• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Duże koszty małych ubranek

  02.09.2008. 16:48
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Analitycy Centrum im. Adama Smitha szacują koszt wychowania jednego dziecka na 160 tys. zł, a dwójki " na 280 tys. Wielu rodzin nie stać na wyżywienie, a tym bardziej na ubranka dla dzieci.  Jak wynika z lipcowego raportu resortu pracy i polityki społecznej w skrajnym ubóstwie żyje w Polsce około 2,5 miliona osób. Bezrobocie, słabe wykształcenie i wielodzietność to częste przyczyny złej sytuacji materialnej. Mimo, że skala zjawiska znacznie się zmniejszyła, ubóstwo jest nadal jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Przeciwdziałając temu zjawisku, rząd koncentruje się zwłaszcza na walce z bezrobociem. Według badań CBOS liczba rodzin, które żyją skromnie i muszą na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować swoimi finansami, jest ponad dwukrotnie większa od liczby rodzin, które żyją dobrze (12,7 proc.) i nie muszą specjalnie oszczędzać. Najlepiej swoją sytuację materialną oceniają mieszkańcy miast, w których żyje 500 tysięcy i więcej osób. Zdaniem Komisji Europejskiej 22 proc. polskich dzieci i 13 proc. dorosłych zagrożonych jest biedą. Poniżej progu ubóstwa żyje w Polsce aż 19 proc. dorosłych i 26 proc. najmłodszych. Stać ich najwyżej na zaspokajanie najbardziej elementarnych potrzeb. W Polsce nawet praca nie chroni przed biedą. Niskie dochody w połączeniu z dużymi obciążeniami fiskalnymi nie pomagają w zmianie tej sytuacji. A osławione becikowe pozostaje tylko kroplą w morzu potrzeb.

  Rodzice skarżą się, że ubranka, nawet te objęte 7 proc. VAT-em, są za drogie. Śpioszki, kaftaniki czy "pajacyki" kosztują po kilkanaście złotych. A są to rzeczy, bez których nie można się obejść. To właśnie stroje dla rosnących nieustannie dzieci stanowią jedno z najpoważniejszych obciążeń domowego budżetu. O zajęciach pozalekcyjnych i wakacyjnych wyjazdach dzieci z biedniejszych rodzin mogą najczęściej zapomnieć. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

  Niektórym na co dzień nie starcza pieniędzy na odzież. A co dopiero kiedy zdarzy się jakaś tragedia. Taki los spotkał rodzinę państwa Sawickich z Huty Dąbrowa. Po pożarze ich domu, który miał miejsce w lutym tego roku, rodzina mieszka, rozdzielona, w domach sąsiadów. Gminy nie stać na przydzielenie lokalu zastępczego dla tak dużej rodziny. Matka rodzeństwa, po rozwodzie, samotnie wychowuje szóstkę najmłodszych dzieci. Wszyscy utrzymują się z jej renty. Dochód na jednego członka rodziny wynosi 254 zł. Oszczędzanie na nowy dom uniemożliwia rodzinie zakup nawet towarów pierwszej potrzeby. Dlatego też z pomocą wystąpiły Fundacja Banku Zachodniego WBK i Głos dla życia. Pierwsza z nich oprócz dotacji pieniężnej przekazała także ubranka dla potrzebujących dziewczynek.

  Odzież jest też towarem pierwszej potrzeby dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, w województwie lubuskim. - Potrzeb mamy tysiące, ale z odzieżą na zimę jest zawsze największy problem. Dlatego poprosiliśmy o dotację na ten cel Fundację Banku Zachodniego WBK " mówi Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, Arletta Pichlińska. " Najmłodszych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, wybraliśmy po konsultacji z rodzicami i pedagogiem szkolnym. To dzieci w wieku od 8 do 16 lat więc nie wyrastają szybko z ubranek " dodaje.
  Odzieży brakuje także w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych. Tylko dzięki datkom, wychowankowie ośrodków specjalnych kilka razy w roku mogą dostać parę nowych ubrań. Pieniędzy wciąż jest za mało, a potrzeby są ogromne. Większość uczniów takich ośrodków jest upośledzona w stopniu znacznym bądź umiarkowanym. Nie rozumie więc, że nie wolno czołgać się na kolanach czy siadać w brudnym miejscu, bo wtedy ubrania się niszczą. Nie rozumieją także czemu nie można im kupić nowych ubranek. Jedynym wyjściem jest więc organizowanie zbiórek odzieży. Najbardziej popularną z nich prowadził do tej pory Czerwony Krzyż. Jednak od 31 sierpnia Akcja przerwała współpracę z właścicielem kontenerów odzieżowych Turpol. Obecnie trwają rozmowy z nowym, niemieckim partnerem. Być może ponowna zbiórka odzieży ruszy od nowego roku. Dlatego tak ważne są obecnie działania innych organizacji pozarządowych, które pomagają dzieciom biedniejszym lub upośledzonym przetrwać zimę. Te dzieci mogą czuć się podwójnie skrzywdzone " przez los, który zmusił je do korzystania z pomocy organizacji pozarządowych, a także przez brak funduszy, aby ta pomoc mogła być skuteczna.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Park Orientacji Przestrzennej (także: Ogród zmysłów) – obiekt o powierzchni ok. 2,5 ha zlokalizowany na terenie zabytkowego parku pocysterskiego, w którym m.in. zrekonstruowano aleją grabową. Jest częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (gmina Czerwonak, powiat poznański). Zaprojektowany został w celu oswajania z przestrzenią miejską osób niepełnosprawnych, przede wszystkim uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W parku odbywają się nie tylko zajęcia dla dzieci niewidomych i niedowidzących, lecz obiekt jest też otwarty dla wszystkich zainteresowanych na zasadach określonych w regulaminie. Fundacja Dziewczynka z Zapałkami – założona w 1998 w Łodzi fundacja, której celem jest przeciwdziałanie niedostatkowi dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Organizacja pozyskuje fundusze, organizując w hipermarketach akcje charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na poprawę statusu materialnego osób w wieku szkolnym (fundowane są m.in. podręczniki i gorące posiłki). Jednym z elementów funkcjonowania Fundacji jest organizowanie dla dzieci potrzebujących kolonii, półkolonii oraz wycieczek, dzięki którym ich uczestnicy mogą zwiedzić interesujące miejsca na terenie Polski oraz poznać dobra kulturowe Polski Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

