• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stereotypy płci a TIK - nowe spojrzenie

  28.05.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tradycyjnie to mężczyźni dominują w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), jednak w ciągu ostatniej dekady zostało podjętych wiele działań, aby zmniejszyć różnicę między płciami poprzez analizę barier, jakie piętrzą się w tej dziedzinie przed kobietami. Naukowcy zaprezentowali teraz swoje ustalenia poczynione w toku finansowanych ze środków unijnych badań naukowych, które przesunęły akcent z czynników wykluczających kobiety z TIK na te, które je włączają i motywują.

  Szeroko zakrojony projekt SIGIS (Strategie inkluzji - płeć a społeczeństwo informacyjne), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln EUR z tematu "Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla użytkownika" Piątego Programu Ramowego (5PR) UE posłużył za podstawę dla tych nowych prac. Prowadzili je Knut Holtan S?rensen z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU), Wendy Faulkner z Uniwersytetu w Edynburgu, Wlk. Brytania, oraz Els Rommes z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen, Holandia.

  Nad projektem SIGIS prócz wymienionych badaczy, pracowało kolejnych 20 naukowców, a ich prace zaowocowały 48 raportami analizującymi różne strategie wzbudzenia zainteresowania problematyką TIK wśród kobiet. Głównym celem trzech naukowców było wykorzystanie tych danych do zmiany rozłożenia akcentów w dyskusji: z czynników zniechęcających kobiet do angażowania się w dyscyplinę TIK na czynniki przyciągające je.

  "Do tej pory badania nad płciami i TIK koncentrowały się głownie na tym, jak kobiety są wykluczane z tej dyscypliny" - zauważa profesor S?rensen. "My natomiast analizowaliśmy, co musi się stać, aby kobiety do niej włączyć. Kiedy kobiety mają poczucie, że korzystanie z TIK jest naturalne, odpowiednie i korzystne? Jakie czynniki skłaniają je do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery w dziedzinie TIK? Nas interesują motywatory kobiet, a nie to, co je odstrasza".

  Profesor S?rensen uważa, iż panuje powszechne przekonanie, że kobietom brakuje kompetencji i odpowiedniej motywacji do studiowania TIK lub też, że program i środowisko studiów nie przemawiają do kobiet czy też nie odpowiadają im - co prowadzi do wdrażania kampanii informacyjnych kierowanych do wszystkich kobiet. Odnoszą one jednak ograniczony skutek, gdyż kierowane są do zbyt ogólnej grupy, zamiast kłaść nacisk na kobiety, które mogłaby objąć potencjalna rekrutacja.

  Jako przykład raport wymienia realizowany przez NTNU projekt "Kobiety i komputery", którego nazwa została zmieniona na "Projekt dla kobiet Ada". To zakrojona na szeroką skalę inicjatywa zwiększania odsetka kobiet przyjmowanych na studia informatyczne oraz te dotyczące technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Chociaż projekt odniósł ogromny sukces , naukowcy nie sądzą, aby przeprowadzone kampanie były "odpowiednie", gdyż początkowe akcje zasadzały się na pomyśle uatrakcyjnienia programów informatyki i technologii informacyjnej poprzez redefiniowanie dyscypliny. W kampanii TIK określano jako "kobiece i nietechniczne" zamiast "męskie i techniczne". Jeden z prospektów informacyjnych prezentował kobiety rysujące koła, podczas gdy mężczyźni rysowali kwadraty, informując że NTNU poszukuje więcej studentów TIK rysujących koła.

  Wywiady przeprowadzone z kobietami studiującymi informatykę i technologię informacyjną pokazują, że nie podobają im się stereotypy wykorzystane w materiałach informacyjnych - bowiem chcą być cenione za swoje indywidualne umiejętności i nie sądzą, aby mężczyźni i kobiety tak bardzo się od siebie różnili.

  Naukowcy odradzają stosowanie strategii opierających się na stereotypach płci, na przykład nieprawdziwym przekonaniu, że kobiety chcą wyłącznie pracować z ludźmi, a technologia je onieśmiela.

  "Obecnie wiele stereotypów płci wykorzystuje się jako podstawę projektowania technologicznego" - zauważa profesor S?rensen. "Wiele wysiłków zmierzających do włączenia kobiet dyktują względy komercyjne - przedsiębiorstwa chcą dotrzeć do większej liczby kobiet - ale nadal często produkty rynkowe są przeznaczone dla 'wszystkich kobiet' lub 'wszystkich mężczyzn'. To działa jedynie w pewnym zakresie".

  "Kobiety są różne, podobnie jak mężczyźni i często różnice między ludźmi tej samej płci są bardziej interesujące i znaczące niż różnice między płciami. Smutny fakt jest taki, że płeć łatwo wykorzystać jako mechanizm sortujący, tak jak w badaniach ilościowych, co może skutkować zbyt dużym naciskiem na różnice między płciami. To niefortunne".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk: Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym.

  Lesbofobia obejmuje różne formy negatywnego nastawienia względem lesbijek jako jednostek, par oraz jako grupy społecznej. Może ono obejmować uprzedzenie, dyskryminację oraz nadużycia połączone z nastawieniami i uczuciami od pogardy do wrogości. W związku z tym, lesbofobia jest seksizmem w stosunku do kobiet, krzyżującym się z homofobią. Cynthia Petersen, profesor prawa na Uniwersytecie Ottawy, zdefiniowała lesbofobię włączając w to także "strach kobiety przed miłością do drugiej kobiety, oraz strach mężczyzn (włączając w to także mężczyzn homoseksualnych) o to, że kobiety ich nie kochają". Łącznie nominował Międzynarodowy Komitet Olimpijski 453 niemieckich sportowców (254 mężczyzn i 199 kobiet) na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 w Atenach. Niemcy nie uczestniczyły w koszykówce, baseballu, piłce nożnej (mężczyźni), piłce ręcznej (kobiety), softballu, pływaniu synchronicznym, taekwondo, tenisie, siatkówce (mężczyźni) oraz w piłce wodnej (kobiety).

