• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polityka praw człowieka w odpowiednich ramach

  01.07.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Ponad 100 czołowych naukowców i praktyków specjalizujących się w prawach człowieka połączyło swoje siły w ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych, projektu, który ma dostarczyć komponentów niezbędnych dla zapewnienia spójności polityki praw człowieka zarówno wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami.

  Prawa każdej osoby w Unii Europejskiej są chronione w formie Karty praw podstawowych, opisującej w sześciu tytułach postępowanie, jakiego powinni oczekiwać Europejczycy: godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości.

  Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości według Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), które uznaje się za "powszechne i niepodzielne". Prawa człowieka wymagają aktywnej promocji i obrony zarówno w granicach Unii, jak i przy nawiązywaniu kontaktów z krajami spoza UE - czytamy w witrynie ESDZ.

  Podczas gdy Europejczycy cieszą się ochroną swoich praw w ramach Karty, obywatele innych części świata mogą nie mieć tyle szczęścia. Tutaj właśnie do akcji wkracza finansowany ze środków unijnych projekt FRAME (Propagowanie praw człowieka w europejskich - zewnętrznych i wewnętrznych - politykach).

  Rozpoczęty w maju 2013 r., multidyscyplinarny projekt pod kierunkiem Leuven Centre for Global Governance Studies (GGS) przy Katholieke University Leuven (KUL, Belgia) zgromadził konsorcjum 19 instytutów ds. praw człowieka z całej Europy, cieszących się międzynarodową renomą i globalnie zsieciowanych, oraz strategicznych partnerów z innych części świata.

  Dzięki unijnemu dofinansowaniu na kwotę ponad 6,4 mln EUR, projekt ma dostarczyć komponentów niezbędnych do zapewnienia spójności polityk UE w zakresie praw człowieka. Prace badawcze rozpoczęły się od inwentaryzacji instytucji, instrumentów, wiedzy, koncepcji i czynników leżących u podstaw ochrony praw człowieka.

  Naukowcy planują ewaluację potencjału UE pod względem wkładu w nadzór nad prawami człowieka za pośrednictwem jej relacji z różnymi podmiotami i wielorakich polityk. Celem jest opracowanie zestawu wskaźników, narzędzi i propozycji strategicznych nastawionych na bardziej zdecydowane wprowadzanie w życie praw człowieka w toku formułowania polityki Unii.

  W ramach projektu FRAME cztery klastry mają zaproponować kreatywne rozwiązania zwiększające spójność i efektywność unijnej polityki praw człowieka.

  Pierwszy klaster analizuje kluczowe czynniki, które wspomagają bądź utrudniają ochronę praw człowieka. Prace poświęcone będą dogłębniejszemu przestudiowaniu zagadnień praw człowieka, demokracji i praworządności oraz miejsca instytucji i instrumentów praw człowieka na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym.

  Drugi klaster zajmuje się zaangażowaniem UE w ochronę praw człowieka na arenie międzynarodowej - Organizacja Narodów Zjednoczonych, regionalne organizacje multilateralne, strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi i podmiotami niepaństwowymi - oraz relacjami między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi.

  Kolejny zespół będzie doskonalić powiązane polityki unijne w zakresie rozwoju i handlu, naruszania praw człowieka w czasie konfliktów, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zewnętrznych praw człowieka i demokratyzacji.

  Ostatni klaster skupi się na opracowywaniu wskaźników, narzędzi i propozycji politycznych, w tym analizie porównawczej, w celu monitorowania i poprawy efektywności polityki praw człowieka UE.

