• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ERBN przedstawia zalecenia w sprawie wzmocnienia ERA

  17.10.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W odpowiedzi na Zieloną Księgę Komisji Europejskiej dotyczącą odnowienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) sformułowała pięć zaleceń.

  W dokumencie przygotowanym na wniosek unijnego komisarza ds. nauki i badań naukowych Janeza Potočnika Rada Naukowa zaleca, żeby Komisja Europejska:
  - całkowicie i prawidłowo urzeczywistniła koncepcję autonomicznej ERBN zgodnie z ustalonym procedurami prawnymi;
  - rozszerzyła zasady autonomicznego zarządzania na inne obszary;
  - wzmocniła zasoby badawcze w Europie;
  - zwiększyła efektywność i komplementarność europejskich programów badawczych i szkoleniowych oraz promowała ich synergizm przez prężne programy krajowe;
  - usprawniła powiązania między badaniami przekraczającymi granice wiedzy a innowacjami.

  "Byłoby rażącą nieuczciwością twierdzić, że jesteśmy teraz przygotowani do osiągnięcia zadeklarowanego celu, jakim jest zdobycie statusu najbardziej dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy na świecie", czytamy w dokumencie. "Ostatnie inwestycje w Europie są (nadal) niewystarczające, a rozdrobnienie wymaga opracowania nowych synergii i innych innowacyjnych inicjatyw. Musimy wciąż zwiększać prywatne i publiczne nakłady na badania naukowe, zapewniać niezbędną infrastrukturę badawczą, w szerokim zakresie zreformować sektor edukacji (zwłaszcza systemy szkolnictwa wyższego) oraz ułatwiać kształcenie na poziomie studiów magisterskich, doktoranckich i podoktoranckich".

  Rada Naukowa jest organem ERBN odpowiedzialnym za ustalanie polityki. Składa się z 22 członków nominowanych przez niezależną komisję kwalifikacyjną. W dyskusjach na temat ERBN zawsze kładziono nacisk na jej autonomię, a autonomia Rady Naukowej jest prawnie zagwarantowana w siódmym programie ramowym (7PR).

  Jednak zdaniem autorów dokumentu "jest jeszcze trochę do zrobienia, nim ERBN zacznie cieszyć się odpowiednią autonomią". Jeśli obecny model nie pozwoli na taką autonomię, jakiej oczekuje Rada Naukowa, a która jest "potrzebna, żeby ERBN nadal była siłą napędową jakości w ramach ERA", to po przeprowadzeniu średniookresowej oceny ERBN trzeba będzie uzgodnić alternatywne długoterminowe rozwiązanie, twierdzi Rada Naukowa.

  Autonomia i niezależność powinny także zostać rozszerzone na inne obszary, ponieważ są one "podstawowymi warunkami wiarygodności w nauce oraz jej wkładu w dobrobyt społeczeństwa", twierdzi Rada Naukowa.

  W dokumencie zaleca się również podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zasobów badawczych w Europie. "Dane liczbowe" Komisji Europejskiej z 2007 r. dotyczące nauki, technologii i innowacji wskazują, że nakłady na badania cywilne i rozwój (B+R) wyrażone jako odsetek PKB wahały się w różnych krajach UE między 0,39 a 3,86 procenta. Średnie wydatki wyniosły 1,84 procenta PKB w porównaniu do 2,67 procenta w USA, 2,99 procenta w Korei Południowej i 3,17 procenta w Japonii.

  "Bez radykalnego wzmocnienia podstaw finansowych ERA większość pozostałych starań prawdopodobnie tylko zwiększy luki i różnice w obrębie ERA zamiast je niwelować", stwierdza Rada Naukowa.

  Roczny budżet ERBN wynoszący 1,7 miliarda euro należy podwoić na starcie następnego programu ramowego, a główny wysiłek powinien się skupić na skierowaniu unijnych funduszy strukturalnych na infrastrukturę badawczą. Komisja powinna także znacznie zwiększyć budżet na inwestycje w krytycznych dziedzinach infrastruktury badawczej.

  Należy także zająć się różnicami w poziomach finansowania między państwami członkowskimi UE. Obecne nierówności stwarzają barierę dla mobilności badaczy, ponieważ naukowcy czasami nie są w stanie zaakceptować lokalnych płac oferowanych na danej placówce.

  Rada Naukowa zaleca również poprawę efektywności i komplementarności europejskich programów badawczych i szkoleniowych oraz promocję synergizmu przez prężne programy krajowe. Można by to osiągnąć przez wprowadzenie opartego na doskonałości programu stypendiów podoktoranckich nie wiążącego się z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi mobilności albo przez wspieranie programów prowadzonych z dobrym skutkiem przez inne organizacje, takie jak Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO). Jedną z możliwości byłby program Erasmus dla doktorantów.

  Na zakończenie autorzy dokumentu apelują o ściślejsze powiązania między badaniami przekraczającymi granice wiedzy, jakie finansuje ERBN, a innowacjami. "Udane przekładanie wyników badań na innowacje nie może polegać na rozwiązaniach automatycznych", stwierdzają. Rada Naukowa zaleca wzięcie przykładu z USA, gdzie studenci dobrze wyszkoleni w laboratoriach prowadzących podstawowe badania kierowani są do przemysłu i laboratoriów B+R. Autorzy dokumentu sugerują, że rozprawy doktorskie, w które zaangażowana jest zarówno instytucja prowadząca badania podstawowe, jak i laboratorium przemysłowe, powinny także otrzymywać wsparcie UE, dodając: "Byłoby to wyraźne przesłanie dla wszystkich Europejczyków: badania przekraczające granice wiedzy mogą kształtować przyszłość".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską większością kwalifikowaną na okres 2,5 roku z jednokrotną możliwością odnowienia kadencji, przy czym Przewodniczący Rady Europejskiej musi pochodzić spoza grona Rady Europejskiej. Nowym uprawnieniem przewodniczącego jest reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku w stosunku do Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej. Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

  Operacja naukowa - całokształt planowych, uporządkowanych czynności i procedur naukowo-badawczych, obejmujących siły i środki badawcze metody naukowej, wyróżnione ze względu na określony cel badania.

  Procedura zgody lub inaczej procedura zgodności to jedna z czterech procedur podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Wprowadzono ją do procesu decyzyjnego w Jednolitym Akcie Europejskim i potwierdzono w Traktacie o Unii Europejskiej. Stosowana jest przy przyjmowaniu nowych członków lub przy zawieraniu układów o stowarzyszeniu z państwami trzecimi. Procedura ta składa się z kilku etapów. W pierwszym państwo trzecie składa do Rady Unii Europejskiej wniosek o członkostwo lub o stowarzyszenie. W drugim Rada Unii Europejskiej po zapoznaniu się z wnioskiem upoważnia Komisję Europejską do prowadzenia negocjacji. Trzeci Etap procedury to zajęcie stanowiska przez Komisję Europejską lub prowadzenie negocjacji z państwem kandydującym aż do parafowania układu. Ich rezultat musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego, której ten udziela bezwzględną większością głosów. Rada po uzyskaniu zgody Parlamentu podejmuje jednogłośnie uchwałę o zawarciu umowy członkowskiej lub stwoarzyszeniowej.

  Proces z Kolonii inaczej dialog makroekonomiczny - instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia , przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań (2 w roku) o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska , przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych. Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

  Biblioteka naukowa pełni funkcję naukową i kształceniową, zapewnia dostęp do materiałów i zasobów które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo badawczych, zarówno samemu prowadząc taką działalność w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych.

  Dodano: 17.10.2011. 17:26  


  Najnowsze