• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyjaciel mojego wroga jest rzeczywiście moim wrogiem

  23.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Austrii, USA i Wlk. Brytanii wykazali prawdziwość ważnej teorii społecznej za pomocą gry komputerowej typu MMOG (ang. massive multiplayer online game - masowa gra sieciowa) rozgrywanej przez tysiące graczy w Internecie. Odkrycia przynoszą pierwsze, ilościowe dowody na poparcie teorii równowagi strukturalnej, według której niektóre sieci relacji w społeczeństwie są bardziej stabilne od innych.

  Teoria równowagi strukturalnej skupia się na pozytywnych i negatywnych związkach między trzema osobami i popiera tezę, że ludzie są bardziej skłonni wierzyć, że "przyjaciel mojego wroga jest moim wrogiem" niż postrzegać jako wroga przyjaciela swojego przyjaciela. Wyniki prac, zaprezentowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), otwierają również drogę naukowcom do bardziej realistycznych modeli złożonych sieci społecznych.

  Większość współczesnych badań sieci społecznych opiera się na analizie danych elektronicznych, w tym poczty elektronicznej, komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i zakupów internetowych. Zapewniają one istotne korzyści w stosunku do metod tradycyjnych, takich jak ankiety, gdyż umożliwiają naukowcom badanie dynamiki społecznej na szerszą niż dotychczas skalę. Niemniej tego typu badania opierają się zwykle na prostych parametrach (np. wiek, płeć, zakres wymiany) bez uwzględniania szerszego, rzeczywistego spektrum interakcji międzyludzkich.

  W ramach ostatnich badań naukowcy wykorzystali masową grę internetową, w której gracze mogli doświadczyć alternatywnego życia, zjednywać przyjaciół lub szukać wrogów oraz nawiązywać relacje transakcyjne lub walczyć. Zaletą wykorzystania takiej gry polega na tym, że wszystkie interakcje są zapisywane w plikach dziennika, które można analizować. W grze Pardus, objętej badaniami, wzięło udział około 300.000 graczy.

  "To fascynujące dowiadywać się, w jaki sposób wchodzimy ze sobą w interakcje, aby tworzyć złożone sieci społeczne" - zauważa dr Renaud Lambiotte z Instytutu Nauk Matematycznych przy Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania. "Myślę, że w zdumienie wprawia fakt, że jesteśmy tym małym punkcikiem w tak ogromnej sieci ludzi. Wyniki naszych nowych badań ujawniają w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż wcześniejsze próby kluczowe elementy, które zapewniają tym sieciom stabilność."

  Dr Lambiotte wraz z kolegami z austriackiej Akademii Medycznej w Wiedniu oraz z Instytutu Santa Fe w USA przeprowadzili analizę danych sześciu typów interakcji (trzech "pozytywnych" relacji i trzech "negatywnych"): przyjaźń, komunikacja i transakcje (pozytywne) oraz wrogość, agresja i kara (negatywne). Każda z tych interakcji definiuje swoją własną sieć, a ujęte razem tworzą jedną większą sieć. Naukowcy zbadali zarówno indywidualne sieci, jak i wzajemną zależność między wszystkimi sieciami.

  Wykazali, jak można się było spodziewać, że pozytywne relacje tworzą stabilne sieci w społeczeństwie. W pozytywnych relacjach gracze byli bardziej skłonni do odwzajemniania działań i uczuć niż w negatywnych. Na przykład jeżeli Anna powiedziała Beacie, że jest jej przyjaciółką to Beata prawdopodobnie powie, że Anna jest jej przyjaciółką. Ale jeżeli Anna powie, że Beata jest jej wrogiem to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że Beata to odwzajemni.

  Odkryto, że niektóre sieci znacznie się pokrywają, gdyż jedni gracze skłaniali się do udziału w podobnych interakcjach, a inni dążyli do wykluczenia siebie nawzajem. W sposób oczywisty sieci przyjaźni i komunikacji zachodziły na siebie, gdyż przyjaciele skłaniają się do pogawędek. Relacje transakcyjne i wrogość nie nakładały na siebie w ogóle, wskazując, że wrogowie nie dążą do nawiązywania relacji transakcyjnych.

