• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pałeczkę przejmuje Cypr! Pierwsze kroki śródziemnomorskiego państwa członkowskiego w Prezydencji UE

  03.07.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Lipiec to zazwyczaj czas długich, letnich wakacji szkolnych, ciepłych wieczorów i - dla tych, którzy mają to szczęście - kilku dni wytchnienia od codziennego kieratu. Ale lipiec to również zmiana warty w Radzie Unii Europejskiej, kiedy to następne państwo członkowskie przejmuje na sześć miesięcy rotacyjną prezydencję.

  Tym razem kolej na Cypr, który będzie kierować pracami Rady i organizować je do końca roku, aby wtedy przekazać ster kolejnej nacji wyspiarskiej - Irlandii.

  Głównym celem Prezydencji Cypryjskiej jest praca "W kierunku lepszej Europy" - takiej, która będzie mieć większe znaczenie dla swoich obywateli i będzie bliższa sąsiadom. Europa ma stać się wydajniejsza i bardziej zrównoważona, przy jednoczesnej stymulowaniu wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Trzeba przyznać, że to nie lada wyzwanie, zważywszy na trwający kryzys gospodarczy. W tym celu główny nacisk zostanie położony na wdrożenie nowych, rozszerzonych ram zarządzania gospodarczego i wzmocnienia nadzoru budżetowego, aby zapewnić stabilność fiskalną.

  Cypr za priorytet postawił sobie pogłębienie integracji europejskiej, wzmocnienie spójności społecznej i zapewnienie wyższej jakości życia unijnym obywatelom. Chociaż przedstawiciele Cypru głoszą, iż działania oszczędnościowe są ważne w celu przywrócenia zaufania rynków i stabilności, to jednocześnie twierdzą, że Europa potrzebuje działań promujących rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy. Program Prezydencji jest zbudowany wokół podstawowej zasady solidarności, aby tworzyć lepszą Europę dla przyszłych pokoleń.

  Zadaniem Cypru w czasie sprawowania Prezydencji będzie ustalenie budżetu na okres 2014 - 2020, czyli wieloletnich ram finansowych. To oznacza ustalenie, jaki podział środków finansowych najlepiej przyczyni się do wzrostu i zrównoważonego rozwoju, promowania skutecznych strategii, zwiększenia konkurencyjności UE i tworzenia większej liczby miejsc pracy.

  Cypr będzie się opowiadać za sprawiedliwym i efektywnym budżetem UE, który wspiera rozwój i zwiększa możliwości zatrudnienia. Duża waga zostanie przywiązana do jakości wydatków, aby strategie i programy finansowane z budżetu nowych, wieloletnich ram finansowych posiadały realną "wartość dodaną".

  Wysoko pośród priorytetów Cypru znajduje się polityka energetyczna, transeuropejskie sieci transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne, instrument "Łącząc Europę", a także zatrudnienie młodych ludzi, opieka zdrowotna i dobrobyt dzieci, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo żywności.

  Nacisk zostanie również położony na zrównoważony rozwój w świetle szczytu Rio+20.

  Prezydencja Cypru, sprawowana po raz pierwszy od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r., następuje po Prezydencji Danii, która to z kolei miała miejsce po Prezydencji Polski. Wspólnie, te trzy państwa członkowskie tworzą ostatni prezydencki "tercet": ramy łączące prezydencje, zapewniające spójność oraz konsekwencję prac prowadzonych w ich toku z tym co było wcześniej i z tym co nastąpi później. Program tercetu stanowi raczej swego rodzaju wspólny fundament, niż zastępuje indywidualne, krajowe programy prezydencji.

  Rotacyjna prezydencja rozpoczęła się w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, aczkolwiek szybko okazało się jasne, że sześć miesięcy, to zbyt krótkie ramy czasowe na realizację przez jakąkolwiek prezydencję wszystkich swoich celów. Z tego powodu, od 2007 r. ustalono, że najlepiej będzie łączyć w grupy trzy państwa członkowskie sprawujące prezydencję kolejno po sobie. To umożliwia każdemu tercetowi koordynację realizacji wspólnego zestawu celów w czasie wszystkich trzech mandatów. Każdy taki zespół składa się z jednego większego i dwóch mniejszych państw członkowskich, jak również jest mieszanką państw członkowskich ze starej i rozszerzonej Unii.

  Dnia 1 stycznia 2013 r. Cypr przekaże pałeczkę kolejnemu tercetowi: Irlandii, Litwie i Grecji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej. Konrad Niklewicz (ur. 19 grudnia 1975 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i urzędnik państwowy, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2012 wiceminister rozwoju regionalnego.

  Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy:

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie. Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Unią Europejską. Wszyscy z 28 członków Unii Europejskiej są również członkami ONZ. Francja i Wielka Brytania są stałymi członkami z prawem weta Rady Bezpieczeństwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele koordynują swoje działania i współpracują z ONZ starając się tym samym mówić jednym głosem na jej forum, zgodnie z zapisami Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W 1974 r. Wspólnocie Europejskiej przyznano status stałego obserwatora w ONZ. 27 państw Unii jak i sama Wspólnota (jej programy pomocowe) są głównymi płatnikami do budżetu ONZ. Doświadczenie na przestrzeni lat wskazuje jednak na wielkie trudności w wypracowaniu jednego, harmonijnego stanowiska. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma też mowy o wspólnej, jednej reprezentacji Unii Europejskiej (zamiast państw członkowskich) w tej organizacji.

  Polityka Unii Europejskiej względem Arktyki - polityka względem strategicznego regionu Arktyki, którego- według Komisji Europejskiej- rozwój będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. Zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej we współpracę z Arktyką otworzy nowe perspektywy dla kontaktów, jakie państwa UE utrzymują z państwami regionu arktycznego.

  Dodano: 03.07.2012. 17:26  


  Najnowsze