• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Duński rząd wyznacza priorytety swojej Prezydencji w Radzie UE

  22.12.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zbliża się koniec 2011 r., co oznacza, że następuje ten moment w roku, kiedy rotacyjną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmuje nowy kraj. Kiedy w sylwestrową noc zegary wybiją północ, to Duńczycy przejmą na kolejne sześć miesięcy odpowiedzialność za organizowanie prac Rady i przewodniczenie im.

  Duński rząd ogłosił właśnie roboczy program Prezydencji: główne cele to Europa odpowiedzialna, dynamiczna, ekologiczna i bezpieczna. W obliczu kryzysu w Europie, którego końca nie widać, wydaje się, że pobudzanie wzrostu pozostanie na szczycie duńskiej listy zadań.

  Przemawiając w czasie posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych Rady Europejskiej na początku grudnia, duński Minister ds. Europejskich, Nicolai Wammen, powiedział:
  "Duńska Prezydencja będzie dokładać wszelkich starań, aby osiągnąć konkretne wyniki w tych obszarach i wnieść wkład w wydobycie Unii Europejskiej z kryzysu gospodarczego i wprowadzenie jej na ścieżkę wzrostu. Niektóre części Europy wykazały się gospodarczą nieodpowiedzialnością, która wyrządziła szkody w naszym wspólnym projekcie. Potrzebujemy większej odpowiedzialności w Europie. Obecnie Europa zmaga się z niskimi wskaźnikami wzrostu i pozostaje w tyle pod względem globalnej konkurencyjności. Musimy promować inicjatywy zwiększające dynamikę Europy."

  Mimo iż zmiany klimatu są coraz wyraźniej odsuwane na bok ze względu na nieustannie prowadzone rozmowy na temat problemów gospodarczych, Duńska Prezydencja ma nadzieję utrzymać to najtrudniejsze i najpilniejsze wyzwanie, wobec którego staje Europa i świat, pośród najważniejszych punktów w programach decydentów. Minister Wammen wyjaśnia: "Inne części świata konkurują o objęcie wiodącej pozycji Europy w promowaniu ochrony środowiska, a zatem powinniśmy posunąć naprzód program ekologiczny w Europie."

  Odniósł się do ryzyka utraty miejsc pracy opartych na wiedzy i zdolności badawczych w zakresie nowoczesnych technologii na rzecz innych, atrakcyjnych gospodarczo, części świata, takich jak Chiny, Indie, Korea Południowa czy USA. Taka kolej rzeczy będzie nieunikniona, jeżeli UE nie zwiększy swoich wspólnych inwestycji w ekologiczne technologie, energię odnawialną i efektywność energetyczną. "Duńska Prezydencja będzie dokładać wszelkich starań, aby miejsca pracy powstawały tutaj w UE" - stwierdził minister Wammen.

  Podkreślił również, że nacisk położony zostanie na to, jak globalizacja, rosnąca presja migracyjna na granice unijne i międzynarodowa przestępczość wpływają na bezpieczeństwo Europy.

  Prezydencja Danii, siódma od przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej w 1973 r., następuje po Polskiej Prezydencji, która również była ukierunkowana głównie na docieranie do źródeł wzrostu i eksplorowanie niewykorzystanych możliwości wspólnego rynku. Pośród innych priorytetów wymienić należy bezpieczeństwo energetyczne, obronność, kwestie żywnościowe i relacje Europy z krajami trzecimi. Cypr przejmie stery od Danii 1 lipca 2012 r.

  Wspólnie, te trzy kraje tworzą najnowszy prezydencki "tercet" - ramy łączące prezydencje i zapewniające spójność oraz konsekwencję prac prowadzonych w ich toku z tym co było wcześniej i z tym co nastąpi później. Program tercetu stanowi raczej wspólne, nadrzędne ramy, niż zastępuje indywidualne, krajowe programy prezydencji.

