• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partie i ugrupowania polityczne

  13.10.2009. 06:48
  opublikowane przez: Dawid Rozburski

  W artykule tym znajdziesz częściowy spis partii i ugrupowań politycznych oraz ich główne założenia ideologiczne i cele. Prosiłbym, o nie doszukiwanie się tu podtekstów politycznych. Artykuł ten służy jedynie celowi informacyjnemu i jest odpowiedzią na prośbę jednego z internautów.

  Chrześcijański ruch samorządowy  "Celem Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego (ChRS) jest działalność społeczna służąca dobru Narodu i Państwa Polskiego oraz kształtowanie życia społecznego w oparciu o społeczne nauczanie Jana Pawła II w budowie przyjaznej obywatelom Rzeczypospolitej Samorządnej"

  Demokratyczna Partia Lewicy  "Demokratyczna Partia Lewicy pragnąc budować Polskę wolną, demokratyczną i niepodległą, w pełni zintegrowaną z Krajami Wspólnoty Europejskiej jest za realizacją takich rozwiązań, zmian systemowych i organizacyjnych, które przywrócą społeczną wiarę w instytucję Państwa Obywatelskiego. Państwa w którym u podstaw wszelkich działań gospodarczych, społecznych i politycznych jest dobro Jego obywateli i polska racja stanu."

  Forum Liberalne  "- promowanie wartości liberalnych, demokratycznych i obywatelskich
  - działanie na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego, dostępu obywatela do informacji o działalności władz publicznych, wspieranie idei "taniego państwa", w tym także wdrażanie i promowanie społeczeństwa informacyjnego
  - działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, promocji idei gospodarki wolnorynkowej, aktywizacji zawodowej obywateli i rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki
  - działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwoju regionów zaniedbanych, a także
  - upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej
  - integracja środowisk społecznych zainteresowanych celami stowarzyszenia i współpracą z nim"

  Instytut Lecha Wałęsy  "Naszym celem jest dokumentowanie, analizowanie i przypominanie. Poprzez organizowanie i koordynowanie podróży zagranicznych Prezydenta Lecha Wałęsy mamy nadzieję przyczyniać się do promowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków zagranicą. Wielowymiarowy program, którego założeniem jest wspieranie rozwoju i edukacji młodych ludzi w oparciu o poszanowanie tradycji i wartości uniwersalnych. Pragniemy też promować rozwój samorządności lokalnej oraz wspierać procesy decentralizacji państwa."

  KoLiber  "Realizacja idei wolnego społeczeństwa, całkowite poddanie gospodarki mechanizmom rynkowym, obrona suwerenności państwowej, stworzenie "silnego państwa minimum" opartego na rządach prawa, rozwój samorządności, poszanowanie tradycji i historii, uznanie szczególnej roli rodziny."

  Konfederacja Polski Niepodległej  "Jest partią bazującą na myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Podstawowym celem Konfederacji jest umacnianie niepodległości państwa polskiego".

  "- wzmacnianie wewnętrzne Polski przez wspólne działania dla przezwyciężenia nieprawidłowości, niesprawiedliwości i krzywdy społecznej,
  - zbudowanie ustroju politycznego o silnej centralnej władzy wykonawczej a władzy terenowej opartej na samorządach terytorialnych,
  - uświadamianie rodakom potrzeby ofiarności narodowej w imię wyższych celów wspólnych dla wszystkich obywateli,
  - zabezpieczanie zarówno dobra wspólnego i praw społeczeństwa jak i godności i praw jednostki,
  - wychowanie obywatelskie w duchu tolerancji i zrozumienia odrębności kulturowych, religijnych i światopoglądowych zarówno wśród obywateli Rzeczypospolitej jak i wśród narodów świata,
  - tworzenie warunków rozwoju gospodarczego jako podstawy zamożności społeczeństwa,
  - ułatwianie rozwoju nauki, oświaty, kultury,
  - zbudowanie silnej armii zawodowej,
  - utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków ze wszystkimi sąsiadami Polski i dążenie do zacieśnienia więzów między państwami strefy Międzymorza Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne w celu zbudowania sojuszu zdolnego przeciwstawić się hegemonistycznym tendencjom Niemiec i Rosji,
  wspieranie aspiracji niepodległościowych narodów uciemiężonych,
  - dbałość o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej."

