• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekty unijne wspierają nauczanie kanałami elektronicznymi

  25.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nauczanie za pomocą interaktywnej telewizji cyfrowej (iDTV) zyskuje popularność, więc zespół naukowców, którego prace finansowane są ze środków UE, wspiera ten trend, opracowując narzędzia i metodologie uzupełniające elektroniczne kursy. Dzięki projektowi ELU (Poszerzone nauczanie bez granic), finansowanemu na kwotę 2,96 mln EUR, nauczyciele zyskają nowoczesne narzędzia umożliwiające kontakt z uczniami poza salą lekcyjną.

  Jak mówią eksperci, wprawdzie konwencjonalna telewizja cały czas odgrywa istotną rolę w edukacji, niemniej wykorzystywana jest powszechnie jako medium pasywne. Większość odbiorców otrzymuje informacje będąc w roli obserwatora a nie uczestnika.

  Podejmując wyzwanie zmiany takiego stanu rzeczy, partnerzy ELU szukali możliwości udostępnienia korzyści płynących z nauczania interaktywnego szerszej publiczności, zwłaszcza obywatelom krajów, które najpóźniej stały się państwami członkowskimi UE. Od 40% do 60% europejskich gospodarstw domowych posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu, a w niemal 95%-99% jest telewizor, jednak - według partnerów ELU - wykorzystanie Internetu w tych państwach niezbyt wzrosło.

  "Telewizja ma stanowić kanał przekazywania wiedzy potencjalnym odbiorcom w procesie kształcenia ustawicznego w sposób relaksujący i zrozumiały" - jak cytuje się w ICT Results Alexa Shani, lidera projektu ELU. "Uczenie się podczas oglądania telewizji w sposób sprawiający przyjemność to myśl przewodnia prac realizowanych w ramach ELU" - dodaje.

  W wyniku tych prac powstało kilka podejść do oprogramowania, gotowe formaty programów oraz szablony stron i prezentacji multimedialnych. Poszczególne moduły szablonów, określające treść i poziom trudności, można dostosować do potrzeb użytkownika.

  Konsorcjum ELU, w skład którego wchodzą centra badawcze i przedsiębiorstwa z Czech, Francji, Grecji, Izraela, Litwy, Luksemburga, Słowenii, Węgier i Włoch, pracowało także nad oprogramowaniem do tworzenia kursów iDTV. Opracowano wirtualnego nauczyciela oraz interaktywne kwizy, jak również urządzenia pomocnicze.

  Partnerzy projektu przygotowali także "Skrypt ELU" opisujący poszczególne kursy oraz "Narzędzie redakcyjne", które umożliwia nauczycielom budowanie złożonych kursów interaktywnych za pomocą interfejsu graficznego.

  Dzięki wykorzystaniu otwartej, interaktywnej, telewizyjnej i multimedialnej platformy domowej (MHP), zespół z powodzeniem stworzył cały zestaw oprogramowania ELU. W ten sposób technologię ELU można stosować w odbiornikach telewizyjnych z MHP oraz innych urządzeniach obsługujących Javę, na których można uruchomić platformę MHP.

  W celu przetestowania oprogramowania oraz metod kształcenia zespół przygotował sześć kursów telewizyjnych w różnych językach, na różne tematy, skierowanych do różnych użytkowników i wykorzystujących różne opcje interaktywne. Dziedziny, na których się skoncentrowano obejmowały biznes, TIK, matematykę, statystykę i historię. Stworzono grupę testową składającą się ze studentów MBA, uczniów szkół podstawowych oraz osób starszych z Czech, Litwy, Łotwy, Słowenii i Węgier. Na podstawie wyników 30-miesięcznych badań, Shani stwierdził - jak czytamy w artykule - że "nauczenie telewizyjne uzupełnia kanały elektroniczne i inne metody przekazywania informacji".

