• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe wskazują, iż polityczna złożoność ewoluuje małymi krokami

  18.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polityczna złożoność w społeczeństwie ewoluuje w małych, kumulujących się postępach według wyników nowych badań unijnych, które zostały opublikowane w czasopiśmie Nature. Naukowcy, których prace zostały wyróżnione na okładce czasopisma, wyciągnęli swoje wnioski korzystając z metod zwykle stosowanych w badaniach z dziedziny ewolucji biologicznej.

  Źródłem unijnego wsparcia dla prac, w których wzięli udział naukowcy z Japonii, Nowej Zelandii i Wlk. Brytanii, był projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) pt. CULTRWORLD (Ewolucja norm kulturowych w świecie rzeczywistym), dofinansowany na kwotę 1,8 mln EUR.

  "Powszechny, historyczny schemat zwiększającej się złożoności politycznej, od małych grup związanych ze sobą osób po duże społeczności, obserwuje się na całym świecie od zakończenia ostatniej epoki lodowcowej" - zauważa profesor Russell Gray z Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii, jeden z autorów artykułu.

  "Toczy się zakrojona na szeroką skalę debata, czy dzieje się to w toku małych i kumulujących się kroków, od plemion przez naczelnictwo po państwa, czy też w następstwie większych, niesekwencyjnych skoków. Rola spadków złożoności w ogólnym schemacie również jest niejasna."

  Jednakże do tej pory brakowało tego, co naukowcy opisują jako "wnikliwe, ilościowe" testy, badające, która teoria najlepiej odzwierciedla rzeczywistość.

  Biologowie od dawna wykorzystują dane genetyczne do opracowywania drzew filogenetycznych. Niedawno lingwiści odkryli, że porównując podstawowe słownictwo różnych języków można opracować drzewa, które rzucą światło na historię populacji.

  "Mapowanie danych na temat charakterystycznych cech społeczności na czubki tych drzew umożliwia nam wykorzystanie komparatywnych metod filogenetycznych do wnioskowania o tym, jak społeczności wyglądały w przeszłości i jak się zmieniły na przestrzeni czasu" - napisali naukowcy.

  "W ramach tych badań przeprowadzamy statystyczną ocenę konkurujących modeli ewolucji politycznej na podstawie danych ze społeczeństw posługujących się językami austronezyjskimi z Azji i Pacyfiku oraz wysp Południowo-Wschodniej Azji."

  Łącznie zespół przeanalizował 6 modeli ewolucji politycznej w 84 społeczeństwach. Badany materiał obejmował modele oparte na teoriach tradycyjnych, w których złożoność polityczna zmienia się małymi krokami oraz modele dopuszczające duże, niesekwencyjne skoki.

  Model, który najlepiej pasuje do danych to taki, w którym złożoność polityczna zwiększa się i zmniejsza w seriach małych kroków. "Nasze wyniki wskazują, że ewolucja polityczna może jedynie postępować w kierunku wzrostu złożoności" - zauważają naukowcy. "Może to wynikać z takich czynników jak wykształcona psychologia społeczna przystosowana do życia w małych grupach, trudność w reorganizacji istniejących instytucji, polegających na koordynowaniu dużej liczby osób czy konieczności tworzenia innych instytucji zanim bardziej hierarchiczne organizacje zyskają stabilność."

  Zdaniem zespołu odkrycia są również zgodne z ideą, że rozwój bardziej zhierarchizowanych form organizacji politycznej pojawia się kiedy następuje połączenie mniejszych, istniejących wcześniej jednostek. Na przykład na początku XIX w. na Hawajach państwa powstały, kiedy jedno złożone naczelnictwo podbiło sąsiednie.

  Co ciekawe inny model, który dobrze pasuje do danych to taki, w którym wzrost złożoności jest zawsze niewielki, ale jej spadek może być znaczny. Innymi słowy złożoność może spadać o kilka stopni za jednym krokiem.

  "Tak może się stać, jeżeli małe, peryferyjne grupy uwolnią się spod kontroli scentralizowanego państwa czy złożonego naczelnictwa, aby założyć nowe społeczności z mniejszą liczbą szczebli politycznej organizacji albo w wyniku szybkiego, zakrojonego na szerszą skalę upadku społecznego i rozpadu instytucji politycznych" - przypuszczają naukowcy.