  Wołanie o prawa kobiety, tytuł oryginału (ang.) A Vindication of the Rights of Women: with Strictures on Political and Moral Subjects – utwór autorstwa Mary Wollstonecraft (1792), uważany za jedną z najwcześniejszych prac z zakresu filozofii feministycznej. Wollstonecraft odpowiada w nim ówczesnym teoretykom polityki i wychowania, uważającym, że kobiet nie powinno się kształcić. Jej zdaniem kobiety powinny odbierać wykształcenie odpowiadające ich pozycji w społeczeństwie. Mogą one być „towarzyszkami życia” swoich mężczyzn, a nie jedynie ich małżonkami. Zamiast postrzegać kobiety jako ornament czy własność przekazywaną na drodze małżeństwa, należy w nich widzieć istoty ludzkie wyposażone w te same fundamentalne prawa, co mężczyźni. Kobietobójstwo (hiszp. feminicidio) – po raz pierwszy pojęcie to zdefiniowane zostało w 1801 roku w Anglii jako "zabicie kobiety". Opiera się ono na definicji z Konwencji z Belém do Pará, gdzie zostało wyjaśnione jako „każdy akt lub każde zachowanie związane z sytuacją kobiet, które powoduje śmierć, skrzywdzenie lub cierpienie fizyczne, seksualne lub psychiczne kobiety, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”.

  Harem (z arab. ulga, zakaz); od arab. harim ("miejsce zakazane lub święte") inaczej perski: sarāy, zenana – określenie oznaczające prywatną strefę domu, powszechnie – choć nie do końca słusznie – określenie kojarzone jako część domu zamieszkiwania wyłącznie przez kobiety (żony) właściciela domu. Do części domu określonej jako harem nie mają wstępu obcy mężczyźni. Jest to zamknięta część domu, przeznaczona wyłącznie dla kobiet z rodziny męża i żony. W haremie – jako pewnej strukturze społecznej – główną rolę wśród kobiet odgrywała matka panującego władcy. Historia kobiet – (ang. history of women lub herstory) dyscyplina historii zajmująca się rolą, jaką kobiety odgrywały w dziejach ludzkości, oraz metodami naukowymi stosowanymi do studiowania roli i statusu kobiet.

  Żigolak – męska prostytutka bądź mężczyzna do towarzystwa, który jest opłacany (wspierany finansowo w zakresie odbiegającym od przyjętych norm społecznych) przez kobietę, przede wszystkim starszą, w zamian za kontynuowanie znajomości. Często mieszka w mieszkaniu kobiety i jest obecny na jej każde skinienie. Oczekuje się od niego zapewnienia towarzystwa, znajomości dobrych manier, umiejętności społecznych, zabawiania kobiety dowcipem, prowadzenia rozmów towarzyskich na różne tematy. Nierzadko wymaga się również znajomości tańców towarzyskich oraz dotrzymywania towarzystwa kobiecie także w tym zakresie. Otrzymuje on nierzadko wiele prezentów o różnym charakterze, takich samochód czy drogie ubrania. Są one prezentowane przez kobietę także celem podkreślenia pozycji społecznej - zarówno jej samej, jak i partnera, którego wspiera finansowo. Relacja między żigolakiem a kobietą może, aczkolwiek nie musi, obejmować usługi seksualne. Nierzadko taki mężczyzna jest jedynie "utrzymankiem", dotrzymującym towarzystwa kobiecie.

  Zjazd Kobiet w Seneca Falls – spotkanie na temat praw kobiet, które odbyło się w dniach 19-20 lipca 1848 roku w Seneca Falls w USA. Jest często uważane za miejsce narodzin feminizmu w Stanach Zjednoczonych, jako że przyjętą w ramach zjazdu Deklarację (ang. Declaration of Sentiments) podpisało 100 osób (z 300 uczestniczek i uczestników zjazdu), w tym kobiety i mężczyźni.

  Naprotechnologia (NaProTECHNOLOGIA) − metoda, mająca monitorować i utrzymywać zdrowie układu rozrodczego kobiet, stworzona przez Thomasa W. Hilgersa w 1991 roku. Oparta jest głównie na naturalnych metodach planowania rodziny, które są dopuszczalne m.in. przez Kościół katolicki. Metoda stawia nacisk na naukę umiejętności rozpoznawania własnej płodności przez małżonków starających się o potomstwo. Jest adresowana do pacjentów, których niepłodność jest uleczalna i daje się korygować medycznie, czyli do ok. 40% niepłodnych par (nie będą to więc kobiety z niewydolnością jajników, niedrożnością jajowodów czy mężczyźni). Mistrzostwa Europy w Curlingu 2005/Grupa B: Rywalizacja grupy B odbywała się równolegle do rozgrywek grupy A. Do mistrzostw przystąpiło 14 drużyn kobiecych i 19 drużyn męskich. Zmagania kobiet wygrały Niemki przed Czeszkami i Angielkami, u mężczyzn na pierwszym stopniu podium znalazła się Francja przed Walią i Czechami. Dwie pierwsze drużyny trafiły do grupy A, z której spadły Austria i Finlandia (kobiety) oraz Włochy i Rosja (mężczyźni).

  Dodano: 28.05.2012. 17:26  


  Najnowsze