  Krajowa Partia Emerytów i Rencistów  "- wolność i demokracja,
  - sprawiedliwość i solidarność społeczna,
  - społeczeństwo obywatelskie,
  - prawa człowieka i obywatela,
  - honor, godność, uczciwość przyzwoitość, prawdomówność,
  - szacunek do tożsamości i tradycji narodowych,
  - tolerancja światopoglądowa,
  - równość wszystkich pokoleń w społeczeństwie,
  - otwartość wobec ludzi z innych narodów i społeczeństw,
  - życie czynne, aktywne, pokonywanie wyzwań cywilizacyjnych."

  Sojusz Lewicy Demokratycznej  "- celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zbudowanie solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa oraz rozwój efektywnej gospodarki, zdolnej do zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych
  - celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest modernizacja państwa i społeczeństwa polskiego
  - chcemy Polski, w której kobiety i mężczyźni mają takie same prawa w dostępie do funkcji publicznych i do równej płacy za tę samą pracę
  - Polska ma być państwem gwarantującym prawa i wolności obywatelskie
  - chcemy Polski neutralnej światopoglądowo i państwa świeckiego, w którym żaden kościół lub związek wyznaniowy nie ma pozycji uprzywilejowanej
  - Polska naszych pragnień " to państwo aktywnie przeciwdziałające społecznemu i ekonomicznemu wykluczeniu
  - miejsce Polski jest w Europie
  - sojusz Lewicy Demokratycznej chce zapewnienia obywatelom bezpłatnego, równego dostępu do usług zdrowotnych w ramach powszechnego, obowiązkowego ubezpieczenia opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego.
  - drogą ku dobrobytowi jest edukacja"

  Lewica Alternatywa

  "Lewicowa Alternatywa jest bliska anarchosyndykalizmowi, chociaż unika jednoznacznych politycznych deklaracji. Zgodnie z tradycją anarchistyczną nie posiada również stałych organów władzy, które zastępuje rotacyjność stanowisk. Jedyną funkcją organizacyjną jest stanowisko koordynatora, zmienianego co kwartał. LA programowo nie bierze również udziału w wyborach, ani nie popiera w nich żadnych partii politycznych. W przeszłości grupa wzywała do aktywnego bojkotu wyborów, polegającego na oddawaniu głosów nieważnych. Ważnym aspektem ideologii LA jest sprzeciw wobec każdej formy autorytaryzmu, w tym od PRL, który uważa za system całkowicie niezgodny z polityką lewicową."

  Libertas Polska  "Głównym celem Libertas Polska jest odrzucenie traktatu lizbońskiego i poparcie dla Europy Ojczyzn. Ugrupowanie sprzeciwia się biurokratyzacji UE, którą uważa za nadmierną, a także dyktatowi urzędników z Brukseli (często, zdaniem ugrupowania, w interesie Francji i Niemiec) oraz zbytniej integracji Unii kosztem państw narodowych. Partia szanuje decyzję większości obywateli społeczeństwa polskiego o przystąpieniu do struktur UE, ale zaznacza, że nasze członkostwo nie może opierać się na zasadach "uległości i ustępliwości". Ugrupowanie popiera swobody, tj. podróżowanie, otwarcie rynków pracy, wolny handel itp. W Polsce Libertas sprzeciwia się także wprowadzeniu waluty euro."

  Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej

  "- Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej.
  - Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność niemiecką zamieszkałą na terenie Śląska Opolskiego.
  - Umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską.
  - Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec
  - Organizowanie i zaspakajanie potrzeb młodzieży.
  - Organizowanie pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, starców, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
  - Uczestnictwo w życiu społecznym.
  - Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze
  - Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli
  - Zgłaszanie kandydatów na funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w organach administracji państwowej i samorządowej
  - Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku z: Władzami Państwowymi (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych); przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec, innymi instytucjami publicznymi a także z organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi Republiki Federalnej Niemiec.
  - Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami."

  Naprzód Polsko  "Za nasz fundament duchowy i moralny uważamy chrześcijaństwo - wiarę Naszych Ojców. Uniwersalne wartości chrześcijańskie, takie jak: dekalog, miłość bliźniego, miłosierdzie i sprawiedliwość, są podstawowym drogowskazem i inspiracją w naszym życiu osobistym i działalności publicznej.

  Przeciwstawiamy się relatywizmowi moralnemu i wszechobecnej w mediach poprawności politycznej, która pod pozorem tolerancji i nowoczesności narzuca wzorce życia, niszczące tradycyjne i sprawdzone normy społecznego postępowania.

