• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skuteczniejsze innowacje na rzecz silniejszej Europy

  25.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Innowacje i badania naukowe plasują się wysoko w programie europejskim. Niemniej innowacje potrzebują więcej aniżeli tylko badań naukowych, aby pomóc Europie ruszyć do przodu. To było główne przesłanie trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności, który odbył się w dniach 10 - 13 października. Wydarzenie, którego motto brzmiało "W kierunku Europejskiego Ekosystemu Innowacji", zostało podzielone na dwie części: jedną zorganizowaną w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia oraz drugą - w Warszawie, Polska w formie konferencji ministerialnej i jednego z czterech wydarzeń flagowych Polskiej Prezydencji.

  Zwracając się do uczestników konferencji za pośrednictwem filmu wideo, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział: "Innowacje to droga wyjścia z europejskiego kryzysu. Z nadzieją czekamy na wyniki tego szczytu." Wyniki sesji konferencyjnych, które zgromadziły ponad 100 ekspertów z Europy i spoza jej granic zostaną zaprezentowane 6 grudnia w czasie wydarzenia pt. "Konwencja Innowacyjności" pod patronatem Komisji Europejskiej.

  Konferencja, organizowana przez niezależną platformę non-profit knowledge4innovation (K4I), skupiającą wielu interesariuszy, a wśród nich przedstawicieli europejskiego sektora publicznego, prywatnego i akademickiego, umieściła w centrum zainteresowania kluczowe kwestie mające wpływ na europejskich decydentów, obywateli i przemysł.

  Barierą, którą Europejczycy muszą pokonać jest fragmentaryzacja systemu innowacji - powiedział Krzysztof Gulda, dyrektor polskiego Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas otwarcia szczytu w Warszawie. Jeżeli Europejczycy chcą pozostać w czołówce światowej stawki, muszą stworzyć faktyczny, wspólny rynek innowacji.

  "Innowacje to niezwykle złożona koncepcja, która rozciąga się od edukacji po internacjonalizację rynków, angażując w konsekwencji rozmaite obszary polityki, z których tylko jednym są badania naukowe" - wyjaśniał dyrektor zarządzający K4I Roland Strauss. "Chociaż badania naukowe są ważne, istnieje wiele innych elementów niezbędnych dla sukcesu innowacji. Innowacje z definicji oznaczają podejmowanie ryzyka i akceptację porażki."

  Członek Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij z Holandii, który przewodniczy również forum K4I Parlamentu Europejskiego, zwracając się do uczestników konferencji powiedział, że innowacje zapewniają gospodarce Europy olbrzymi impuls.

  "Aczkolwiek ważne jest wprowadzenie ram ułatwiających ścieżkę prowadzącą od wiedzy do innowacji, które ostatecznie przekładają się na miejsca pracy i wzrost" - powiedział Van Nistelrooij.

  Istotnym komponentem zwiększania europejskiej konkurencyjności, pobudzania wzrostu gospodarczego i dostarczania większości innowacji w przemyśle są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - zdaniem Carlosa Oliveiry, Sekretarz Stanu ds. Przedsiębiorczości, Konkurencyjności i Innowacji Portugalii. "Stosunki między MŚP a dużymi korporacjami to kluczowy element, jeżeli chodzi o wpływ, jaki mogą one wywrzeć na innowacje" - powiedział Oliveira.

  Członkini zarządu forum K4I i europarlamentarzystka, Danuta Hübner z Polski, podkreśliła wagę konkurencyjności, która jest '"siłą utrzymującą i generującą wzrost". Umieszczenie innowacji na czele listy zadań programu rozwoju Europy nie jest zaskoczeniem.

  W czasie konferencji zajęto się również tym, jak istotne dla Europy jest wyznaczenie ścieżki, którą niedługo podążą nasi przyszli naukowcy, decydenci i przedsiębiorcy. "To młodych ludzi najbardziej dotyczą bieżące osiągnięcia i fakt, że europejskie talenty będą musiały znaleźć odpowiedzi na nadchodzące wyzwania" - powiedział Hans van der Loo, Wiceprzewodniczący Biura Łącznikowego UE, Shell International. "Uczniowie muszą być przygotowani na stanowiska pracy, które jeszcze nie istnieją i na rozwiązywanie problemów, których nie są jeszcze świadomi. Przyszłość nie jest linearna, tylko wykładnicza. Najważniejszym ogniwem jest talent ludzi i problemy stające przed społeczeństwem."

  Członek zarządu forum K4I i europarlamentarzysta, Alojz Peterle ze Słowenii, podkreślił, że doskonalenie funkcjonowania społeczeństwa pomoże w osiągnięciu celów z różnych dziedzin. "Jeżeli nie poszanujemy społecznego kontekstu problemu, nigdzie nie zajdziemy" - stwierdził Peterle.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi. Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Model powstania innowacji wg J. Schmooklera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o koncepcję popytową. Koncepcja popytowa głosi, że głównym czynnikiem tworzącym innowacje są potrzeby, których rozpoznanie, a następnie przekazanie informacji o ich istnieniu z rynku do placówek naukowo-badawczych, powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia nowych wyrobów, technologii i usług.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI) Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  SPECQUE: SPECQUE (skrót od Simulation du Parlement Européen Canada-Quebec-Europe) jest międzynarodową, francuskojęzyczną symulacją obrad Parlamentu Europejskiego, powstałą w celu lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji europejskich oraz kwestii dotyczących Unii Europejskiej. Założony w 1998 roku, w Uniwersytecie Laval (Quebec) SPECQUE jest największą i najbardziej prestiżową symulacją tego typu. Podczas jednego tygodnia studenci z Kanady i Europy odtwarzają obrady Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie organizowane jest przez stowarzyszenie non-profit- SPECQUE i finansowane dzięki opłatom wpisowym uczestników, dotacjom rządowym oraz prywatnym sponsorom.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Friedrich List (ur. 6 sierpnia 1789 w Reutlingen, zm. 30 listopada 1846 w Kufstein) – niemiecki XIX-wieczny ekonomista, założyciel niemieckiej ekonomii politycznej, zwolennik protekcjonizmu. Jego prace stały się podstawą rozwinięcia szkoły ekonomii amerykańskiej zwanej też „System Narodowy” a obecnie jako Narodowy System Innowacji. Jest uznawany za jednego z czołowych prekursorów niemieckiej szkoły ekonomii, europejskiego myśliciela którego idee zjednoczonej Europy oraz prace stanowiły podstawy kształtowania się rozwoju Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Konkurencyjność międzynarodowa – jest to zdolność danego kraju do wytwarzania i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być lepsze, bądź tańsze od tych oferowanych przez inne kraje. Wydajność pracy jest głównym miernikiem międzynarodowej konkurencyjności. Wydajność pracy w dużej mierze zależna jest od tempa postępu technicznego w danym kraju, konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym, poziomu edukacji społeczeństwa, polityki gospodarczej prowadzonej przez dany kraj, polityki ekonomicznej społecznej(np. polityka podatkowa, pieniężna, przemysłowa, ekologiczna), jak i istniejące tradycje handlowe i przemysłowe oraz oczywiści posiadane zasoby naturalne.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Dodano: 25.10.2011. 16:26  


  Najnowsze