  Rotacyjna Prezydencja rozpoczęła się w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, aczkolwiek szybko okazało się jasne, że sześć miesięcy, to zbyt krótkie ramy czasowe na realizację przez jakąkolwiek prezydencję wszystkich swoich celów. Stąd pomysł łączenia w grupy trzech państw członkowskich, które sprawują prezydencję jeden po drugim. To umożliwia każdemu tercetowi koordynację realizacji wspólnego zestawu celów w czasie wszystkich trzech mandatów. Zespół składa się z jednego większego i dwóch mniejszych państw członkowskich, jak również jest mieszanką państw członkowskich ze starej i rozszerzonej Unii.

  Minister Wammen przedstawił również pogląd rządu Danii na politykę spójności: "Europejska polityka spójności jest ważnym przedmiotem Duńskiej Prezydencji. Wymaga ona modyfikacji, aby mogła wydajniej wspierać tworzenie miejsc pracy i generować wzrost w całej Europie. W czasie naszej prezydencji chcemy możliwie najszerzej promować ten program."

  Reforma innych, flagowych obszarów polityki, takich jak wspólna polityka rolna i program badań naukowych i rozwoju również będzie kluczowym priorytetem Duńczyków. Obok polityki spójności, kwota środków przeznaczanych na te trzy obszary została ustalona jako część siedmioletniego, finansowego programu ramowego UE. Tworzy on ramy ustalające maksymalną kwotę środków przeznaczonych w budżecie UE w każdym roku na potrzeby szeroko nakreślonych obszarów polityki i wyznacza ogólny roczny pułap wypłat i funduszy do wypłaty.

  Program Duńskiej Prezydencji w Radzie UE zostanie oficjalnie zaprezentowany przez premier Helle Thorning-Schmidt na początku stycznia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

  Konrad Niklewicz (ur. 19 grudnia 1975 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i urzędnik państwowy, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2012 wiceminister rozwoju regionalnego. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy:

  Stosunki Serbii z Unią Europejską – Serbia oficjalnie przystąpiła do unijnego procesu stabilizacji i stowarzyszenia Bałkanów Zachodnich 23 grudnia 2009 roku, kiedy to serbski prezydent Boris Tadić złożył w Sztokholmie oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Integracja tego kraju z UE zacieśniła się, kiedy do władzy doszedł po wyborach prezydenckich w 2004 roku proeuropejski prezydent Tadić. Największymi przeszkodami w przystąpieniu Serbii do UE są: sprawa niepodległości Kosowa oraz rozliczenie przed Trybunałem w Hadze osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii. Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że polska prezydencja będzie wspierała dążenie Serbii do UE. KULTURA 2000 - program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do strefy kultury, wspierający ponadnarodowe projekty z dziedziny szeroko pojętej kultury europejskiej-podkreślające jej różnorodność.Powstał na mocy Decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego z 14 lutego 2000 r. na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004. Decyzją Parlamentu i Rady z dn. 31 marca 2004 program został przedłużony o kolejne dwie edycje na rok 2005 i 2006. Program Kultura 2000 skończyło swe funkcjonowanie w roku 2006. Działania Unii Europejskiej, mające na celu wspieranie współpracy kulturalnej państw członkowskich, kontynuowane są od 1 stycznia 2007 roku poprzez nowy program Kultura (2007-2013). Jest to aktualnie główny program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie.

  Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej - sztab administracyjny komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej. Do zadań komisarza należy zarządzanie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, przygotowywanie aktów prawnych i ich przedstawianie Komisji Europejskiej oraz nadzór nad realizacją polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dyrekcję Generalną Polityki Regionalnej tworzy pięć jednostek odpowiadających za następujące dziedziny: Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego.

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie.

  program SPEC (ang. Support Programme for Employment Creation) - Program Wspierania Tworzenia Miejsc Pracy z zakresu polityki społecznej Unii Europejskiej. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy. Zainicjowany przez Radę Europy w 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej celem wspierania przedsięwzięć zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia.

  Dodano: 22.12.2011. 16:37  


  Najnowsze