• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o związkach religii z gospodarką

  15.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jaki jest zakres i charakter wzajemnych relacji między współczesną gospodarką a religią? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy konferencji "Religia i gospodarka - asocjacje i opozycje w świecie współczesnym", która odbędzie się 17 i 18 czerwca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

  Zjazd organizuje Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) w kooperacji z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

  Jak informuje Elżbieta Firlit, wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS, spotkanie wpisuje się w cykliczne, organizowane co roku przez Sekcję Socjologii Religii PTS, ogólnopolskie, dwudniowe konferencje naukowo-badawcze.

  Problematyka tegorocznej konferencji koncentruje się wokół związków religii i gospodarki w kontekście historycznym i współczesnym. Wystąpienia będą odnosiły się m.in. do klasycznej koncepcji Maxa Webera wpływu różnych postaci etyki religijnej na życie gospodarcze, do "filozofii pieniądza" G. Simmla, rynkowej (ekonomicznej) teorii religii Rodneya Starka i Williama S.Bainbridge'a oraz do koncepcji Zygmunta Baumana, która mówi o religijności w świecie ponowoczesnym jako "uziemionej" przez komercjalizację i konsumpcjonizm transcendencji.

  W programie znalazły się odczyty dotyczące związków religii i gospodarki w ujęciach klasyków socjologii oraz w socjologii współczesnej i procesu adaptacji instytucji religijnych do warunków gospodarki rynkowej. Naukowcy będą szukać etyki religijnej we współczesnych instytucjach gospodarczych, próbując odpowiedzieć na pytanie o związek etyki biznesu z etyką religijną. Omówione zostaną zagadnienie finansowania Kościołów i związków wyznaniowych w przekroju międzynarodowym, działalność gospodarcza instytucji religijnych, a także proces kształcenia ekonomistów i ludzi biznesu w odniesieniu religijnym.

  Eksperci zastanowią się, czy biznesmen jest człowiekiem religijnym w pracy czy tylko od święta. Przeanalizują związek biznesu z instytucjami wyznaniowymi i duchowością. Poruszone zostaną również kwestie reklamy w sacrum i sacrum w reklamie.

  Podsumowaniem konferencji będzie  panel dyskusyjny "Ile religii w gospodarce, a ile gospodarki w religii?" Uczestnicy dyskusji panelowej będą się starali odpowiedzieć na pytania o dominujące tendencje w relacjach religii i gospodarki w świecie współczesnym, o uwarunkowania, zróżnicowania i przejawy tych tendencji. Paneliści ocenią, jaką rolę w relacjach religii i gospodarki odgrywają współczesne kluczowe instytucje religijne i instytucje gospodarcze. Zastanowią się, czy kryzys gospodarczy rewitalizuje kwestie etyczne wypływające z nauki społecznej wielkich religii, czy może pogłębia rozbrat między religią i gospodarką.

  Wstęp na konferencję jest wolny.

  Spotkanie odbędzie się w budynku G Szkoły Głównej Handlowej, sala 152 (Al. Niepodległości 162). KOL

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Socjologia religii – dział socjologii zajmujący się wierzeniami, praktykami i instytucjami religijnymi w ich kontekście społecznym. Socjologia religii zajmuje się wielorakim związkiem religii ze społeczeństwem, wzajemnymi wpływami na siebie. Bada też miejsce i funkcje religii w procesie społecznym oraz jej funkcjonowanie w różnych grupach społecznych. Jest nauką dosyć młodą i dynamicznie się rozwijającą. Powstała na przełomie XIX i XX wieku, choć jej korzenie sięgają czasów oświecenia. Jej prekursorami byli: Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii). Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

  Sakrobiznes – wszelka aktywność, w której działalność religijna (sakralna) splata się ze sferą zwyczajowo uznawaną za świecką, zwróconą ku celom pragmatycznym i/lub nie związanym ze sprawami wiary i religii. Może to być więc wykorzystywanie działalności religijnej lub nawiązywanie do religii w celu uzyskiwania skutków pozareligijnych jak i działanie w sferze pozareligijnej nakierowane na uzyskanie skutków związanych z daną religią. Zaliczają się tu zarówno działania proreligijne, antyreligijne jak i neutralne światopoglądowo. Socjologia duchowości – subdyscyplina socjologii religii zajmująca się przejawami duchowości w ich kontekście społecznym. Socjologia duchowości zwraca uwagę na fakt, że wraz z postępującą sekularyzacją religijności tradycyjnej wzrasta poziom subiektywnie rozumianej duchowości.
  Socjologia duchowości to bardzo młoda dziedzina, która powstała w pierwszych latach XXI wieku.

  Historia religii – nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem. Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy i rozwoju fenomenu religii. Psychologia religii jest interdyscyplinarną nauką na pograniczu psychologii i religioznawstwa i korzysta z dorobku obu dziedzin. Z psychologicznego punktu widzenia przedmiotem psychologii religii są przejawy indywidualnej religijności takie jak przekonania religijne, doświadczenie religijne, konwersja, ale także fundamentalizm religijny i ateizm, przy pomocy aparatu pojęciowego wytworzonego na polu psychologii bądź jej poddziedzin (np. psychologia kliniczna religii zajmuje się opisem relacji pomiędzy religijnością a zdrowiem psychicznym). Podejście opisowe koncentruje się na strukturze religijności i jej przejawów oraz relacjach między nimi, zaś celami podejścia wyjaśniającego (funkcjonalnego) są ukazanie osobowościowych, motywacyjnych, percepcyjnych i społecznych przyczyn kształtowania się, rozwoju, trwania lub zaniku religijności jednostek.

  Katecheta – to nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii. Katechetą może być osoba duchowna albo osoba świecka. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii w szkole państwowej określają władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. Logos i Ethos – półrocznik poświęcony współczesnym zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawany od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo publikuje prace z dziedziny filozofii człowieka, aksjologii i etyki oraz filozofii Boga i religii. W większości są to teksty autorów z krakowskiego środowiska filozoficznego, związanego głównie z UPJPII, ale pismo jest otwarte dla wszystkich, którzy zajmują się poruszanymi w nim problemami. Obok rozpraw na łamach "Logosu i Ethosu" pojawiają się przekłady tekstów oraz komentarze do nich, a także recenzje nowości polskich i zagranicznych i zapisy referatów wygłaszanych podczas konferencji organizowanych przez Wydział Filozoficzny UPJPII. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Hołub, a sekretarzami redakcji są dr Robert Piechowicz i dr Hanna Michalczyk.

  Konfesjonalizm – pogląd religijny głoszący, iż pełne zbawienie i zrozumienie świata można osiągnąć jedynie w danej religii. Konfesjonalizm zakłada nawracanie wyznawców innych religii - jako żyjących w nieznajomości prawdy - na własną wiarę.

  Europejski Kongres Religii Etnicznych (ang. European Congress of Ethnic Religions, ECER) – stowarzyszenie założone w czerwcu 1998 roku w Wilnie przez delegatów politeistycznych i rekonstrukcjonistycznych związków wyznaniowych. Głównym celem jest wspieranie religii etnicznych i walka o większą tolerancję religijną na świecie.

  Dodano: 15.06.2010. 01:17  


  Najnowsze