• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poznawanie ekonomii handlu ludźmi

  25.07.2014. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Mimo iż Europa jest jednym z tych regionów na świecie, w którym niezwykle rygorystycznie podchodzi się do poszanowania praw człowieka, liczba ofiar handlu ludźmi, które trafiają do UE lub pozostają w jej obrębie, nadal sięga według danych Komisji Europejskiej kilkuset tysięcy rocznie. Najczęstsze formy takiego handlu obejmują eksploatację seksualną i ekonomiczną, pobieranie organów i przymusową nielegalną działalność, taką jak drobne kradzieże.

  W ubiegłym roku raport europejskiego urzędu statystycznego Eurostat rzucił trochę światła na stan handlu ludźmi w Europie, kładąc nacisk na &#132znaczące problemy, jakie nadal wymagają rozwiązania w zakresie różnych aspektów handlu ludźmi&#148. Jednak poza samymi danymi, co wiemy o tej działalności i trudniących się nią ludziach, o czynnikach umożliwiających jej rozkwit i wreszcie o profilu ofiar? Odpowiedź bez wątpienia brzmi: &#132niezbyt wiele&#148.

  Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Europie wymaga głębszej wiedzy o jego przyczynach. Świadoma tego niedostatku wiedzy, Komisja Europejska finansuje ze środków 7PR projekt TRACE - dwuletnie przedsięwzięcie podjęte w maju 2014, którego celem jest lepsze poznanie sprawców i ofiar oraz zbadanie, jak przebiega proces rekrutacji.

  Główny nacisk w ramach projektu zostanie położony na przyjrzenie się handlowi ludźmi jako swego rodzaju działalności gospodarczej. Wspólnie zespół stworzy mapę koncepcyjną sektora handlu ludźmi, aby lepiej zobrazować, w jaki sposób został zdefiniowany i jaką formę przybrał w Europie. Naukowcy zbadają powiązania między handlem ludźmi a innymi formami przestępczości zorganizowanej, przestudiują geograficzny modus operandi handlarzy i przyjrzą się czynnikom, które wpłynęły na ich działalność, takim jak kryzys gospodarczy, brak stabilności, konflikty polityczne, korupcja i technologia - bowiem Internet jest powszechnie uznawany za narzędzie wykorzystywane przez handlarzy do zacieśniania sieci i intensyfikowania działalności.

  Kolejnym, kluczowym aspektem prac badawczych będzie analiza szczególnych cech charakterystycznych wszystkich zaangażowanych osób, to znaczy kim są handlarze, dlaczego niektóre ofiary same stają się handlarzami i jak osoby trzecie ułatwiają im działalność.

  TRACE korzystać będzie z wiedzy eksperckiej multidyscyplinarnego konsorcjum, w skład którego wchodzą MŚP wyspecjalizowane w badaniach nad technologią i bezpieczeństwem (Trilateral Research & Consulting), dwie uczelnie (VUB w Belgii i Uniwersytet w Tilburgu w Holandii), sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (Szwecja), policja cypryjska oraz dwie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (La Strada International w Holandii i Francuski Komitet przeciwko Współczesnemu Niewolnictwu we Francji).

  Po zgromadzeniu wszystkich danych, konsorcjum planuje dzielić się swoimi ustaleniami, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w rozmaitych międzynarodowych przedsięwzięciach, takich jak konferencje czy warsztaty, oraz biorąc udział w spotkaniach związanych z obranymi celami. Zespół podejmie starania, aby poszerzyć grono odbiorców wyników poprzez ich publikacje w czasopismach, prasie i w formie sprawozdań skierowanych do rozmaitych interesariuszy.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie). W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców. Gianrico Carofiglio (ur. 30 maja 1961 w Bari) – włoski pisarz, polityk, prokurator, działacz antymafijny i antykorupcyjny z Bari. Często występował w procesach przeciwko zorganizowanej przestępczości, handlowi bronią i ludźmi. Piastował urząd senatora z ramienia Partii Demokratycznej (Partito Democratico).

  Inicjatywa Mobilności Pracy (w skrócie IMP) – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Krakowie założone w 2013 roku przez Stefana Schwarza, dr Marka Benio oraz Rafała Rzeźniczaka. Inicjatywa zajmuje się promowaniem mobilności pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji pracowników delegowanych i ich pracodawców oraz walką ze zjawiskami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa. Rada Wolnego Handlu – jest to główny organ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) sprawujący nadzór nad działalnością układu i wytycza kierunki rozwoju zawartego porozumienia.

  Somaly Mam (ur. 1970 lub 1971) – kambodżańska pisarka, obrońca praw człowieka, koncentrująca się przede wszystkim na potrzebach ofiar handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Założycielka dwóch fundacji, których działania są ukierunkowane na wyzwalanie osób które są bezprawnie niewolone i często wykorzystywane seksualnie, a także ich resocjalizację: AFESIP, czyli: Action for Women in Distressing Situations (1996), oraz Somaly Mam Foundation (2007). Jej staraniem w 2004 roku w Phnom Pehn powstał ośrodek Tom Dy Center, który niesie praktyczną pomoc skrzywdzonym dziewczynkom i kobietom. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999. Została opracowana na podstawie projektu wydawnictwa Biura Statystycznego Europejskiej Wspólnoty Eurostat: "Nomenclatures des Activites de Communite Europeene – NACE rev. 1.". Ma ona charakter przedmiotowy.

  Sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a czasami z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek. Oprócz indywidualnych sutenerów, jest to jedno z pól działalności, którą zajmują się zorganizowane grupy przestępcze. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Dodano: 25.07.2014. 15:27  


  Najnowsze