• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrajne zdarzenia pogodowe narażają UE na koszty

  06.07.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu, pokazują, że ekstremalne warunki pogodowe generują w unijnym systemie transportowym koszty rzędu co najmniej 15 mld EUR rocznie.

  Projekt EWENT (Oddziaływanie ekstremalnej pogody na europejskie sieci transportowe), który był realizowany od grudnia 2009 r. do maja 2012 r., uzyskał wsparcie w wysokości 1.478.981 EUR z tematu "Transport" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Przedsięwzięcie, którym kierowali naukowcy z Fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT, zgromadziło partnerów z Austrii, Cypru, Niemiec, Norwegii i Szwajcarii. Zespół obliczył koszty ponoszone w następstwie skrajnych warunków pogodowych przez transport i jego użytkowników we wszystkich 27 państwach członkowskich.

  Wyniki projektu, zaprezentowane w raporcie pt. "Koszty ponoszone przez europejskie systemy transportu z powodu ekstremalnych warunków pogodowych" (The costs of extreme weather for the European transport systems) pokazują, że transport drogowy jest częścią systemu najbardziej wrażliwą na ekstremalną pogodę, a wypadki drogowe odpowiadają w największym stopniu za wzrost kosztów w formie wydatków na naprawy będące następstwem szkód materialnych czy kosztów otoczenia ofiar opieką psychologiczną.

  Jest jednak światełko w tunelu, gdyż naukowcy przewidują, że poprawa bezpieczeństwa pojazdów może obniżyć koszty związane z wypadkami drogowymi aż o połowę do roku 2040 - 2070.

  Naukowcy podkreślają również, że jak na ironię, fluktuacje temperatury powodowane przez zmiany klimatu również mogą pomóc w redukcji liczby wypadków drogowych w niektórych częściach UE.

  Przyznają jednak, że trudno jest precyzyjnie przewidzieć oddziaływanie zmian klimatu na skrajne zdarzenia pogodowe. W północnych krajach europejskich, w których większość kosztów generowanych przez ruch jest następstwem śniegu i oblodzeń, częstotliwość obfitych opadów śniegu może się tak naprawdę zwiększyć, mimo globalnego ocieplenia. Natomiast w przypadku południowych krajów europejskich należy mieć wzgląd na to, że potencjalne fale upałów w przyszłości mogą stanąć na przeszkodzie próbom zachęcania do przemieszczania się pieszo bądź na rowerze, skłaniając większą liczbę obywateli do sięgnięcia po kluczyki do samochodu. Wyniki badań wskazują również na susze, które prowadzą do burz pyłowo-piaskowych, a ulewne deszcze, które zazwyczaj następują po fali upałów mogą zwiększać ryzyko osuwisk.

  W przypadku innych środków transportu, to nie wypadki stanowią największe zagrożenie, lecz koszty związane z czasem przewozu, kiedy pojawiają się opóźnienia. Lotnictwo na przykład jest szczególnie narażone na tego typu koszty w czasie panowania ekstremalnych warunków pogodowych.

  Na drogach to transport towarowy najbardziej odczuwa ciężar kosztów związanych z czasem przewozu. W UE klienci przewoźników towarowych ponoszą rok rocznie 6 mld EUR kosztów związanych z czasem przewozu, a wyniki badań przewidują, że mają one jeszcze wzrosnąć. Jest to związane ze wzrostem natężenia ruchu towarowego. Na dodatek, wraz z rosnącą wydajnością łańcuchów produkcyjnych, obecnie na znaczeniu zyskuje trzymanie się rygorystycznych harmonogramów, a zatem wszelkie opóźnienia są kosztowne dla łańcucha produkcyjnego jako całości.

  Środek transportu, na który pogoda ma najmniejszy wpływ to transport morski. Aczkolwiek z pewnością nie jest on rozwiązaniem problemu kosztów związanych z czasem przewozu, doświadczanego przez inne środki transportu w Europie, gdyż opłacalność pozostaje decydującym czynnikiem przy wyborze środka transportu.

  Towary masowe są najczęściej transportowane koleją lub drogą wodną z niższymi średnimi prędkościami, ale z większą gwarancją ochrony przed ryzykiem związanym z warunkami pogodowymi. Kosztowne towary, wrażliwe na zakłócenia harmonogramu, są przewożone ciężarówkami lub samolotami, które - choć szybsze - pozostają wrażliwe na nieprzewidywalność pogody w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Koszty zewnętrzne: Koszty zewnętrzne są to koszty ponoszone przez otoczenie wskutek działalności jakiegoś czynnika. Często używa się tego terminu w odniesieniu do różnych środków transportu. Tak też podczas gdy transport drogowy i kolejowy nie wydają się na pierwszy rzut oka znacznie różnić pod względem kosztów, to po dodaniu skutków jakie oba wywierają na środowisko, zdrowie ludzi, czy infrastrukturę opłacaną przez państwo, różnica znacząco rośnie na niekorzyść transportu drogowego. Koszty transportu – koszty ponoszone przez jednostkę na transport osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty bezpośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty te możemy odnieść jednoznacznie do poszczególnych nośników kosztów. Musi istnieć możliwość ich przypisania do konkretnych nośników kosztów na podstawie pomiaru lub dokumentacji bez żadnych dodatkowych kalkulacji oraz jest to opłacalne. Najczęściej wyróżniamy tu koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca. Najczęściej popełniane błędy w definicji kosztów bezpośrednich to określanie ich, że są to koszty bezpośrednio przypisane do nośników kosztów. Tautologia. Dyskusyjne jest również zaliczanie niektórych pozycji kosztów do tej kategorii. Na przykład:

