień;
  - wsparcie sekretariatu technicznego wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej;
  - symulacja platformy bezpieczeństwa reaktora jądrowego;
  - wpływ wypadku jądrowego w Japonii na zarządzanie poważnymi wypadkami;
  - wpływ ekstremalnych zdarzeń zewnętrznych na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych;
  - działania badawczo-rozwojowe na rzecz wsparcia wdrożenia Programu Badań Strategicznych Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP);
  - działania inne niż badania naukowe na rzecz wsparcia wdrożenia Programu Badań Strategicznych SNE-TP;
  - badania nad zagrożeniami związanymi z niskimi dawkami promieniowania w Europie;
  - aktualizacja zarządzania kryzysowego i strategii usprawniania oraz wiedza ekspercka w Europie;
  - ponadnarodowy dostęp do dużych infrastruktur;
  - programy szkoleń w zakresie rozszczepienia jądrowego (EFTS) w ramach programu "Rozszczepienie jądrowego, bezpieczeństwo jądrowego i ochrona przed promieniowaniem";
  - działania wspierające wdrożenie programu i pozostała działalność;
  - poszerzanie zaangażowania w program "Rozszczepienie jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem".

  W zależności od strategicznego charakteru badań naukowych spodziewany wpływ może zostać zdefiniowany na poziomie działania, obszaru lub konkretnego tematu. Zazwyczaj możliwe będzie dofinansowanie maksymalnie jednego projektu w danym temacie. Jeżeli możliwe będzie dofinansowanie więcej niż jednego projektu w danym temacie, wówczas system(y) finansowania danego tematu będzie/będą w liczbie mnogiej. Mogą zostać również wskazane pewne konkretne tematy, w których możliwe będzie dofinansowanie większej, maksymalnej liczby projektów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezpieczeństwo jądrowe ogarnia całokształt zagadnień i działalności naukowo-techniczno-organizacyjnych związanych z zabezpieczaniem i ochroną społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi, lub mogącymi wynikać, z awarii, uszkodzeń lub obecności systemów, obiektów, urządzeń i materiałów będących źródłem promieniowania radioaktywnego. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie. Prawo atomowe w Polsce – zespół przepisów prawnych regulujących produkcję i wykorzystanie energii atomowej oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce.

  Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. Detekcja promieniowania jądrowego – metody i przyrządy do detekcji promieniowania jądrowego i innych rodzajów promieniowania jonizującego, jak promieniowanie X, γ, neutrony, protony itp. W detektorach wykorzystujących oddziaływanie danego rodzaju promieniowania z materią.

  Dylemat bezpieczeństwa (ang. security dilemma) – koncepcja o zasadniczym znaczeniu dla studiów nad bezpieczeństwem, forma dylematu więźnia. Wyraża egzystencjonalny warunek niepewności. Według Johna H. Herza, amerykańskiego badacza stosunków międzynarodowych i prawa, działania podjęte na rzecz wzrostu bezpieczeństwa przez jedno państwo (rozbudowa potencjału obronnego, zawarcie sojuszu) może zostać odebrane przez inne państwa jako działania zagrażające. Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę. Ochrona przez podział (ang. Security Domains) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony B3. Wymusza izolację pewnych dziedzin (obszarów). Części systemu istotne ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania powinny być oddalone od części zapewniających użytkownikowi pewne użyteczne dla niego funkcje, ale nie mające związku z bezpieczeństwem przetwarzania. Dziedzinę bezpieczeństwa może stanowić część bazy dotyczącej ochrony (TCB), monitor dostępu, itp. Mechanizmy zarządzania pamięcią chronią daną dziedzinę przed dostępem lub modyfikacją ze strony oprogramowania funkcjonującego w innej dziedzinie. Tworzona jest wielowarstwowa struktura abstrakcyjnych, odseparowanych wzajemnie maszyn z wydzielonymi prawami ochrony. Wszystkie elementy pośredniczące w dostępie do zastrzeżonych obiektów powinny być odporne na manipulacje. Nadzorowaniu w zakresie spełnienia wymagań podlega również proces projektowania systemu.

  Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież, wandalizm, terroryzm.

  Security Service (lub MI5), brytyjska Służba Bezpieczeństwa odpowiedzialna za ochronę kraju przed penetracją obcych służb wywiadowczych (kontrwywiad), walkę z terroryzmem, bezpieczeństwo wewnętrzne Wielkiej Brytanii oraz ochronę tajemnicy państwowej, utworzona w 1909 roku. Security Service początkowo działała pod kryptonimem MO5.

  Maksymalna awaria projektowa (MAP, ang. maximum credible accident) − najgroźniejsza awaria rozpatrywana w projekcie elektrowni jądrowej. Projekt elektrowni musi udowadniać urzędowi dozoru jądrowego wydającego licencję na pracę elektrowni, że w przypadku takiej awarii układy bezpieczeństwa zapewnią skuteczny odbiór ciepła powyłączeniowego i wychłodzenie reaktora, chroniąc go przez stopieniem i narażeniem na emisję substancji promieniotwórczych poza osłonę bezpieczeństwa. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy Komisję Zdrowia a Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem działania tej komisji były: polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny. Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą:

  Dodano: 30.01.2012. 16:37  


  Najnowsze