  Działalność polityczną i społeczną rozumiemy przede wszystkim jako uczciwą i rzetelną służbę Narodowi i Państwu.

  Życie i godność każdego człowieka jest dla nas najwyższą wartością. Ochrona życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest dla nas imperatywem moralnym. Sprzeciwiamy się przejawom kultury śmierci (tj. aborcji i eutanazji), a także manipulowaniu na zarodkach ludzkich: klonowaniu , zapłodnieniu "in vitro", badaniom z użyciem komórek macierzystych, jako niezgodnym z nauką Kościoła, prawem naturalnym i godnością osoby ludzkiej.

  Własność prywatna, spółdzielcza i państwowa są dla nas równoprawne, a za jeden z fundamentalnych celów naszego działania uznajemy systematyczne zwiększanie potencjału: środków produkcji, kapitału, wartości intelektualnych i innych, skupionego w rękach Polaków."

  Narodowe Odrodzenie Polski  "NOP opowiada się zdecydowanie za decentralizacją w sferze politycznej, przyznając wspólnotom lokalnym ogromną rolę w kształtowaniu prawdziwej władzy narodowej - rządów powszechnych. W sprawach gospodarczych głosi NOP postulat zrównania kapitału z pracą oraz upowszechnienia - na bazie ustroju korporacyjnego - własności prywatnej; występuje również przeciwko koncentracji własności w rękach czy to państwa, czy to kapitału anonimowego. NOP odrzuca system fałszywej demokracji, jako prowadzący do moralnego relatywizmu i oddający losy Narodu w ręce skorumpowanej "klasy politycznej". Jako pierwszy ruch polityczny w Polsce NOP dostrzegło niebezpieczeństwo płynące dla Kraju ze strony Unii Europejskiej i zdecydowanie wystąpiło przeciwko próbom likwidacji polskiej państwowości.

  Narodowe Odrodzenie Polski głosi konieczność walki z systemem demoliberalnym na drodze Rewolucji Narodowej, którą pojmuje jako całkowitą przebudowę życia społeczno-gospodarczego i politycznego zgodnie z odwiecznymi wartościami cywilizacji łacińskiej."

  Nowa Lewica

  "Celem partii jest walka o Polskę socjalistyczną, wolną od nędzy, bezrobocia, bezdomności, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu i wszelkiej dyskryminacji, gwarantującą swym obywatelom równy dostęp do bezpłatnej, powszechnej oświaty, nieskrępowanych badań naukowych i wolnej twórczości, publicznej służby zdrowia, wolność zarówno wyznania jak i bezwyznaniowości.
  Cele chce zrealizować poprzez zmianę świadomości społecznej, samoorganizację społeczeństwa, rozwój kultury i nauki, zmiany stosunków społecznych, a także poprzez wpływ na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy. Partia znana jest ze swoich akcji blokad eksmisji zadłużonych lokatorów. Broni również ich racji przed sądami."

  Ogólnopolska Koalicja Obywatelska  Organizacja Narodu Polskiego


  "Celem strategicznym ONP jest ODZYSKANIE POLSKI, czyli NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYWISTEJ, PRZYWRÓCENIE PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ, SUWERENNOŚCI, PODMIOTOWOŚCI POLAKÓW, ZWYCIĘSTWA DOBRA NARODOWEGO, ODBUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI i ZAUFANIA SPOŁECZNEGO oraz GODNOŚCI NARODU POLSKIEGO
  Tylko konsekwentna wdrożenie tego celu strategicznego pozwoli na realizację celów społeczno-gospodarczych podstawowych dla NARODU POLSKIEGO (...)"

  Partia Demokratyczna  "Powołaliśmy Partię Demokratyczną, by działać na rzecz zwiększenia przestrzeni dla aktywności ludzi w różnych sferach życia.