  Koszty wytworzenia – wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym związane z procesem wytworzeniausług, produktów, produkcji w toku. W tej grupie kosztów należy wyodrębnić koszty bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi dzięki nim przez jednostkę. Taka część kosztów wpływa na wynik finansowy okresu, w którym występują związane z nimi przychody. Występują również koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom osiąganym przez jednostkę. Wówczas mamy do czynienia z obowiązkiem ich uznania w wyniku finansowym danego okresu w części, w której dotyczą tego okresu. Jednostka powinna ustalać koszty wytworzenia w poszczególnych etapach: Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

  Rachunek kosztów pełnych – rachunek kosztów produkcji polegający na podziale kosztów produkcji na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszt produkcji wyrobów gotowych ustala się poprzez zsumowanie kosztów bezpośrednich produkcji oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich. Kalkulacja (łac. calculatio - obliczenie) - jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości (układ kalkulacyjny kosztów). Kalkulacja stanowi istotny etap prowadzenia rachunku kosztów.

  Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Koszty pośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty pośrednie nie mogą być bezpośrednio odnoszone do produkowanych wyrobów lub usług, tzn. nie można przyporządkować ich poszczególnym nośnikom na podstawie pomiarów i dowodów źródłowych lub takie przyporządkowanie jest nieopłacalne. Koszty pośrednie są przypisywane poszczególnym nośnikom na podstawie procedur rozliczeniowych. Koszty pośrednie nie dotyczą tylko jednego konkretnego wyrobu, w związku z tym ich podział między poszczególne nośniki wymaga zastosowania klucza rozliczeniowego (np. płace bezpośrednie, materiały bezpośrednie, koszt wytworzenia).

  Wskaźnik poziomu kosztów - określa udział kosztów w wartości sprzedanej produkcji, a w przedsiębiorstwie handlowym udział kosztów w stosunku do obrotu. Porównanie wskaźnika poziomu kosztów z kilku okresów daje rzeczywisty obraz gospodarności oraz wykorzystania czynników rzeczowych i siły roboczej w jednostce gospodarczej. Im niższy jest wskaźnik poziomu kosztów, tym korzystniej można oceniać efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wskaźnik poziomu kosztów, jako stosunek poniesionych kosztów do wartości sprzedanej produkcji lub obrotu towarowego, może być przedstawiany w formie ułamka dziesiętnego lub w postaci procentowej. W praktyce częściej jednak stosuje się oznaczenie procentowe.

  Business Case (BC) - uzasadnienie projektu przygotowane w formie raportu; propozycja zmiany biznesowej, opisana w kategoriach kosztów i korzyści. Opracowanie BC zwykle poprzedza duże projekty, a jej celem jest przekonanie kadry zarządzającej do zdobycia oraz inwestowania funduszy w postulowane przedsięwzięcie.

  Efekt utopionych kosztów – jest to zjawisko polegające na tym, że ludzie maja skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji gdy okazały się one niekorzystne. Jeśli tylko były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. Zachowanie to jest sprzeczne z teorią ekonomii która mówi, że tylko teraźniejsze oraz przyszłe zyski i koszty powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji. Koszty poniesione wcześniej nie powinny mieć znaczenia. Takie zachowanie tłumaczy teoria perspektywy. Człowiek wykazuje awersje do strat, więc stara się ich uniknąć. Efekt skali – miara, określająca zmiany produkcji relatywne do obniżenia kosztów produkcji i zwiększonego wykorzystania środków. Jest sumą elastyczności produkcji względem wszystkich czynników produkcji.

  Koszty w logistyce: Koszty logistyczne to wyrażone w pieniądzu użycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materiałów w firmie i między firmami, a także utrzymanie zapasów. Koszty te są składnikiem kosztów działalności firmy. eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  W transporcie zrównoważonym chodzi o minimalizację użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska. Najprościej jest ograniczać liczbę wydzielanych szkodliwych związków występujących w spalinach np. poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię odnawialną. Chodzi jednak też o zmniejszenie skali niszczenia przestrzeni (szczególnie miejskiej) wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego (wielkie parkingi lub pozastawiane samochodami chodniki). Środkami poprzez które można osiągnąć bardziej zrównoważony transport są: jazda (komunikacyjna, nie rekreacyjna) na rowerze, korzystanie z transportu publicznego, chodzenie pieszo, czy jazda jednym samochodem przez kilka osób, które mogłyby jechać osobno (zobacz: grupowe dojazdy). Wszystkie te działania mają na celu ograniczanie popytu na transport. Kalkulacja doliczeniowa – metoda kalkulacji kosztów danego obiektu, zazwyczaj produktu finalnego, polegająca na doliczeniu do kosztów bezpośrednich obiektu części kosztów pośrednich na podstawie z góry ustalonej stawki narzutu kosztów pośrednich. Kalkulacja doliczeniowa jest stosowana w przedsiębiorstwach produkujących szeroki asortyment różnorodnych produktów, np. produkty wytwarzane na zlecenie klienta i według jego specyfikacji. Ze względu na konieczność ustalenia całkowitego kosztu produkcji przed zamknięciem okresu rozliczeniowego konieczne jest doliczenie kosztów pośrednich, zamiast zastosowania kalkulacji podziałowej.

  Transport samochodowy przystosowany do przewozu paliw - transport samochodowy ogólnego przeznaczenia (samochody ciężarowe), wyposażony w zbiorniki ruchome lub beczki stalowe o pojemności 200 l oraz w sprzęt dystrybucyjny i przeciwpożarowy. Transport ten używany jest do przewozu paliw płynnych, jako środek zastępczy, w zamian transportu specjalizowanego – cystern paliwowych.

  Dodano: 06.07.2012. 17:17  


  Najnowsze