• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Portale społecznościowe przychodzą z pomocą osobom starszym narażonym na upadki

  16.07.2012. 19:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kiedy osoba starsza upadnie, to w jej najlepszym interesie jest jak najszybsze przybycie pomocy i z tego właśnie powodu większość osób starszych nosi jakiegoś typu system powiadamiający, który umożliwia im bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, kiedy dojdzie do najgorszego. Dlatego, ze względu na postępujące starzenie się populacji, opieka nad osobami starszymi stanowi ogromne wyzwanie społeczne i priorytet UE, zwłaszcza mając na uwadze, że urazy doznawane przez osoby starsze są poważnym obciążeniem dla służby zdrowia.

  Obecnie naukowcy pracują nad sposobem połączenia powiadomień o upadku z jedną z najnowszych metod komunikacji: portalem społecznościowym.

  FARESEEING to finansowany ze środków unijnych projekt, który gromadzi 11 partnerów, aby zbadać w jaki sposób odkrywamy, że osoba starsza upadła i jak możemy poczynić oszczędności w tym zakresie.

  "W ramach projektu opracowano największą na świecie bazę danych z informacjami na temat ruchów wykonywanych przez osoby starsze tuż przed i po upadku" - mówi naukowiec Babak Farshchian z Fundacji na Rzecz Badań Naukowych i Przemysłowych przy Norweskim Instytucie Technologii (SINTEF, Foundation for Scientific and Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology), jednego z partnerów projektu. "Było to możliwe, dzięki czujnikom wbudowanym w pas noszony na biodrach, który rejestruje, czy osoba nosząca go odczuwa omdlenie lub słabość nóg".

  Przyjmując profilaktyczne podejście, w oparciu o zgromadzone do tej pory dane, naukowcy twierdzą, że istnieje możliwość przewidzenia kolejnego upadku danej osoby z dużą dokładnością, co pozwala powiadomić ją, kiedy zbliża się zagrożenie, że należy usiąść lub położyć się.

  Portale społecznościowe również mogą interweniować, kiedy zawiodą działania profilaktyczne i osoba starsza upadnie. W tego typu przypadkach problem polega na tym, że często upływa dużo czasu, zanim dotrze pomoc.

  Podejmowane są zatem próby, aby wykorzystać technologię do znalezienia sposobów na poprawę sytuacji. Zespół pracuje nad prototypem sieci społecznej, która może pomóc w uruchamianiu alarmu w takich sytuacjach, nie ograniczając się do powiadamiania tylko oficjalnego świadczeniodawcy usług opiekuńczych.

  Babak Farshchian dodaje: "Łatwo odnieść wrażenie, że portal Facebook to tylko zabawa i spędzanie czasu na przyjemnościach, takich jak wymiana zdjęć i pogawędki o muzyce, ale jesteśmy dopiero na początkowych etapach korzystania z tego medium. Podłączenie powiadomień z portalami społecznościowymi pozwoli na rozszerzenie potencjalnej pomocy na 'zespół', w skład którego mogą wejść nie tylko służby miejskie, ale również dzieci i najbliżsi sąsiedzi. Osoba po upadku często odczuwa ból i może być w szoku. Jeżeli powiadomienie jest wysłane do wielu osób, pomoc może nadejść szybciej. To ma zasadnicze znaczenie dla osoby, która upadła i dla jej rodziny".

  Starzenie się to jeden z największych problemów, z jakim mierzy się obecnie UE, a skuteczne uporanie się z nim ma kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. To właśnie przyświecało Komisji Europejskiej przy wyborze aktywnego i zdrowego starzenia się na pierwszy temat swojego pilotażowego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EIP), które zawiązało się w lutym 2011 r.

  EIP Aktywne i zdrowe starzenie się dąży do zapewnienie długofalowego zrównoważenia opieki nad starzejącą się populacją Europy, stawiając sobie za cel wydłużenie w UE życia o dwa lata w zdrowiu do 2020 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności. Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Action research to zbiór metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele nurtu AR przede wszystkim starają się zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swoje poglądy. W przypadku działalności społecznej sprowadza się to do pomagania społecznościom w radzeniu sobie z problemami tak definiowanymi, jak sama społeczność je postrzega (zamiast klasycznego decydowania, co jest problemem i wymyślania rozwiązań za nich). W przypadku działalności naukowej polega na rezygnacji z teoretycznych modeli badawczych i na uznaniu wyższej kompetencji badanej zbiorowości do definiowania, co jest dla niej ważne. Z uwagi na zbieżności metodyczne AR często kojarzony jest z metodami jakościowymi, choć nie jest z nimi doktrynalnie związany.

  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media).

  Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej TRZECH (dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby to para. 3-cia osoba może obserwować interakcję które zachodzą pomiędzy parą) osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.

  Przywódca to szczególny rodzaj kierownika, który ma bezpośredni związek z zachowaniami organizacyjnymi. Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Można powiedzieć, że dana osoba cieszy się w wybranej grupie społecznej autorytetem, władzą, która jest akceptowana. Trafną definicje przywództwa przekazuje Stanisław Mika twierdząc, że: przywództwo postrzegane jest jako pewna zdolność, umiejętność lub cecha zjednywania sobie zwolenników, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji rozwoju i pobudzania ludzi do działania. Chcąc przybliżyć nieco pojęcie funkcji przywódczych można powiedzieć, że są to działania związane z zadaniami i podtrzymujące trwałość grupy, a ich wykonanie przez przywódcę jest niezbędne do skutecznego funkcjonowania grupy.

  Coach (z ang. coach – osobisty trener) – osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

  Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca. Wsparcie społeczne – pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych. Zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach oferowane przez osoby znaczące i grupy odniesienia danej osoby.

  Dodano: 16.07.2012. 19:17  


  Najnowsze