• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Co pomaga dziecku uzyskiwać lepsze wyniki w nauce?

  07.05.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sondaż przeprowadzony w szkołach w całej Europie umożliwił wskazanie inicjatyw edukacyjnych, które mogą pomóc w poprawie wyników w nauce.

  Pięcioletni projekt INCLUD-ED (Strategie na rzecz inkluzji i spójności społecznej w Europie poprzez edukację) przyczynił się do znacznego postępu w wynikach edukacyjnych, zaczynając najpierw od różnych charakterystyk systemów szkolnictwa oraz analizy reform edukacyjnych, które doprowadzają zarówno do wysokiego, jak i niskiego odsetka wykluczenia edukacyjnego i społecznego. Analiza objęła ponadto mechanizmy od praktyk edukacyjnych obniżających, jak się uważa, odsetek niepowodzeń szkolnych po takie, które go podwyższają.

  Projekt, którego koordynatorem był profesor socjologii, Ramón Flecha z Uniwersytetu w Barcelonie, otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3,4 mln EUR. Dzięki współpracy naukowców z 14 państw członkowskich przeprowadzona została dogłębna analiza edukacji i sytuacji społeczno-ekonomicznej dzieci. W toku prac ustalono, że sytuacja dziecka nie stoi na przeszkodzie do osiągnięć szkolnych.

  Dysponując takimi informacjami, zespół INCLUD-ED był w stanie wypracować cenne rekomendacje, wytyczne i narzędzia. Szczegółowa analiza umożliwiła identyfikację "Skutecznych działań edukacyjnych" (SEA) i "Skutecznych działań integracyjnych" (ISA), które zostały następnie wdrożone w różnych szkołach w Europie z interesującymi wynikami.

  W toku prac badawczych ustalono, że podejście oparte na SEA przezwycięża wykluczenie edukacyjne i społeczne nawet w cierpiących największy niedostatek rejonach Europy. Jednym z badanych przypadków była szkoła La Paz w Barcelonie, Hiszpania. W szkole tej odnotowano olbrzymią poprawę po upływie pięciu lat od wdrożenia SEA. Na przykład średni wynik z czytania w przypadku dzieci powyżej 5 lat wzrósł z 1,4 do 3,0. Wyniki badań wyraźnie wskazały, że sukces był następstwem reorganizacji dostępnych zasobów w klasie, a nie dodawania nowych.

  Kolejną szkołą analizowaną w ramach prac nad projektem była Saint Thomas More College Zejtun na Malcie. W jej przypadku odsetek uczniów, którzy zdawali egzamin 11+ wzrósł z 39% do 69%.

  W obydwu szkołach, po wdrożeniu SEA, nabór znacząco wzrósł bez zwiększania liczby nauczycieli. Mając do dyspozycji te same zasoby, szkołom udało się uzyskać lepsze wyniki.

  W sumie wyniki INCLUD-ED dostarczyły dowodów naukowych na powiązanie wyników edukacyjnych nie tylko ze składem etnicznym klasy (lub z pochodzeniem społeczno-ekonomicznym rodziców uczniów), ale także z wdrożeniem skutecznych działań, takich jak grupy integracyjne i literackie spotkania dyskusyjne, które wedle ustaleń zachęcają dzieci do lepszego radzenia sobie z obowiązkami szkolnymi i własnymi emocjami. Z kolei kluby działające po zajęciach szkolnych przyspieszały proces uczenia się dzieci poprzez angażowanie rodziców i członków rodziny.

  W świetle wyników projektu opracowane inicjatywy są obecnie podejmowane w rzeczywistych klasach lekcyjnych. Najlepsze praktyki, które zostały wypracowane w ramach projektu INCLUD-ED, zostały z powodzeniem wdrożone na większą skalę w Katalonii, gdzie zamieszkuje duża populacja migrantów, a następnie wprowadzone w całej Hiszpanii.

