• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kalendarz roku szkolnego 2008/2009

  29.08.2008. 10:00
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Harmonogram roku szkolnego 2008/2009

  1


  Rozpoczęcie rocznych zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych


  1 września 2008 r.
  2


  Zimowa przerwa świąteczna  22 - 31 grudnia 2008 r.
  3


  Pisemne egzaminy dojrzałości
  w sesji zimowej:
   - język polski
   - drugi przedmiot

  12 stycznia 2009 r.
  13 stycznia 2009 r.
  4


  Ferie zimowe:


  19 stycznia - 1 lutego 2009 r.:
  Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

  26 stycznia - 8 lutego 2009 r.:
  Podlaskie, Łódzkie, Śląskie

  2 - 15 lutego 2009 r.:
  Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
  Warmińsko-Mazurskie

  16 lutego - 1 marca 2009 r.:
  Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
  5


  Wiosenna przerwa świąteczna


  9 - 14 kwietnia 2009r.
  6


  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
  a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  b) w pozostałych szkołach podstawowych

  c) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach


  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


  7  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  b) dodatkowy termin w gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  c) w pozostałych gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego
  d) dodatkowe terminy w gimnazjach:
      - część humanistyczna
      - część matematyczno-przyrodnicza
      - część z języka obcego nowożytnego  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  8


  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
   - w szkołach ponadpodstawowych:


   - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):  2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
  24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

  2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
  24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)  9


  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych


  9 stycznia 2009 r.
  lub
  12 czerwca 2009 r.  10
  Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
   - język polski
   - drugi przedmiot
   - język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
     z ojczystym językiem nauczania mniejszości
     narodowej

  5 maja 2009 r.,
  6 maja 2009 r.,
  7 maja 2009 r.  11


  Egzamin maturalny:
   - część- ustna
   - część- pisemna


  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  12Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowegoustalają kuratorzy oświaty
  13


  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  a) sesja zimowa
      - etap pisemny
      - etap praktyczny
  b) sesja letnia
      - etap pisemny
      - etap praktyczny  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  14


  Dni wolne od zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych:
  a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a

  b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c

  c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a

  d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c

  e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
      - w sesji zimowej
      - w sesji wiosennej

  f) w szkołach, w których przeprowadzana
      jest pisemna część egzaminu maturalnego
      z języka polskiego

  g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach
  kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  zawodowe

  h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy


  Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


  15


  Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
  w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
  może być po odpracowaniu:


  10 listopada 2008 r. i 2 stycznia 2009 r.
  16Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6-dniowym tygodniem pracy jest:10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.
  17Zakończenie rocznych zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych
  19 czerwca 2009 r.
  18Ferie letnie20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego. Sesja egzaminacyjna (z łac. sessio − „posiedzenie”) − okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzaminy na danym wydziale uczelni wyższej. Okres ten przypada pod koniec każdego semestru w danym roku akademickim. Na koniec semestru zimowego odbywa się sesja zimowa (luty−marzec), a na koniec semestru letniego sesja letnia (czerwiec−lipiec). Po każdej z obu sesji podstawowych organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa, podczas której studenci mogą po raz drugi przystąpić do egzaminów, z których w czasie sesji podstawowej uzyskali ocenę negatywną. Sesja egzaminacyjna jest również spotykana w szkołach policealnych. Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości TWSP – niepubliczna szkoła wyższa, utworzona w Toruniu na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku. Uczelnia posiada uprawnienia na przeprowadzanie studiów zawodowych na 3 kierunkach. Do wykazu niepaństwowych uczelni zawodowych MEN została wpisana pod nr 203. Dnia 3 października 2009 roku szkoła po raz pierwszy zainaugurowała rok akademicki.

  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 157) szkoła mająca na celu: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku – szkoła w Kłodzku, znajdująca się przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły – średniej. W roku szkolnym 2008/2009 w szkole kształciło się 584 uczniów w 21 oddziałach.

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce. Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku.

  Korona słowacka (słow. Slovenská koruna, skrót "Sk") – była jednostka monetarna Słowacji, dzieląca się na 100 halerzy (słow. halier). Od 8 lutego 1993 r. do 31 grudnia 2008 r. waluta niepodległej Słowacji, 1 stycznia 2009 zastąpiona przez euro (1 EUR=30,126 SKK). 16 stycznia 2009 był ostatnim dniem, gdy możliwe było używanie korony słowackiej. 1 SKK = ok. 0,1376 zł (31 grudnia 2008). I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego – jedna ze szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie. Mieści się przy ulicy Piłsudskiego 4. Od 2013 dyrektorem szkoły jest polonistka mgr Jadwiga Skolmowska. Szkoła nosi imię absolwenta szkoły, powszechnie uważanego za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce, Kazimierza Brodzińskiego. W 2009 obchodziła jubileusz 450-lecia istnienia.

  Kacper: Szkoła postrachu (ang. Casper’s Scare School) – amerykańsko-francuski serial animowany, kontynuacja filmu animowanego Kacper: Szkoła postrachu, tworzona od 2009. Premiera światowa nastąpiła w Kanadzie 11 stycznia 2009. Do Polski serial zawitał 1 września 2009.

  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni – jednostka dydaktyczno-naukowa gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej, która powstała w 2009 roku. Uczelnia macierzysta istnieje od 1998 roku i w ciągu tych lat uzyskała miano najlepszej uczelni niepublicznej na Pomorzu. Świadczą o tym pozycje WSB w rankingach szkół takich pism jak: Rzeczpospolita i Perspektywy, Polityka oraz Home&Market. W dniu 28 marca 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie połączenia obu uczelni i z dniem 1 lipca 2013 SWPD stała się częścią gdyńskiego wydziału zamiejscowego.

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały). Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach. Upadła w 2009. Pomimo iż władze uczelni zapewniały o dobrej kondycji finansowej szkoły, okazało się, że nie dysponuje ona środkami finansowymi na bieżącą działalność. Przeciwko władzom uczelni i właścicielowi toczy się kilka postępowań sądowych.

  Dodano: 29.08.2008. 10:00  


  Najnowsze