• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O najnowszych trendach innowacyjności w Rzeszowie

  11.11.2010. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym, jak skutecznie przekształcić innowacje w zyskowny biznes rozmawiali uczestnicy konferencji "Innowacje siłą rozwoju UE". Zjazd zorganizowało w dniach 7-9 listopada w Rzeszowie Stowarzyszenie Project Management Institute (PMI).

  "Istotną barierą rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć jest obecnie brak wiedzy wśród przedsiębiorców na temat nowych technologii, możliwości pozyskania wsparcia na działalność innowacyjną, czy istniejących systemów zachęt do wdrażania innowacji" - uważa dr Marta Czyżewska z Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Jej zdaniem, rola państwa w stymulowaniu innowacyjności powinna przejawiać się przede wszystkim w tworzeniu przyjaznych przedsiębiorczości ram prawnych. Istotne znaczenie ma finansowanie ze środków unijnych, które stanowi swego rodzaju impuls do działań innowacyjnych. Jednak fundusze unijne niekoniecznie są najlepszym źródłem finansowania innowacyjności, zastosowanie ich w finansowaniu innowacji jest dużo mniej efektywne niż kapitału prywatnego.

  "Fundusze unijne pozwalają zbudować istotną infrastrukturę sektorowi B+R, której wykorzystanie powinna zapewnić efektywna współpraca świata nauki, biznesu oraz władz samorządowych. Barierę mogą jednak stanowić ograniczenia dotyczące komercjalizacji rozwiązań uzyskanych dzięki wsparciu funduszy, co może wpływać hamująco na powstawanie innowacyjnych biznesów (spin-offów)" - tłumaczyła dr Czyżewska.

  Dodała, że uczelnie pełnią istotną rolę w tworzeniu innowacyjnych biznesów, pod warunkiem, że wspierają je inkubatory, parki technologiczne i fundusze seed capital ułatwiające start innowacyjnym firmom.

  Piotr Miller reprezentujący Avallon MBO - fundusz private equity o kapitale 50 mln euro ocenił, że polski rynek private equity niechętnie inwestuje w przedsięwzięcia start-up i seed capital, za to przesuwa się w górę w kategoriach wielkości funduszy.

  Inwestycje typu private equity polegają na kupowaniu udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanym rynku publicznym. Venture capital jest jednym z typów takiej inwestycji i polega na udzieleniu wsparcia spółce rozpoczynającej działalność i na etapie jej wzrostu i ekspansji rynkowej.

  Jak wyjaśniał ekspert, duży fundusz szuka projektów o dużej skali, ponieważ mała liczba dość dużych projektów w portfelu (oczywiście przy zachowaniu zasad dywersyfikacji ryzyka) jest o wiele bardziej efektywna niż duża liczba małych.

  "Mały projekt kosztuje tyle samo co duży (due diligence, obsługa prawna, nakład pracy), więc zrobienie 20 projektów po 1 mln euro inwestycji kosztuje dwa razy więcej niż 10 projektów po 2 mln euro" - wyliczał Miller, dodając, że podaż projektów o niższym ryzyku niż start-up czy seed jest na tyle duża, że bardziej efektywne jest pójście w kierunku private equity niż venture capital i takie są również preferencje inwestorów obecnych na polskim rynku.

  Polski rynek ekspert nazwał rynkiem inwestora zachodniego. Uzasadnił to stwierdzenie faktem, że podaż krajowych źródeł dla funduszy jest minimalna. Dodał, że rynek zachodni jest rynkiem dużych projektów.

  "Nigdzie na świecie rynek venture nie rozwinął się bez wsparcia publicznego (oprócz corporate venture, które ma jednak inne cele - optymalizacji kosztów B+R), zarówno na poziomie firmy zarządzającej ani na poziomie inwestora - minimalizowanie ryzyka. Przykładem takiego wsparcia jest Krajowy Fundusz Kapitałowy, którego mechanizm częściowo zabezpiecza inwestorów przed ryzykiem utraty wartości inwestycji - to ruch w dobrym kierunku. Ale nawet inwestycje wspierane przez fundusze z udziałem KFK idą w kierunku +małego+ private equity a nie venture capital" - analizował Miller.

  Według niego, osobnym problemem jest podaż projektów - inwestycja venture ma sens jeżeli celem jest zbudowanie firmy, produktu lub technologii, która może osiągnąć sukces międzynarodowy a najlepiej globalny. To nie oznacza, że private equity lekceważy innowacyjność, chociaż często rozumiemy ją jako innowacyjność modelu biznesowego a nie "wynalazczość".

  Prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej (wyróżniony w konkursie Popularyzator Nauki 2009 - PAP) zajął się istotą ekoinnowacyjności i ekoinnowacji w warunkach różnych sektorów w gospodarce. Tłumaczył, dlaczego niektóre ekoinnowacje ciągle nie ulegają urynkowieniu i zastanawiał się, czy znajdują one rzeczywiste wsparcie w polityce i ekonomii. Pokazał ekoinnowacyjność jako skuteczny kierunek rzeczywistego wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju i zaprezentował ekoinnowacje w projektach foresight na przykładzie województwa podkarpackiego.