  Naukowcy stwierdzili, że choć wprowadzenie oprogramowania iDTV na rynek jest tylko kwestią czasu, to dalsze losy tej technologii leżą już w rękach osób, które są odpowiedzialne za tworzenie treści, jakie miałyby być przekazywane. Na przykład czeska telewizja wyraziła już gotowość stworzenia specjalnego kanału poświęconego nauczaniu telewizyjnemu. Według zespołu taki ruch pozwoliłby przeprowadzić dalsze testy produktów ELU na rynku.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  ELU:
  http://www.elu-project.com

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults/

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium. Płatna telewizja (ang. Pay television) - sposób świadczenia dostępu do usług telewizyjnych opartych na subskrypcji telewizji. Zwykle świadczone w ofertach analogowej i cyfrowej telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, ale także w coraz większym stopniu za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej i internetu. Abonent dokonuje odpłatności za oferowane kanały a la carte lub zgrupowane pakiety kanałów na zasadzie opłaty postpaid lub prepaid. Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.

  Quiz – rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Apache Maven jest narzędziem automatyzującym budowę oprogramowania na platformę Java. Poszczególne funkcjonalności Mavena realizowane są poprzez wtyczki, które są automatycznie pobierane przy ich pierwszym wykorzystaniu. Plik określający sposób budowy aplikacji nosi nazwę POM-u (ang. Project Object Model). Maven wywodzi się z projektu Jakarta. Tak jak i inne produkty fundacji Apache, Maven jest rozprowadzany na licencji Apache License.

  Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Multiroom (telewizja) − jest to specjalna usługa operatora telewizyjnej platformy satelitarnej lub telewizji kablowej, polegająca na możliwości legalnego, niezależnego odbioru dwóch (lub więcej) kanałów platformy satelitarnej lub telewizji kablowej na dwóch (lub więcej) odbiornikach w ramach jednego abonamentu.
  W Polsce usługę Multiroom, jako pierwsza, wprowadziła platforma satelitarna CYFRA+, umożliwiając swoim abonentom odbiór różnych, oferowanych przez siebie, kanałów na dwóch niezależnych telewizorach jednocześnie.

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: Abandonware − oprogramowanie, którego twórca już nie sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsługi. Spotyka się również użycie tego określenia w stosunku do oprogramowania, którego twórca świadomie zaprzestał rozwoju i wsparcia produktu. Określenie „abandonware” nie jest używane w odniesieniu do starszych wersji danego oprogramowania, które już nie są sprzedawane i wspierane, o ile producent nadal wspiera i sprzedaje oprogramowanie, które stanowi kontynuację tych wersji.

  Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Monitoring mediów, zwany również białym wywiadem to podstawowe narzędzie wykorzystywane w public relations , polega na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, TV, agencje informacyjne, a także dostępnych w Internecie. Wyszukane materiały są następnie przetwarzane i analizowane w taki sposób, by sprostać oczekiwaniom odbiorców. W wyniku procesu monitoringu otrzymuje się zestaw niezbędnych informacji, które następnie wykorzystywane są do:

  HSQLDB (HSQL Database Engine) – "lekki" relacyjny system baz danych napisany w Javie jako Otwarte oprogramowanie. Umożliwia zapis informacji nie tylko w standardowy sposób (przez serwer bazy danych), ale także w zwykłych plikach dyskowych jak i pamięci operacyjnej co czyni go doskonałym narzędziem do pracy nad aplikacją bazodanową, która intensywnie się rozwija. Posiada sterownik JDBC i obsługuje standardy SQL-92, SQL-99, oraz SQL:2003. Oferuje szybki i mały silnik (mniej niż 100kB), który obsługuje tabele umiejscowione zarówno fizycznie na dysku jak i w pamięci operacyjnej. Posiada również narzędzia takie jak: mini-web server, działające w pamięci narzędzia zarządzające zapytaniami (mogą zostać uruchomione jako applet) oraz potężną ilość przykładowych plików. Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

  Quatra: Quatra to marka oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami stworzona przez Grupę Kapitałową Sygnity SA. Są to jedne z pierwszych na rynku rozwiązań klasy ERP skierowanych zarówno do małych, jak i dużych firm, które funkcjonują w modelu SaaS. Umożliwiają one zarządzanie przedsiębiorstwami m.in. w obszarach: księgowości, płac, magazynowania, sprzedaży oraz personelu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i modelu cloud, już w pierwszych miesiącach od debiutu systemy zyskały bardzo dużą popularność wśród przedsiębiorców – po 14 tygodniach od wprowadzenia programów na rynek korzystało z nich 4 tys. użytkowników.

  Dodano: 25.05.2009. 15:11  


  Najnowsze