• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt unijny testuje inteligentne sieci przyszłości

  29.11.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wraz ze wzrostem zdolności do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej zasadnicze znaczenie ma równoległe zwiększanie naszej zdolności do jej skutecznej dystrybucji, dlatego celem nowego projektu dofinansowanego ze środków unijnych, którego realizacja właśnie się rozpoczęła, jest przetestowanie tych systemów dystrybucji energii elektrycznej.

  Dzięki dofinansowaniu na kwotę 12,7 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, projekt EcoGrid (Prototyp europejskich sieci inteligentnych) zgromadził 16 partnerów z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii i Szwajcarii.

  Zważywszy na fakt, że zaspokajanie 20% naszego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych oraz redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych to kluczowe priorytety unijnej strategii Europa 2020, tego typu projekty pomagają urzeczywistnić te flagowe cele polityczne.

  W ramach projektu EcoGrid uruchomiona zostanie platforma rynkowa, funkcjonująca w czasie rzeczywistym, do obsługi rozproszonych źródeł energii na duńskiej wyspie Bornholm, za pośrednictwem której 2.000 odbiorców energii elektrycznej będzie proszonych o zredukowanie zużycia energii, kiedy wiatr jest zbyt słaby lub zbyt silny, aby mogły pracować turbiny wiatrowe na wyspie. W zamian będą mogli obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną za pomocą inteligentnego układu elektroenergetycznego nazwanego "Inteligentną siecią" (ang. Smart Grid).

  Uczestnicy zostaną wyposażeni w domowe urządzenia regulujące zapotrzebowanie, które podają odbiorcom informacje w czasie rzeczywistym i umożliwiają programowanie automatycznych preferencji regulowania zapotrzebowania.

  Na chwilę obecną 50% elektryczności na wyspie pochodzi z energii wiatrowej.

  Starszy naukowiec Ove Grande z instytucji koordynującej SINTEF Energy Research w Norwegii powiedział: "Kiedy dany kraj rozwija wysoką zdolność produkcji energii słonecznej i wiatrowej, zakłada się zazwyczaj, że operatorzy systemu będą potrzebować rezerwowych źródeł, które można szybko włączyć, kiedy wiatr nie posłucha prognozy pogody lub kiedy chmury niespodziewanie przysłonią ogniwa słoneczne. A rezerwowe źródła dostaw, które mają zaspokoić nagłe zapotrzebowanie na energię są kosztowne."

  Zazwyczaj tego typu problemy rozwiązuje się wykorzystując turbiny gazowe albo importując energię z innych regionów lub krajów. Ove Grande ma nadzieję, że wyniki projektu wykażą możliwość innego podejścia do tego problemu.

  "W układzie, który ma być zademonstrowany na wyspie Bornholm to odbiorcy będą rozwiązywać problem, zmniejszając ilość zużywanej przez siebie energii elektrycznej na krótki czas. To znacznie tańsze niż zapewnianie im rezerwowej energii, a przy tym również bardziej przyjazne dla środowiska. A ponieważ jest to tańsze, to zwiększy zakres, w jakim sieć elektryczna będzie mogła tak naprawdę polegać na energii słonecznej i wiatrowej."

  Inteligentna sieć funkcjonuje w sposób automatyczny i odłącza ustalony odsetek zużycia każdego odbiorcy, kiedy ceny energii elektrycznej są wysokie. Ten sam system umożliwia odbiorcom zwiększenie zużycia, kiedy ceny są niskie.

  W domach uczestników projektu zostaną zamontowane nowe liczniki energii elektrycznej, które różnią się od obecnych liczników tym, że przedstawiają rozbicie zużywanej energii elektrycznej oraz całkowite zużycie energii. W toku projektu opracowany zostanie system komputerowy, który automatycznie obliczać będzie cenę energii elektrycznej dla odbiorców na podstawie sytuacji w układzie produkującym i dystrybuującym. Cena powinna zawsze odzwierciedlać koszty wyprodukowania zapasowej energii w takich samych okresach.

  Układ będzie wysyłać w trybie ciągłym informacje o cenach do inteligentnej skrzyneczki, która będzie montowana wraz z licznikiem w domach odbiorców. W razie potrzeby skrzyneczka włączy lub wyłączy urządzenia elektryczne, w zależności od wcześniejszej oceny odbiorcy, jaka cena za energię elektryczną jest akceptowalna dla różnych typów zużycia.

  Po zakończeniu projektu naukowcy będą w stanie przeanalizować, jak uczestnicy oceniają układ na podstawie otrzymanych od nich opinii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii. Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł.

  Wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii niepowiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami. Jej ilość wyznaczana jest przy użyciu algorytmów na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Standardowy profil zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:

  Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię. Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy. Jest technologicznym rozszerzeniem kogeneracji.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Inteligentny licznik to najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

  Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a sprzedawcą energii elektrycznej.
  Według art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: Przerwa w zasilaniu (ang. supply interruption lub interruption of supply) – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia znamionowego. Jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej, określany jako obniżenie wartości napięcia zasilania poniżej poziomu (określanego przez normę) użytecznego dla odbiorcy lub też jako spadek napięcia do wartości bliskiej zera w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

  Kogeneracja rozproszona - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii, także z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną z jednej centralnej elektrociepłowni. Zaletą kogeneracji rozproszonej jest uniknięcie kosztów rozbudowy sieci cieplnej i związanych z eksploatacją tej sieci strat ciepła. Rozproszenie źródeł energii (dywersyfikacja) zwiększa bezpieczeństwo energetyczne na obszarze jej stosowania. Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.

  Dodano: 29.11.2011. 17:17  


  Najnowsze