• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wskazują na brak dostatecznej opieki nad osobami starszymi

  19.07.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badania europejskie wskazują, że wielu pacjentów w wieku 75 i więcej lat nie ma dostępu do leczenia, które jest im niezbędne, by obniżyć ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (CVD).

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie British Medical Journal zespół z Wlk. Brytanii informuje, że wraz z postępującym starzeniem się, wzrost użycia leków zapisywanych na receptę może zredukować upośledzenia i wydłużyć dalsze życie w zdrowiu. Leki, które pomagają obniżyć ciśnienie krwi (przeciwnadciśnieniowe) i poziom cholesterolu (statyny) są bezpieczne i skuteczne, aczkolwiek wiele aktualnych wytycznych w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych koncentruje się wyłącznie na osobach z przedziału wiekowego 40 - 74.

  Choroby sercowo-naczyniowe, takie jak udary i niewydolność krążenia są jednymi z największych zabójców na świecie, a wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemal 23,6 mln osób umrze z ich powodu do roku 2030.

  Zespół z Uniwersytetu w Birmingham i Uniwersytetu Oksfordzkiego przebadał 36.679 pacjentów w wieku od 40 lat leczonych w 19 przychodniach ogólnych w regionie West Midlands, opierając się na wynikach wcześniejszych prac, które wskazują, że maleje prawdopodobieństwo objęcia chorych opieką profilaktyczną im stają się starsi, mimo faktu, że ryzyko zapadnięcia na chorobę sercowo-naczyniową wzrasta z wiekiem w postępie geometrycznym.

  Celem było ustalenie, czy wiek i płeć mają wpływ na zapisywanie leków przeciwnadciśnieniowych i statyn. Kiedy rozpoczynano badania żaden z pacjentów nie miał kartoteki z historią choroby sercowo-naczyniowej.

  W toku prac ustalono, że prawdopodobieństwo zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego wzrastało co pięć lat i zaczynało spadać po osiągnięciu wieku 85 lat. Pacjenci w wieku od 75 lat zażywali najwięcej leków (56%), a w przypadku kobiet prawdopodobieństwo przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych było o 10% wyższe niż wśród mężczyzn.

  Prawdopodobieństwo zażywania statyn również wzrastało w pięcioletnich przedziałach, malejąc również co pięć lat po ukończeniu 75 lat. Statyny zażywało 23% wszystkich pacjentów w wieku od 75 lat. Największą ich ilość odnotowano w przedziale wiekowym 70 - 74.

  Kobiety z przedziału wiekowego 65 - 69 oraz 75 - 79 miały o 5% większe szanse na otrzymanie recepty niż mężczyźni, którzy z kolei częściej otrzymywali receptę w wieku poniżej 60 lat.

  Przeprowadzone w 2008 r. badania wykazały, że terapia przeciwnadciśnieniowa osób powyżej 80 roku życia obniża ryzyko zapadnięcia na chorobę sercowo-naczyniową. Chociaż dowody na dobroczynny wpływ leczenia statynami na osoby starsze są mniej jednoznaczne, gdyż nie przeprowadzono jeszcze prób w tym segmencie wiekowym, autorzy raportu twierdzą, że nie ma żadnych przesłanek sugerujących, aby przepisywanie statyn starszym pacjentom wyrządzało jakiekolwiek szkody.

  Implikacje tych badań są takie, że osoby starsze nie powinny być pomijane przy przepisywaniu leków zapobiegających chorobom sercowo-naczyniowym. Naukowcy sugerują, że wytyczne powinny zostać zmodyfikowane, a prace badawcze w przyszłości winny położyć nacisk na stosowanie terapii statynami wśród osób w wieku od 80 lat. Twierdzą również, że leczenie tymi farmaceutykami osób w wieku powyżej 75 lat byłoby krokiem w odpowiednim kierunku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Pozarejestracyjne stosowanie leków(ang. off-label use) – praktyka przepisywania pacjentom leków na schorzenia inne niż przewidziane w procesie autoryzacji rynkowej. Sytuacja dotyczy często leków stosowanych w psychiatrii, onkologii i pediatrii. Przykładem zastosowania tej praktyki jest m. in zapisywanie leków z grupy SSRI (stosowanych głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych) w celu leczenia przedwczesnego wytrysku. Pozarejestracyjne stosowanie leków ma istotne implikacje ekonomiczne, etyczne i prawne. Wyleczenie - oznacza osiągnięcie takiego stanu osoby poddawanej leczeniu, że prawdopodobieństwo ponownego zachorowania na tę samą chorobę jest takie, jak prawdopodobieństwo zachorowania na tą samą chorobę dowolnej osoby z populacji ogólnej.

  Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę przewidywalności bądź pewności względem zjawiska (przy danej o nim wiedzy), co umożliwia ocenę potencjalnie związanego z nim ryzyka. SCORE (ang. Systematic COronary Risk Evaluation) - skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego opracowana dla populacji krajów europejskich przez międzynarodowe grono ekspertów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na podstawie ponad 3 milionów osobo-lat obserwacji oraz 7934 incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem.

  Współczynnik zapadalności to miara prawdopodobieństwa zachorowania osób zdrowych na daną chorobę w określonym przedziale czasowym. Jego licznikiem jest liczba nowych zachorowań na daną chorobę w określonym czasie, a mianownikiem sumaryczny osoboczas narażenia na ryzyko, czyli liczba osób wolnych od choroby, ale narażonych na ryzyko jej wystąpienia w tym samym przedziale czasu. W populacji dynamicznej mianownik określa przeciętną wielkość populacji, często ocenianą pośrodku okresu obserwacji. Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Ryzyko bankowe – ryzyko wynikające z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju.

  Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę nieprzewidywalności.

  Prawdopodobieństwo subiektywne to interpretacja prawdopodobieństwa, według której prawdopodobieństwo nie musi być wielkością obiektywną, lecz może być określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych. Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko.

  Celem analizy ryzyka jest określenie i oszacowanie prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia danego (niepożądanego) zdarzenia.

  Dodano: 19.07.2012. 16:49  


  Najnowsze