• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Gardner: w głowie mamy kilka komputerów, a nie jeden

  07.10.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W głowie mamy kilka komputerów, a nie jeden - w ten sposób teorię inteligencji wielorakich tłumaczył w czwartek w Kielcach nauczycielom jej twórca prof. Howard Gardner z Uniwersytetu Harvarda. Według niego mamy kilka inteligencji.

  Psycholog przyjechał do Polski z wykładami na zaproszenie Grupy Edukacyjnej S.A. W czwartek spotkał się z dziennikarzami oraz uczestnikami konferencji "Edukacja umysłu" w Kielcach.

   

  Według Gardnera, "standardowa" teoria inteligencji, badanej za pomocą testów IQ, zakładała, że mamy w głowie tylko jeden komputer, który albo pracuje dobrze, albo nie. Jego zdaniem, nie jest to teoria właściwa. Osoba, uznana za inteligentną w szkole, może mieć problemy w lesie czy na giełdzie papierów wartościowych.

  "Moje podejście zakłada, że mamy kilka komputerów, może siedem, może dziesięć. Niektóre mogą pracować wydajnie, a inne mniej, na przykład ktoś może być uzdolniony muzycznie, lecz zgubić się w obcym mieście" - oznajmił psycholog.

  Według Gardnera, istnieje inteligencja językowa, silna u poetów, logiczno-matematyczna charakterystyczna dla naukowców, inteligencja muzyczna rozwinięta u kompozytorów i kinestetyczna - u tancerzy i chirurgów. Inteligencja przyrodnicza pomaga rozróżnić rodzaje roślin czy chmur, wizualno-przestrzenna jest typowa dla pilotów i żeglarzy. Inteligencja interpersonalna pomaga w kontaktach z innymi ludźmi, a intrapersonalna jest typowa dla osób o szczegółowej, trafnej samowiedzy.

  Badacz uważa, że być może jest też - we współczesnym świecie zdominowanym przez komputery - inteligencja cyfrowa.

  "Każdy z nas jest w stanie zidentyfikować różne dary, talenty, uzdolnienia. Ale zwykle mamy tendencję do oddzielania tego od inteligencji. Udało mi się zanegować główny pogląd na temat inteligencji poprzez to, że włączyłem te różne zdolności, jak zdolność muzyczna, i nazwałem je inteligencjami" - powiedział.

  Naukowiec podkreślił, że ważne jest, iż te różne inteligencje w różny sposób można stymulować. Wymienił dwa ważne aspekty edukacyjne teorii: indywidualizację i pluralizację. Według indywidualizacji, każde dziecko jest inne i trzeba znaleźć najlepszy dla niego sposób uczenia i najlepszy sposób oceny tego, czego się nauczyło. Idea pluralizacji natomiast polega na tym, by uczyć w różny sposób. Jednego tematu można uczyć poprzez dzieła sztuki, odgrywanie scenek, opowiadanie historii czy łamigłówki logiczne.

  "Każdy, kto mówi, że jest tylko jeden sposób nauki danego tematu, jest złym nauczycielem. Jeśli każdego tematu będziemy uczyć w różny sposób, to wyniki będą doskonałe, bo dotrzemy do większej grupy dzieci" - powiedział.

  Gardner zaznaczył, że inteligencji wielorakich nie można sprawdzić przy pomocy testów rozwiązywanych długopisem na kartce; trzeba obserwować dzieci czy dorosłych w różnych sytuacjach. Jako przykład doskonałego miejsca do takich obserwacji podał Centrum Nauki Kopernik, gdzie angażuje się różne inteligencje.

  Zdaniem Gardnera, pobyt z uczniami w takim miejscu jak Centrum Nauki Kopernik może przekonać nauczyciela, że każde z dzieci inaczej postrzega rzeczywistość, co innego je pociąga, co innego jest dla niego trudne lub łatwe.

  Grupa Edukacyjna S.A. zaprosiła Gardnera do udziału w konferencjach dla nauczycieli w Kielcach, Warszawie i Poznaniu, które zorganizowała na podsumowanie dużego projektu edukacyjnego realizowanego dzięki środkom z unijnego programu Kapitał Ludzki.

  W projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" w ciągu trzech lat wzięło udział ponad 142 tys. uczniów z 2,7 tys. szkół w całej Polsce. U każdego z tych dzieci nauczyciele określili optymalne sposoby uczenia się, bazując na teorii inteligencji wielorakich. Założeniem projektu była indywidualna praca z dziećmi bazująca na wiedzy o ich zainteresowaniach, prowadzona podczas zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski projekt przygotowany przez nauczyciela.

  PAP - Nauka w Polsce

  agn/ ls/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera. Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu. Relacja między wielkością mózgu, a rozmiarem ciała wskazuje na potencjalną inteligencję organizmu, według ogólnej zasady, że im większy mózg, tym wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka nie zawsze oznacza większą inteligencję, ważny jest także stosunek objętości mózgu do masy ciała osobnika (współczynnik encefalizacji); ponadto nawet u osobników o zbliżonej masie mogą istnieć nie wpływające na poziom inteligencji znaczące różnice w wielkości mózgu, co wynika z faktu, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie. Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy.