  Prowadzący panel Bogusław Węgliński - prezes stowarzyszenia Intellectual Property Management Polska skłaniał dyskutujących do refleksji nad tworzeniem nowego bogactwa w działalności gospodarczej. Mówił o roli brokera technologii, który doprowadza do spotkania naukowca, badacza, wynalazcy z przedsiębiorcą, inwestorem, a także kojarzy przedsiębiorcę, menedżera z badaczem, projektantem, autorem rozwiązania istotnego dla problemu, z jakim boryka się przedsiębiorstwo.

  "Szeroko rozumiana własność intelektualna powinna być wdrażana, czyli zamieniana na kapitał intelektualny. Ale czy mamy fachowców takich jak Knowledge Transfer Manager, Technology Transfer Professional, IP Broker, przedsiębiorca kreatywny, przedsiębiorca technologiczny, przedsiębiorca innowacyjny? Czy do wdrożenia innowacji wystarczą techniki zarządcze stosowane powszechnie w business administration? Czy wreszcie jesteśmy przygotowani na akceptację sukcesu i tolerowanie porażki w gospodarce, które z natury towarzyszą wdrażaniu nowości?" - zastanawiał się Węgliński.

  "To przedsiębiorczość i innowacje stają się dzisiaj, podobnie jak po każdym innym kryzysie w historii gospodarczej świata, nadzieją i siłą, nie tylko Polski, ale i Europy, w globalnej konkurencji gospodarczej (...) Jednakże same innowacje nawet przełomowe, rewolucyjne, nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, jeśli nie będą zarządzane w sposób systemowy i profesjonalny"- ocenił Stanisław Sroka, prezes zarządu SPMP Stowarzyszenia Project Management Polska.

  W panelu wzięli też udział prof. Jan Burek, członek zarządu województwa podkarpackiego, prof. Andrzej Drop z Akademii Medycznej w Lublinie, Krzysztof Krzysztofiak, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Leszek Sikorski - dyrektor CSIOZ, koordynator projektu LEAR oraz prof. Charles W. Messner - dyrektor Technology, Innovation and Entrepreneurship US National Academies. Dyskusja odbyła się 8 listopada w Rzeszowie.

  W programie zjazdu znalazł się także panel "Innowacyjny klaster Dolina Lotnicza" oraz panel poświęcony doświadczeniu praktyków. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się z uczestnikami spotkania m.in. eksperci stowarzyszenia Dolina Lotnicza - jednego z najnowocześniejszych i najsilniejszych w Europie klastrów technologicznych w obszarze nowoczesnych technologii lotniczych. Inne panele dotyczyły innowacji w dziedzinie zarządzania projektami oraz roli menedżera projektu w projektach innowacyjnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. MCI Management SA, działający od 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem 6 funduszy PE/VC: MCI.EuroVentures (wzrost, ekspansja/buy-out), MCI.TechVentures (wzrost, ekspansja), MCI.BioVentures (venture capital), Helix Ventures Partners (venture capital), Internet Ventures (venture capital) oraz MCI.CreditVentures (mezzanine), realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS). Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.

  Penta Investments Limited – słowacko-czeskie przedsiębiorstwo inwestycyjne zarejestrowane na Cyprze, działające jako fundusz private equity. Oddziały przedsiębiorstwa działają na Słowacji, w Czechach, Holandii i w Polsce. Blackstone Group – amerykański fundusz typu private equity oraz investment management założony w 1985. Posiada siedzibę w Nowym Jorku. Jest jedną z największych firm private equity na świecie. W 2013 r. podano do wiadomości, że fundusz zamierza przejąć sieć hoteli Hilton za 26 miliardów dolarów.


  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Zarządzanie aktywami (ang. asset management) należy do podstawowych usług finansowych. Głównym zadaniem instytucji finansowych (przede wszystkim kredytowych) jest zarządzanie majątkami klientów indywidualnych i instytucjonalnych np. private equity.

  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Quatra: Quatra to marka oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami stworzona przez Grupę Kapitałową Sygnity SA. Są to jedne z pierwszych na rynku rozwiązań klasy ERP skierowanych zarówno do małych, jak i dużych firm, które funkcjonują w modelu SaaS. Umożliwiają one zarządzanie przedsiębiorstwami m.in. w obszarach: księgowości, płac, magazynowania, sprzedaży oraz personelu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i modelu cloud, już w pierwszych miesiącach od debiutu systemy zyskały bardzo dużą popularność wśród przedsiębiorców – po 14 tygodniach od wprowadzenia programów na rynek korzystało z nich 4 tys. użytkowników.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Dodano: 11.11.2010. 14:04  


  Najnowsze