  Jesteśmy za państwem obywateli " przejrzystym i skutecznym, które ich wspiera, a nie ogranicza. Politykę rozumiemy jako umiejętność wypracowania w społecznej debacie wizji wspólnego dobra, zdobycia dla niej poparcia w rywalizacji z innymi, oraz jako gotowość poniesienia odpowiedzialności za jej wcielenie w życie.
  Rozwój kraju wyrasta w naszym przekonaniu z dążeń zwykłych ludzi, którzy realizują swoje plany i ambicje z pożytkiem dla nas wszystkich.
  Demokracja przejawia się według nas nie tylko w wyborach, ale i w codziennym doświadczeniu obcowania z innymi ludźmi i instytucjami " w życzliwości i szacunku, nastawieniu na partnerstwo, dialog i porozumienie, oraz respektowaniu praw.
  Siłą demokracji jest codzienna aktywność obywateli, fachowość i uczciwość polityków oraz przejrzyste i skuteczne instytucje. Kiedy instytucje zawodzą, ludzie czują się bezsilni; kiedy ludzie czują się bezsilni, instytucje stają się martwe. Naszym celem jest budowanie partnerstwa między sferą publiczną a sferą społeczną. Przejrzyste państwo sprzyjające rozwojowi " to nasze przesłanie.
  Jesteśmy Partią Demokratyczną.
  Demokratyczną, bo demokracja ma dla nas wartość podstawową. W demokracji realizuje się nasza wolność, poprzez demokrację możemy wpływać na kształt naszego życia i wartości, którymi rządzi się nasze państwo."

  Partia Dobrego Humoru  "Powstanie PDH ma, zdaniem założycieli, uświadomić wszystkim gdzie leży granica między satyrą a polityką, gdyż społeczeństwo jest zdezorientowane i nabrało dystansu do prawdziwych działań politycznych (stąd m.in. spadek frekwencji w kolejnych wyborach i niechęć do osób profesjonalnie zajmujących się polityką oraz do parlamentarzystów)."

  Partia Kobiet  cele:
  "- opieka medyczna nad kobietami, zwłaszcza w okresie ciąży i porodu
  - przywrócenie funduszu alimentacyjnego
  - zlikwidowanie dużych domów dziecka na rzecz rodzinnych domów dziecka
  - wyrównanie płac z mężczyznami
  - zaostrzenie kar w przypadku maltretowania kobiet, gwałtu czy zmuszania do prostytucji
  - polityka prorodzinna
  - opieka nad samotnymi matkami
  - refundacja środków antykoncepcyjnych i leczenia niepłodności
  - możliwość samostanowienia w kwestiach planowania rodziny (legalizacja aborcji)"

  Partia Regionów

  Partia Zielonych Rzeczpospolitej  "Wywodzimy się z różnych środowisk ludzi i grup zawodowych, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza:
  -sprawiedliwość i solidarność społeczna,
  - społeczeństwo i państwo obywatelskie,
  -ochrona środowiska i jego zasobów dla przyszłych pokoleń,
  - równy status płci i wieku,
  - poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej,
  - poszanowanie praw mniejszości narodowych i kulturowych,
  - rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy."

  Polska Lewica  "Celem Polskiej Lewicy jest realizacja w życiu publicznym idei wolności, równości, sprawiedliwości i solidarności społecznej.
  Podstawą programu Polskiej Lewicy są gwarancje praw własności, swobody gospodarczej, wolności sumienia i wyznania, tolerancji, świeckości państwa oraz zapewnienie obywatelom równych praw bez względu na narodowość, pochodzenie etniczne i kulturowe, światopogląd, płeć i orientację seksualną.
  Cele i założenia programowe Polska Lewica realizuje poprzez udział w sprawowaniu władzy w organach samorządowych i państwowych, a także poprzez działalność propagandową, wydawniczą i promocyjną."

  Polska Partia Narodowa  "Sprzeciw:
  - wobec przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO;
  - wobec roszczeń żydowskich;
  - wobec komunizmu, faszyzmu, syjonizmu, antypolonizmu i globalizacji;
  - wobec używania Kościoła do judaizacji katolicyzmu;
  - wobec obecnej działalności Kościoła katolickiego;
  - wobec postanowień Soboru Watykańskiego II oraz obecnej władzy papieży;
  - wobec notorycznego pogardzania mniejszością polską przez Żydów;
  - dla napływu do Polski emigrantów i mieszaniu się kultur;
  - dla zasady, że naród głosuje, ale nie wybiera;
  - wobec udziału obcego kapitału na rynku polskich mediów.
  Poparcie:
  - dla idei Europy Ojczyzn;
  - dla obrony narodowej tożsamości, wiernej wartościom chrześcijańskim i Cywilizacji Łacińskiej;
  - dla patriotyzmu, nacjonalizmu i elitaryzmu, panslawizmu;
  - dla poszanowania słowiańskiego pochodzenia i tożsamości Polaków;
  - poglądów i założeń sedewakantyzmu;
  - dla poszanowania mniejszości polskiej zdominowanej we własnym kraju przez Żydów;
  - dla redukcji liczby posłów, senatorów i radnych oraz wprowadzeniem ordynacji większościowej;
  - dla wprowadzenia niczym nie ograniczonej wolności: słowa, wyrażania opinii i poglądów, kolportażu wydawnictw, badań naukowych jako głównych zasad demokratycznego państwa prawa;
  - dla wypłacenia odszkodowań od Niemców za II wojnę światową;
  - dla przywrócenia kary śmierci;
  - dla rozliczenienia i ukarania medialnych kłamstw i pomówień polskojęzycznych mediów;
  - dla reformy Radia Maryja i zmiany współpracowników ojca Tadeusza Rydzyka oraz ich rozliczenie, zwłaszcza Jerzego Roberta Nowaka za wypieranie się swoich korzeni żydowsko-masońskich oraz promowanie "pseudo-patriotyzmu "."