  Naukowcy pracujący nad projektem INCLUD-ED stwierdzili, że europejska współpraca w dziedzinie nauk społecznych przełożyła się na realny sukces edukacyjny w szkołach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6. Kontrola poznawcza – w psychologii społecznej to rozpoznawana na płaszczyźnie jednostkowej zdolność danej grupy (społeczności) do "odnajdywania się" tudzież "wychodzenia obronną ręką" z jakichś przełomowych sytuacji (stanowiących potencjalne "stymulatory" generowania się u ludzi negatywnych emocji), i to zarówno z sytuacji spodziewanych (np. następstwa nieuniknionych reform społeczno-gospodarczych), jak i sytuacji niespodziewanych (np. następstwa nagłych ataków terrorystycznych). Kontrola poznawcza danej grupy (społeczności) wyraża się takim jej ustosunkowywaniem się do zaistniałej rzeczywistości, które oparte jest na w miarę całościowym widzeniu zdarzeń (uwzględniającym w interpretacji realną wagę kontekstu). To zaangażowane (od poziomu indywidualnego) wyjaśnianie realiów umożliwia podejmowanie przez tę grupę (społeczność) dość skutecznych działań, których efekty powinny dawać względnie satysfakcjonujące poczucie wpływu na rzeczywistość (rozwój sytuacji drogą rozumienia i czynnego odnoszenia się do przyczyn ją faktycznie implikujących). Oświata w Szwecji: Edukacja w Szwecji na poziomie podstawowym składa się z dziewięcioletniej, obowiązkowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 do 16 roku życia. Od roku 1991 na życzenie rodziców dzieci mogą rozpoczynać obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. W 1992 roku przeprowadzona została reforma oświaty, wprowadzona w pełnym zakresie w roku szkolnym 1995/96. Kształcenie odbywa się w formie trzyletnich programów edukacyjnych. Do dyspozycji jest 16 programów państwowych, z których 14 jest ukierunkowanych zawodowo, a dwa przygotowują uczniów do kształcenia uniwersyteckiego.

  Szkoły geograficzne to ośrodki geograficzne legitymujące się wybitnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie geografii reprezentowane przez mistrza i skupionych wokół niego uczniów, rozwijających dany kierunek badań. Narodowe szkoły geograficzne o zróżnicowanych kierunkach badań, uzależnionych od cech fizyczno-geograficznych i kulturowo-społecznych danego kraju wykształciły się w XIX i XX wieku, głównie w dużych państwach, których obszar wykazuje znaczne zróżnicowanie, związane z klimatem, krajobrazem, strukturami społeczno-gospodarczymi itp. Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

  Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu. Szkoła przy ul. Słowackiego 54/60 (Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sucharskiego) - zespół zabudowań szkolnych, zlokalizowanych w Poznaniu, na Jeżycach, przy ul. Słowackiego (dawniej: Karola) 54/56 i 58/60. Był odpowiedzią na gwałtowny rozwój Jeżyc w początkach XX wieku i znaczący wzrost potrzeb edukacyjnych tej dzielnicy.

  Ścieżki edukacyjne – termin stosowany w polskiej oświacie, oznaczający zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczanych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Decyzje o sposobie realizacji ścieżek edukacyjnych podejmuje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym. Zakres treści poszczególnych Ścieżek edukacyjnych został ustalony w przepisie nazywanym podstawą programową kształcenia ogólnego. Obowiązek realizacji w polskich szkołach został wprowadzony w dniu 1 września 1999 roku. Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały).

  Black Mountain College – szkoła założona w 1933 w Black Mountain w Płn. Karolinie, USA (koło Asheville, Płn. Karolina). Nowy rodzaj szkoły w USA, w której nauka sztuk była centralnym punktem nauczania sztuk wyzwolonych. Szkoła działała wg. założeń edukacyjnych Johna Deweya. Wielu spośród studentów i wykładowców tej uczelni wywarło znaczny wpływ na sztuki wizualne oraz inne pokrewne dziedziny i wywarło znaczny wpływ na innych artystów. Szkoła działała przez 24 lata. Zdobyła w tym okresie renomę i uznanie na świecie

  21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego zostało założone w 1991 roku w Warszawie jako dzienne humanistyczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja, które jest jego organem prowadzącym. Szkoła po roku działalności uzyskała prawa szkoły publicznej. Początkowo liceum nosiło urzędową nazwę nadaną przez kuratorium – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 21, od 1998 – zmieniono na 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące a w 2002 roku otrzymało imię Jerzego Grotowskiego.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny). Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Szkoła społeczna – jedna z niepublicznych form organizacyjno-prawnych jednostek oświatowych (obok szkoły prywatnej), w której rolę założyciela pełni towarzystwo oświatowe, a proces zarządzania placówką jest uspołeczniony przede wszystkim poprzez pogłębione zaangażowanie rodziców. Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

  Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu.

  Dodano: 07.05.2013. 15:49  


  Najnowsze