  Dr Renaud Lambiotte wyjaśnia: "To może wydawać się oczywistym odkryciem, gdyż wszyscy wolelibyśmy komunikować się częściej z osobami, które lubimy. Niemniej nikt nie wykazał dotąd dowodów na poparcie tej teorii na tak dużą skalę".

  Badania, które zostały dofinansowane z programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), oferują cenne narzędzie matematyczne do analizowania dużych, złożonych sieci społecznych. Kolejnym krokiem, jaki czeka naukowców to opracowanie modeli na potrzeby badania zagadnień biologicznych, takich jak sposób komunikowania się różnych obszarów mózgu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.). Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Teoria aktora-sieci (w języku polskim spotyka się też nazwę "socjologia nie-ludzi", używany jest też skrót ANT od nazwy angielskiej actor network theory) – szkoła myśli socjologicznej, która powstała w ramach filozofii i socjologii nauki. Opiera się na założeniu agencyjności (sprawczości), także tzw. nieludzi, czyli również komputerów i maszyn. Podkreśla, że ważne są sieci materialno-semiotyczne, a nie same przedmioty. Przykładowo, rozmowa telefoniczna nie jest tylko interakcją dwojga ludzi, ale złożoną siecią, w której agentami są także telefony, łącza, pewne koncepcje, idee, dorozumiane założenia kulturowe, i należy je traktować jako całość. Niektóre rodzaje agentów czasem działają jak przedmioty, czasem jak osobne jednostki, a czasem występują w relacjach sieciowych (np. banki). Żadna sieć aktorów nie jest stała, wymaga ciągłego odgrywania, by przetrwała. W ramach sieci nie należy analizować ludzi i nieludzi (non-humans) w osobny sposób, zarówno ludzie jak i maszyny, a także relacje między nimi, powinni być poddawani interpretacji.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane. Komórka Wignera-Seitza – teoretyczna konstrukcja przestrzenna, opisująca fragment sieci krystalicznej, której środek stanowi dowolny węzeł sieci (W), a jej zasięg definiowany jest w ten sposób, że każdy zawarty w niej punkt, bliższy jest węzłowi W stanowiącemu jej środek, niż dowolnemu innemu węzłowi sieci krystalicznej.

  Struktura sieci – jest to sposób, w jaki do sieci podłączone są zasoby udostępnione. Wyróżniane są dwa typy struktury sieci: klient-serwer oraz równy z równym (p2p – peer to peer). Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych. Socjometria jest to metoda badawcza w socjologii i psychologii społecznej polegająca na badaniu struktur władzy i komunikacji pomiędzy jednostkami w populacji. Przeważnie badane są relacje komunikacji jednostek w grupie lub relacje władzy i współpracy. Podobną do socjometrii, lecz bardziej rozbudowaną metodą jest analiza sieciowa.

  Elityzm, teoria elit – teoria państwa opisująca i wyjaśniająca relacje władzy we współczesnym społeczeństwie. Twierdzi, że niewielka mniejszość, składająca się z przedstawicieli elit ekonomicznych i sieci planujących politykę posiada władzę w społeczeństwie, bez względu na wyniki wyborów. Dzięki stanowiskom w korporacjach lub zarządach korporacji oraz wywieraniu wpływów na politykę poprzez finansowe wsparcie fundacji, stanowiska w think tankach lub "opiniotwórczych" kręgach, członkowie "elity" mogą wpływać na decyzje ekonomiczne i polityczne.

  Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie.

  Teoria relacji z obiektem - grupa teorii traktujących o rozwoju relacji między obiektem (zazwyczaj matką) a dzieckiem. Bardziej istotne niż faktyczny stan tych relacji jest rozwój wyobrażeń dziecka na temat siebie (self) w relacji z wyobrażonym obiektem. Aspiracje społeczne – pragnienia lub dążenia dotyczące udziału w działalności wymagającej nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Do aspiracji społecznych można zaliczyć aspiracje kierownicze, aspiracje towarzyskie, aspiracje prestiżu społecznego oraz aspiracje prospołeczne.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE.

  Dodano: 23.07.2010. 20:12  


  Najnowsze