  Polska Partia Pracy  "Partia domaga się wstrzymania prywatyzacji, odrzuca neoliberalne reformy dokonane w III Rzeczypospolitej. Opowiada się za szerszą współpracą ze wschodnimi sąsiadami Polski, bezpłatną edukacją i służbą zdrowia, za wyprowadzeniem wojsk polskich z Iraku, państwem opiekuńczym, zniesieniem poboru i wprowadzeniem armii zawodowej, 35-godzinnym tygodniem pracy i płacą minimalną na poziomie 68% średniej krajowej oraz likwidacją powiatów. Jest także za neutralnością światopoglądową państwa, zniesieniem immunitetu poselskiego i ograniczeniem uposażeń poselskich.
  Sprzeciwia się wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci oraz polityce proamerykańskiej.
  Polska Partia Pracy odwołuje się do tradycji polskiego ruchu robotniczego. Opowiada się za bezpieczeństwem socjalnym obywateli."
  Polska Unia Samorządowa

  Polska Wspólnota Narodowa  "Partia o orientacji szowinistycznej, przeciwna UE oraz NATO, o akcentach antyklerykalnych, opowiada się za niezależnością polityczno-gospodarczą od UE, NATO i USA. PWN opowiada się za ścisłą współpracą z krajami słowiańskimi, a zwłaszcza Rosją. PWN należy do Soboru Wszechsłowiańskiego, rasistowskiej organizacji odwołującej się do tradycji panslawizmu wielkoruskiego, działającej w Rosji i na Białorusi."

  Bibliografia:

  Oficjalna strona internetowa Chrześcijańskiego ruchu samorządowego
  Oficjalna strona internetowa Demokratycznej Partii Lewicy
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_Liberalne
  Oficjalna strona Instytutu Lecha Wałęsy
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/KoLiber
  Oficjalna strona Konfederacji Polski Niepodległej
  Oficjalna strona Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
  Oficjalna strona Sojuszy Lewicy Demokratycznej
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lewicowa_Alternatywa
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Libertas_Polska
  Oficjalna strona Komitetu Wyborczego Mniejszości Niemieckiej
  Oficjalna strona Naprzód Polsko
  Oficjalna strona Narodowego Odrodzenia Polski
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Lewica_%28polska_partia_polityczna%29
  Oficjalna strona Partii Demokratycznej
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Dobrego_Humoru
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Kobiet
  Oficjalna strona Partii Zielonych Rzeczpospolitej
  Oficjalna strona Polskiej Lewicy
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Narodowa
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Pracy
  Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Wsp%C3%B3lnota_Narodowa

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Partia Komunistyczna − ugrupowanie eurokomunistyczne założone w 1981 r. w Warszawie z inicjatywy Pawła Góralskiego. Celem PPK było zbudowanie ustroju socjalistycznego w Polsce, opartego na zasadach marksizmu dostosowanego do polskich warunków. Dwiema naczelnymi zasadami ideowymi PPK była służebność partii wobec narodu i człowiek jako najwyższa wartość. Światopogląd i praktyki religijne członków PPK miały być prywatną i nietykalną sprawą ich sumienia. W kwestii wewnętrznego życia społeczno-gospodarczego PPK zapowiadała nieingerowanie w wewnętrzne sprawy innych organizacji społeczno-gospodarczych, politycznych, związkowych, Kościoła, rozwój praworządności, samorządności i demokratycznych swobód, a także zlikwidowanie utrudnień w życiu religijnym społeczeństwa. W polityce zagranicznej zamierzała zacieśnić współpracę z innymi narodami i państwami, dążyć do umacniania sojuszu w ramach wspólnoty państw socjalistycznych zgodnie z założeniem o równości w partnerstwie oraz do powszechnego rozbrojenia. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego. Humanity in Action (HIA) - międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest edukowanie i łączenie młodych ludzi we współpracy na rzecz wzmocnienia ochrony praw człowieka i statusu grup mniejszościowych. Jej zadaniem jest również wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z wartościami równości, różnorodności i tolerancji.