  Jak podsumowują: "Mimo wielu przypadkowych ścieżek w historii człowieka, istnieje regularność w ewolucji kulturowej, którą można wykryć za pomocą obliczeniowych metod filogenetycznych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Złożoność pesymistyczna : określa złożoność w "najgorszym" przypadku. Jeśli D oznacza zbiór wszystkich możliwych danych wejściowych, d jeden z elementów tego zbioru, a f funkcję, która dla danego d zwraca liczbę operacji, to złożoność pesymistyczna jest zdefiniowana jako: Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach: W teorii obliczeń klasa złożoności to zbiór problemów obliczeniowych o podobnej złożoności obliczeniowej. Najbardziej pospolitą definicją klasy złożoności jest:

  Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Zajmuje się rekonstrukcją historii myśli politycznej oraz prawnej, Jest to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Po 1956 roku stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej. Regres społeczny – proces społeczny, którego wynikiem są trwałe zmiany polegające na przekształcaniu się stanu społecznego. Regres społeczny jest przeciwieństwem postępu społecznego, czyli przechodzenia od lepszego do gorszego stanu jakości życia członków społeczeństwa. Pojęcie to oznacza zatem taki rozwój społeczeństwa, który charakteryzuje się:

  Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne (określające metody kontroli społecznej sposoby oceniania i kontroli postępowania jednostki i osób ją otaczających), termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym. Rozwój społeczny – ukierunkowany proces społeczny, w wyniku, którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych.

  Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne (określające metody kontroli społecznej sposoby oceniania i kontroli postępowania jednostki i osób ją otaczających), termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska, zaś w Europie społeczność brytyjska, francuska i niemiecka. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek.

  Hegemonia kulturowa – przywództwo jednego państwa nad innymi za pomocą dominacji kulturowej. Twórcą teorii jest włoski kontynuator marksizmuAntonio Gramsci. Według jego teorii dominująca klasa polityczna wyznacza świadomość i ideologię uznawane przez społeczeństwo. Oznacza to, że władza polityczna jest wtórna wobec dominacji kulturowej. W odniesieniu do społeczeństwa demokratycznego może znaczyć to, że siła mitu, czyli tzw. polityczne obietnice są najważniejsze, by dotrzeć do świadomości odbiorcy. Władza nad językiem – może kreować rzeczywistość. Ideologia polityczna – zespół poglądów artykułujących generalne cele działalności politycznej i dopuszczalne metody ich osiągania. Nadrzędną funkcją ideologii politycznej jest definiowanie celów i środków uzgadniania zachowań współzależnych grup społecznych o sprzecznych interesach w sposób rokujący ochronę i zwiększanie szans przeżycia i osiągania satysfakcji z życia jej adresatów. Ideologiczne samookreślanie ruchów i instytucji politycznych - partii, rządów, międzynarodowych organizacji i sojuszów - dokonuje się przez definiowanie jakie interesy społeczne uznawane są za priorytetowe oraz jakie sposoby ich osiągania za dopuszczalne. Siła wpływów ideologii politycznych jest uwarunkowana ich zgodnością z interesami społecznymi. Rzeczywistej praprzyczyny wszelkich działań politycznych należy poszukiwać przede wszystkim w interesach sił społecznych, a w ideologiach tylko o tyle, o ile je adekwatnie artykułują. Wzmacnianiu siły wpływów ideologii politycznych służy powoływanie się na uznawane powszechniej doktryny naukowe i religijne.

  Ewolucjonizm w naukach społecznych i historii, zwany także ewolucjonizmem kulturowym lub ewolucjonizmem kulturowo-społecznym – zbiór teorii opisujących ewolucję społeczeństwa, które przechodzi przez poszczególne etapy podczas rozwoju społecznego. Ewolucjonizm jest jedną z najstarszych teorii w socjologii i antropologii kulturowej i w swojej klasycznej postaci został sformułowany (i dominował w całej nauce) w XIX wieku. Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach.

  Dodano: 18.10.2010. 17:17  


  Najnowsze