  Według zespołu, fundamentalny wpływ projektu FRAME na badania naukowe nad prawami człowieka, edukację i innowacyjność w polityce wykroczy poza okres jego realizacji, którego zakończenie zaplanowano na kwiecień 2017 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja Praw Człowieka ONZ (ang. United Nations Commission on Human Rights) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany w 1946 roku. Obecnie już nie funkcjonuje – od 2006 roku jej miejsce zajęła Rada Praw Człowieka ONZ. Komisja Praw Człowieka była podstawowym forum ONZ zajmującym się ochroną i promowaniem praw człowieka. Philip G. Alston, profesor prawa międzynarodowego oraz praw człowieka. Jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Nowojorskiego oraz współzałożycielem Centrum Praw Człowieka i Sprawiedliwości Międzynarodowej (Center for Human Rights and Global Justice). Dokument Kopenhaski - dokument przyjęty ze względu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, świeżo uwolnione od reżimów komunistycznych. Państwa te zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka (w tym istotnej kwestii mniejszości narodowych) zgodnie z zasadami panującymi w demokracjach parlamentarnych. Dokument ten wyraża podstawowe założenie KBWE dotyczące praw człowieka. Zakłada on, że ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów każdego rządu. Zgoda co do uznania praw człowieka jest podstawą wolności, praworządności i pokoju w Europie.

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, fr. Cour européenne des droits de l’homme) – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. W następstwie zmian wprowadzonych Protokołem 11, w 1998 Trybunał stał się jedynym i działającym w pełnym wymiarze czasu (ang. full-time) organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zastępując w tym zakresie Europejską Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka. Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jest to protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Protokół powołuje instytucje skargi prywatnej obywatela przeciwko państwu, które to naruszyło prawa człowieka wobec skarżącego. Skargę rozpatruje Komitet Praw Człowieka na posiedzeniu jawnym.

  Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe. Halina Nieć (ur. 2 stycznia 1941 w Krośnie, zm. 19 września 2002 w Krakowie) – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka. Zajmowała się prawem międzynarodowym publicznym, ochroną dzieł sztuki, ale przede wszystkim międzynarodową ochroną praw człowieka, w tym prawem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz ochroną uchodźców.

  Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jest to niesądowa instytucja, która ma za zadanie wspierać promocję praw człowieka w edukacji, wspomagać ombudsmanów, ustalać braki w prawodawstwie, dostarczać informacji w zakresie praw człowieka. Komisarz współpracuje z międzynarodowymi i narodowymi organizacjami i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw człowieka. Głównymi partnerami Komisarza są: Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy, Unia Europejska oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC) – umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja powstała w 1989 z inicjatywy Komitetu Helsińskiego; należy do Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka.

  Nils Raimonds Muižnieks (ur. 31 stycznia 1964 w Los Angeles) – łotewski politolog i prawnik, ekspert ds. praw człowieka, wykładowca. W latach 2002–2004 minister ds. integracji społecznej. Od 1 kwietnia 2012 komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

  Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych – dokument zawierający 11 praw seksualnych, stanowiących fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka, przyczyniające się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi. Został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i osobistych, niezbędnych w pełnym rozwoju jednostki. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) – organ ONZ powołany w grudniu 1993 roku z inicjatywy działaczy organizacji pozarządowych, głównie Human Rights Watch oraz Amnesty International, podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w celu sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie dotyczącym praw człowieka.

  Prawa człowieka na Słowacji gwarantuje Konstytucja Słowacji z 1992 roku, tak jak wiele międzynarodowych przepisów konwnecji podpisanych przez Słowację od 1948 do 2006 roku. Mimo to, organizacje pozarządowe i zagraniczne instytucje międzynarodowe odnotowują skargi dotyczące praw człowieka na Słowacji. Amnesty International wezwała władze Słowacji do wzmocnienia ochrony praw człowieka w stosunku do Romów dyskryminowanych w tym kraju. Alicja Tysiąc: 20 marca 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie Alicji Tysiąc 25 tys. euro zadośćuczynienia oraz 14 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych. Trybunał przyznał zadośćuczynienie ze względu na naruszenie przez Polskę Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego).

  Dodano: 01.07.2013. 15:27  


  Najnowsze