  Liberalizm – pogląd skupiający się na relacjach państwo - społeczeństwo. Istotne znaczenie zajmuje w nim polityka wewnętrzna, indywidualne prawa jednostek oraz zapewnienie własności prywatnej. Ogranicza użycie siły dla własnego interesu, opowiadając się za stosowaniem standardów etycznych i prawa międzynarodowego publicznego w polityce zagranicznej. Liberalizm zwraca uwagę na sposoby harmonizacji interesów między państwami. Uważa, że celem państwa jest zagwarantowanie praw jednostki jako członka społeczeństwa. Liberalizm uznaje istnienie międzynarodowej anarchii, czyli braku instytucji regulujących stosunki między państwami. Zdaniem liberałów rozwój świata ma charakter liniowy i stopniowy oraz następuje na skutek kulminacji międzynarodowej współpracy. Liberalizm jest postępowy, kładzie nacisk na wzmocnienie edukacji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i rozwój gospodarczy oraz reformy instytucjonalne. Państwo autorytarne to państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń, nie wynika z wewnętrznych przekonań, nie jest odzwierciedleniem poglądów politycznych czy społecznych. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach jednostki obdarzonej dużym autorytetem i na rozwiniętym aparacie przymusu (wojsko, policja). Organy przedstawicielskie odgrywają w rzeczywistości drugorzędną rolę.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania problemu wykorzystania zasobów ludzkich, stworzenia odpowiednich warunków pracy i bytowania ludzkiego. Państwo jest zainteresowane w zapewnieniu pokoju społecznego i przeciwdziałaniu powstawania niepokojów społecznych. Podejmując kwestie zabezpieczenia społecznego zmierza do zapewnienia minimum socjalnego jednostkom ludzkim i znośnego bytowania grupom ludzkim. Poziom tego zabezpieczenia zależny jest od możliwości świadczeń państwa na drodze odpowiedniego ustawodawstwa i poprzez działania instytucji socjalnych. W ostatecznej instancji, zabezpieczenia społeczne zależą od stopnia rozwoju gospodarczego państwa, który pozwala na wzięcie pod opiekę mniejszej lub większej liczby obywateli potrzebujących pomocy, a także polityki podziału wypracowanego dochodu narodowego.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Polityka humanizująca - polityka, celem której jest zapewnienie sprawiedliwości oraz humanitarności na styku gospodarki i społeczeństwa. Polityka humanizująca jest ściśle związana z istnieniem i rozwojem społecznej gospodarki rynkowej oraz państwa opiekuńczego. Propaganda – działania propagujące określone postawy i zachowania oraz promujące osiągnięcia danych ludzi, grup czy też ustroju. W odniesieniu do Polski Ludowej występowała od 1945 do 1989 r., czyli przez cały okres jej istnienia. Wzorowana była na propagandzie radzieckiej, a tradycje swoje czerpała z propagandy Polski międzywojennej. Miała kluczowe znaczenie w sferze polityki, życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego – stanowiła obok innych działań główny instrument władzy państwowej w Polsce. Propaganda PRL oprócz wpływu na treść przekazu informacyjnego, miała za zadanie kształtowanie postaw jednostek i zwalczanie propagandy kościelnej i języka codziennego. Jej celem było takie ukształtowanie postaw społeczeństwa, aby podlegało samokontroli (bez udziału służb bezpieczeństwa), wychowanie społeczeństwa w uwielbieniu dla władzy (którą ukazywano jako spełnienie procesu dziejowego i najwyższy cel marzeń) – przy jednoczesnej nienawiści do wszystkiego, co od ówczesnej władzy państwowej nie pochodziło lub uniemożliwiało jej ogarnięcie całości życia społecznego. Ci, którzy nie ulegali propagandzie, traktowani byli na równi z wrogami i zastraszani siłą władzy, która „wszystko wie i wszystko przewidziała”.

  Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.

  Dodano: 13.10.2009. 06:48  


  Najnowsze