• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Okoń-Horodyńska o paradygmcie STEM

  01.07.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O konieczności wyrównania roli kobiet w świecie technologii, nauki, matematyki i inżynierii mówi paradygmat STEM: Science, Technology, Engineering, Math. Tendencję wymuszającą zmianę miejsca i roli kapitału płci w istotnych dla rozwoju cywilizacyjnego dziedzinach bada prof. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Zdaniem profesor, we współczesnym świecie pojawia się konieczność przejmowania inicjatywy i przesunięcia władzy w stronę kobiet, wyzwalania ich zdolności do organizowania się, aby zwiększyć skuteczność w dochodzeniu praw i niezależnego dokonywania wyborów w życiu społecznym, ekonomicznym i psychologicznym. Do tego jednak potrzebne są instytucje - prawa, zasady, wartości - czyli adekwatny ład instytucjonalny.

  "Z badań wynika, że kobiety mogą być siłą sprawczą efektów korporacji, mogą też być siłą napędową światowej gospodarki; dobrze pasują bowiem do +Teorii 3 T+ dla wzrostu, a więc: technologia, talent i tolerancja w środowisku wolności. Jeżeli czegoś im brakuje, to właśnie wolności, szczególnie w kwestii uwolnienia się od stereotypów, mentalności, niezmodyfikowanych systemów wartości" - podkreślała ekonomistka w czasie spotkań organizowanych w Warszawie przez Urząd Patentowy RP, a poświęconych aktywności biznesowej, naukowej i innowacyjnej kobiet.

  Dodała, że badania dotyczące barier w partycypowaniu kobiet w dziedzinach STEM pokazały, że kobiety mają zdeformowane postawy wobec matematyki i nauk technicznych. Mają zawężoną świadomość kariery w tych dziedzinach, małe zaufanie, że zdobędą tam pracę i osiągną sukces. Nie wierzą, że mają szanse na konkurowanie z mężczyznami, sądzą natomiast, że będą negatywnie przez nich postrzegane. Wydaje im się, że będą mieć niewielkie możliwości wykorzystania matematyki nauki technicznych w życiu codziennym, że nie wpływają one na jakość działania.

  Prof. Okoń-Horodyńska przytoczyła opinię Ady Yonath, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2009 r., zdaniem której kobiety w naukach technicznych muszą mieć świadomość piętrzących się przed nimi wciąż nowych i kolejnych szczytów (barier) do pokonania, ale ostatecznie się z nimi zmierzają.

  Jak podała ekspertka, badania Boston Consulting Group dotyczące gospodarki kobiet przyniosły optymistyczny wynik. Wskazują, że to kobiety jawią się jako przyszła siła napędowa gospodarki światowej. Już teraz kontrolują większość wydatków konsumpcyjnych i osiągają niemałe dochody. Rośnie obszar ich zainteresowania i działań, obejmujący edukację i finanse, zarządzanie domem i nieruchomościami, pracę i karierę, kreatywne działanie, specjalistyczną aktywność w obszarze technologii informatycznych (ICT). Rozwijają też nowe zainteresowania i budują stosunki międzyludzkie.

  Jednocześnie - zdaniem naukowiec - kobiety czują się wciąż niedowartościowane na rynku pracy, mają zbyt wiele spraw do załatwienia. Muszą dokonywać wyborów konfliktujących priorytety, jakich nie znają mężczyźni. Niewiele wciąż firm dostosowuje organizację pracy i ścieżki kariery do potrzeb i sposobu funkcjonowania kobiet. Brakuje też produktów, usług, które by oszczędzały czas i zwiększały użyteczność.

  Według profesor, do rozwiązywania tych problemów skutecznie włączają się międzynarodowe organizacje kobiet, m.in. Europejskie Centrum Technologiczne Kobiet (ECTW)National Center for Women in Information Technology, Society of Women Engineers i wiele innych, a także globalne projekty - The Global Women and Technology Initiative, International Taskforce on Women and ICTs.

  "W walce z barierami pomocne z pewnością są tzw. sekrety powodzenia według 25 kobiet biznesu. Składa się na nie pozytywne nastawienie do świata i ludzi, otwarty dialog z samą sobą, dobre samopoczucie intelektualne, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, zarządzanie stresem, odrzucenie potrzeby perfekcjonizmu, podążanie za swoją pasją, odzyskiwanie sił, eliminowanie toksycznych relacji oraz pokonywanie autosabotażu" - puentuje w rozmowie z PAP prof. Okoń-Horodyńska. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym. Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn. ONZ Kobiety (ang. UN Women) – Podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (ang. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). ONZ Kobiety została stworzona w czerwcu 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

  Historia kobiet – (ang. history of women lub herstory) dyscyplina historii zajmująca się rolą, jaką kobiety odgrywały w dziejach ludzkości, oraz metodami naukowymi stosowanymi do studiowania roli i statusu kobiet. No Women No Art – nazwa festiwalu (pełna nazwa: Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art), stowarzyszenia i galerii, które za cel stawiają sobie promocję sztuki tworzonej przez kobiety.

  Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku. Wołanie o prawa kobiety, tytuł oryginału (ang.) A Vindication of the Rights of Women: with Strictures on Political and Moral Subjects – utwór autorstwa Mary Wollstonecraft (1792), uważany za jedną z najwcześniejszych prac z zakresu filozofii feministycznej. Wollstonecraft odpowiada w nim ówczesnym teoretykom polityki i wychowania, uważającym, że kobiet nie powinno się kształcić. Jej zdaniem kobiety powinny odbierać wykształcenie odpowiadające ich pozycji w społeczeństwie. Mogą one być „towarzyszkami życia” swoich mężczyzn, a nie jedynie ich małżonkami. Zamiast postrzegać kobiety jako ornament czy własność przekazywaną na drodze małżeństwa, należy w nich widzieć istoty ludzkie wyposażone w te same fundamentalne prawa, co mężczyźni.

  Praca Obywatelska - dwutygodnik Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet o tematyce społeczno-politycznej. Był wydawany w latach 1928-1939 jako pismo obozu politycznego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Redakcję tworzyły przede wszystkim dawne członkinie Ligi Kobiet Polskich. Kobiety w nauce: Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowania przez kobiety określonych dziedzin naukowych, mniejszej obecności kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania w Europie już w średniowieczu (np. Christine de Pisan), a od XVIII w. (np. Jean Condorcet) stały się przedmiotem badań i rozważań różnych dziedzin nauki np. historii kobiet, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, czy badań gender. Wnioski wysnute na tej podstawie nie są do dzisiaj powszechnie akceptowane i niekiedy są uznawane za kontrowersyjne.

  Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art. 184 p.2).

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Kobiety do towarzystwa (jap. 慰安婦, ianfu), wojskowe kobiety do towarzystwa (jap. 従軍慰安婦, jūgun-ianfu), pocieszycielki albo często spotykana nazwa ang. comfort women, to eufemistyczne określenie kobiet zmuszanych do nierządu przez japońskich okupantów. Liczbę zmuszanych do nierządu kobiet szacuje się od 50 000 do 300 000. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  Dodano: 01.07.2010. 05:18  


  Najnowsze