• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacje a osoby starsze... konieczność dla Europejczyków

  20.12.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Intensywniejsze wprowadzanie technologii do życia osób starszych zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów UE. Temu wyzwaniu stawia czoło wspólny program dotyczący rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (AAL JP), który promuje innowacyjne produkty i usługi dla starzejącej się populacji.

  Dnia 16 grudnia Komisja Europejska przedłożyła raport na temat postępów AAL JP, podkreślając w szczególności intensyfikację zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w projekty, zapewnienie solidnego wsparcia finansowego przez kraje uczestniczące w programie oraz kontynuację zaleceń, by uzyskiwać pozytywne wyniki.

  Raport, kierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów, przyczyni się do umocnienia AAL JP - jednego z kluczowych działań w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. AAL JP skutecznie stymuluje współpracę między UE, 20 państwami członkowskimi i 3 krajami stowarzyszonymi na rzecz poprawy dobrobytu starszych obywateli poprzez inteligentne rozwiązania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), wspierając w ten sposób dążenia do realizacji jednego z siedmiu celów Agendy Cyfrowej. Rozwiązania TIK wnoszą wkład na przykład w budowanie zrównoważonej opieki zdrowotnej. Inwestowanie w technologie cyfrowe powiązane z opieką zdrowotną, tak zwane "e-Zdrowie", zapewnia starzejącym się społeczeństwom europejskim powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

  Raport podkreśla również, w jaki sposób AAL JP może wspomagać pilotażowe, europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, o którym mowa we flagowej inicjatywie "Unii Innowacji". W ciągu najbliższych 30 lat liczba Europejczyków powyżej 65 roku życia wzrośnie o niemal 40%. EIP, które ma rozpocząć swoją działalność w 2011 r., będzie dążyć do osiągnięcia trzech celów: poprawić zdrowie i jakość życia osób starszych, przyczynić się do zrównoważenia i sprawności systemów opieki zdrowotnej i socjalnej, oraz stymulować konkurencyjność i możliwości biznesowe.

  "Europa musi przygotować się na starzenie się społeczeństwa w przyszłości, a wykorzystywanie innowacji powinno być jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji" - powiedział w listopadzie John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich. "Dlatego cieszę się, że pierwsze partnerstwo dotyczy aktywnego i zdrowego starzenia się - pomoże ono budować ścisłą współpracę w ramach rozmaitych strategii dotyczących zdrowia publicznego, badań naukowych oraz polityki cyfrowej i przemysłowej."

  Wypowiadając się na temat AAL JP, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej Neelie Kroes stwierdziła: "Cieszę się, że kraje uczestniczące postrzegają AAL JP jako istotny element w stawianiu czoła demograficznemu starzeniu się, czego dowodem jest ich znaczne zaangażowanie finansowe."

  "Technologie informacyjne i komunikacyjne mają kluczowe znaczenie w podnoszeniu poziomu życia rosnącej liczby starszych obywateli w Europie. Program AAL pokazuje obecnie, poprzez wspólną mobilizację naszych zasobów, że UE może osiągnąć w tej ważnej dziedzinie znaczne więcej niż byłoby to możliwe w przypadku któregokolwiek pojedynczego państwa członkowskiego."

  Pierwsza ocena AAL JP przeprowadzona przez Komisję opiera się na wnioskach panelu wysokiego szczebla, który dokonał przeglądu wspólnego programu w szerszym kontekście innowacji odpowiadających na wyzwania demograficzne.

  Raport podkreśla, że AAL JP udało się zgromadzić 23 kraje uczestniczące w celu rozwiązania palących problemów dotykających naszych obywateli i wypełnienia luki między innowacyjnymi badaniami naukowymi a wprowadzaniem na rynek szerokiego wachlarza rozwiązań na rzecz aktywnego i niezależnego życia w podeszłym wieku.

  AAL JP oferuje nowe rozwiązania, które będą gotowe do wykorzystania w 2013 r. W ciągu minionych 2 lat rozpoczęło się ponad 50 projektów badawczych i innowacyjnych, których przedmiotem jest interakcja społeczna osób starszych i radzenie sobie z chorobami przewlekłymi. Seniorzy zostali na przykład wyposażeni w roboty do wykonywania prac domowych, co pomaga poprawić ich dobrobyt w sposób, jakiego potrzebują.

  Aby przenieść jeszcze więcej owoców, wspólny program powinien objąć projektami poświęconymi nowym rozwiązaniom większą liczbę użytkowników końcowych - sugeruje Komisja Europejska, dodając że większa spójność kryteriów kwalifikacji i finansowania również zredukuje przeszkody, które mogą wpływać na postęp projektów. Komisja Europejska planuje przygotowanie porozumień o finansowaniu, aby wypełnić lukę między "etapem pilotażowym" a wprowadzeniem na rynek masowy. Będzie również wspierać ścisłe powiązania AAL JP z innymi programami finansowanymi ze środków unijnych.

  Przy innej okazji Komisja Europejska dała zielone światło dla raportu opracowanego przez panel ekspertów, który wzywa państwa członkowskie i przedsiębiorstwa unijne do zwiększenia wsparcia dla projektów ARTEMIS i ENIAC - dwóch wspólnych przedsięwzięć, których przedmiotem jest nanoelektronika i systemy osadzone w różnych dziedzinach. Eksperci twierdzą, że państwa członkowskie muszą zwiększyć finansowanie, a przedsiębiorstwa swoje wsparcie europejskiej strategii, jeżeli ARTEMIS i ENIAC mają się zakończyć sukcesem.

  "ENIAC i ARTEMIS dowodzą swojej wartości dla rozwoju i konkurencyjności Europy. Niemniej, aby kontynuować europejski sukces w dziedzinie nanoelektroniki i systemów osadzonych musimy zgromadzić więcej zasobów. Przedsiębiorstwa i państwa członkowskie powinny dwukrotnie zwiększyć poziom nakładów w ciągu kolejnych 3 lat, jak to się działo do tej pory, jeżeli mamy zrealizować nasze początkowe ambicje urzeczywistnienia programów o wartości 2,5-3 mld EUR" - stwierdza Komisarz Kroes.

  Sektor publiczny i prywatny przeznaczają ponad 1 mld EUR na badania naukowe i innowacje dotyczące starzenia się: AAL JP - 600 mln EUR, unijny program ramowy badań naukowych - około 400 mln EUR, program na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK - ponad 50 mln EUR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej.

  Dodano: 20.12.2010. 16:37  


  Najnowsze