  Stowarzyszenie Opiekuńcze im. św. Franciszka z Asyżu – polska organizacja pozarządowa działająca w Bytomiu od roku 1992. Zasadnicza działalność Stowarzyszenia związana jest ze wspieraniem dzieci ubogich wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. W tym celu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Promyk nadziei”, która jest miejscem spotkań dla dzieci, ich rodzin oraz wszystkich osób potrzebujących różnorodnego wsparcia. Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób. Rodzina wielodzietna – pojęcie socjologiczne używane w wielu krajach świata na określenie rodzin z wyższą niż przeciętna liczbą dzieci. W Polsce do jednego ze stowarzyszeń rodzin wielodzietnych można zgłosić się posiadając 3 dzieci. Tak też rodzinę wielodzietną definiuje polskie prawo (rodzina, która posiada minimum troje dzieci).

  Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach, prowadzony przez PKO Bank Polski i niektóre banki spółdzielcze. SKO to zgodnie z prawem bankowym jedyna możliwa w Polsce forma oszczędzania dla dzieci poniżej 13. roku życia. W ramach SKO oszczędza obecnie ponad 150 tysięcy dzieci w blisko 2000 szkołach w całej Polsce. Minimum socjalne – wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie "koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia (porównaj: minimum egzystencji), lecz dla posiadania i wychowania dzieci, a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy składników zaliczają się wydatki na mieszkanie, żywność, odzież, obuwie, ochronę zdrowia i higienę; do drugiej grupy - koszty komunikacji i łączności (np. dojazdy do pracy), wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, na kontakty rodzinne i towarzyskie oraz skromne uczestnictwo w kulturze. Jest to więc model zaspokajania potrzeb na poziomie "minimalnego dobrobytu". Minimum socjalne nazywane jest też "granicą wydatków gospodarstw domowych, mierzącą godziwy poziom życia".

  Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Streetworking (praca prowadzona na ulicy, pedagogika ulicy) stanowi przykład metody „outreach” (wyjście - sięganie - poza - do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która stała się ostatnio popularną w zinstytucjonalizowanej pomocy państwa nad osobami zmarginalizowanymi. Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na zasoby i potrzeby klienta, a także elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważanym. Pozwala na docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych, m.in. prostytutek, dzieci, młodzieży, narkomanów, osób bezdomnych – w miejscach ich przebywania (ulicach, klubach, wybranych dzielnicach miast).

  Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi. Fundacja Centrum Twórczości Narodowej (CTN) – fundacja która poprzez inicjatywy o charakterze kulturalnym stara się podejmować ważne zadania społeczne, w szczególności dotyczące problemów dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych (bezrobotni, osoby ze środowisk patologicznych i ubogich, niepełnosprawni).

  Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione – znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 24 w Kaliszu. Prowadzony jest przez księży orionistów. Wychowankami są chłopcy w wieku szkolnym niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Większość z nich pochodzi z rodzin ubogich, często dotkniętych patologią. Ich opiekunowie w wielu przypadkach są nieporadni życiowo. Obecnie w ośrodku przebywa 44 wychowanków pochodzących z całej Polski. Placówka zapewnia im całodobową opiekę przez cały rok. Uczęszczają oni do szkół powszechnych – szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Budowlanych w Kaliszu, a starsi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka przy ul. Handlowej w Kaliszu.

  Dodano: 02.09.2008. 16:48  


  Najnowsze