  Test matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Dzięki temu testowi uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji. Intelekt – (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka (potencjalnie również istot pozaziemskich czy sztucznej inteligencji). Odnosi się do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Również inna nazwa umysłu, rozumu, inteligencji (w odróżnieniu od uczuć, woli, zmysłów). Ogólnie rzecz ujmując jest iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystywania. Termin ten jest ściśle związany z rozsądkiem i rozumieniem.

  The Bell Curve – kontrowersyjny bestseller z 1994 autorstwa profesora Harvardu Richarda J. Herrnsteina i Charlesa Murraya z American Enterprise Institute. Głównym twierdzeniem jest uznanie inteligencji mierzonej testami za lepszy wskaźnik zarobków, powodzenia w pracy, niechcianej ciąży i przestępczości niż status socjoekonomiczny rodziców czy ich wykształcenie. Stwierdzone jest w niej też, że ludzie z wysoką inteligencją stają się odseparowani od reszty populacji ludzi z inteligencją średnią lub poniżej średniej i że jest to niebezpieczny trend. Największe kontrowersje wywołały rozdziały 13 i 14, w których autorzy twierdzą, że zależność inteligencji od rasy jest genetyczna i omawiają tego następstwa. Superinteligencja lub nadludzka inteligencja - osoba przewyższająca intelektualnie każdego istniejącego człowieka, praktycznie we wszystkich aspektach, w tym również kreatywnością, mądrością i umiejętnościami społecznymi. Hipotetycznymi przykładami superinteligencji mogą być postludzie, sztuczne inteligencje lub przedstawiciele cywilizacji pozaziemskich. "Superinteligencja" to również określenie poziomu inteligencji takiej osoby.

  Test inteligencji WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale) – test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) (R –- revised) i składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Test Wechslera jest przeznaczony do badań indywidualnych. Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ ) – to termin, który powstał w połowie lat 1980 w socjologii przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie.

  Inteligencja skrystalizowana aspekt inteligencji obejmujący wiedzę przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej; mierzy się ją testami słownikowymi, arytmetycznymi i wiadomości ogólnych; pojęcie opracowane przez Raymonda Cattella

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

  Inteligencja płynna gf - w teorii inteligencji Charlesa Spearmana, rozwijanej później przez Raymonda Cattella inteligencja zdeterminowana przez czynnik biologiczny, genetyczny. Jest utożsamiana z wrodzoną inteligencją, inteligencją niewyuczoną, szybkością procesów umysłowych, czy szybkością i jakością przesyłania impulsów nerwowych w neuronach, "tym z czym się rodzimy", potencjałem intelektualnym. Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. W 1950 roku Alan Turing zaproponował ten test w ramach badań nad stworzeniem sztucznej inteligencji - zamianę pełnego emocji i w jego pojęciu bezsensownego pytania "Czy maszyny myślą?" na pytanie lepiej zdefiniowane. Test wygląda następująco: sędzia – człowiek – prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy któraś ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się, że zarówno człowiek, jak i maszyna próbują przejść test zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego.

  Geniusz – w ujęciu psychologicznym jest to potoczne określenie osoby posiadającej wybitnie ponadprzeciętne zdolności intelektualne. Pojęcie to jest ściśle powiązane z pojęciem ilorazu inteligencji (tzw. IQ). Równie często określa się tzw. próg genialności, czyli najmniejsza wartość IQ, dzięki której osobę ją posiadającą można zaliczyć do miana geniusza. Określenie to nie jest w sposób formalny ściśle określone, ponadto zależy od przyjętego modelu rozkładu normalnego Gaussa, a mianowicie od odchylenia standardowego (tzw. SD) populacji - stąd wynika niejednoznaczność pojmowania progu genialności. W rzeczywistości istnieje wiele takich progów, wśród których wyróżnia się 3 najbardziej znane i mające największe zastosowanie w praktyce: próg Mensy - umożliwiający wstąpienie do Mensy, próg Einsteina - oszacowana wartość IQ Alberta Einsteina, a także próg absolutny - wartość IQ, która teoretycznie zgodnie z rozkładem normalnym Gaussa przypada na mniej niż 1 osobę w całej populacji ziemskiej, która wynosi 7 miliardów. Najczęściej mianem geniuszy określa się osoby, których IQ, badane na podstawie rozwiązywanych przez te osoby specjalistycznych testów psychometrycznych, jest nie mniejsze od przyjętego progu genialności. Ponadto mianem tym określa się także tych, którzy wykazywali wyjątkowe zdolności intelektualne w dzieciństwie, a w szczególności w pierwszych latach życia, tzw. genialne dzieci, jak również te osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do kształtowania obecnego świata, m. in. poprzez wyjątkowe odkrycia, wynalazki, sformułowane prawa, twierdzenia itp., tzw. wybitne jednostki. Test podzielności uwagi – rodzaj testu psychofizycznego, którego celem jest zbadanie podzielności uwagi i określenie poziomu tej umiejętności u badanego. Może być elementem testów ogólnej sprawności umysłowej jednostki, testów ilorazu inteligencji itp.

  Dodano: 07.10.2011. 12:33  


  Najnowsze