• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE: 80 mln Europejczyków żyje w nędzy

  30.04.2010. 06:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  17 proc. populacji UE - 80 mln osób, w tym 19 mln dzieci - żyje poniżej progu ubóstwa - powiedział dyrektor generalny ds. badań naukowych, ekonomii i spraw socjalnych Komisji Europejskiej Jean-Michel Baer. Jego zdaniem, UE może to zmienić za pomocą edukacji.

  Baer mówił o tym podczas konferencji "Integracja społeczna w Europie - wyzwanie edukacyjne" odbywającej się na Uniwersytecie w Barcelonie, a zorganizowanej przez Dyrektoriat Generalny UE. Rok 2010 został ogłoszony w Unii Europejskiej Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

  Odnosząc się do statystyk europejskich, Baer zwrócił uwagę, że zagrożenie ubóstwem rośnie znacznie m.in. w przypadku rodzin mających troje dzieci lub więcej oraz w rodzinach niepełnych.

  Z badań opinii mieszkańców Europy, przeprowadzonych przez TNS Opinion & Social Network na przełomie sierpnia i września ub.r., wynika, że zjawisko ubóstwa uznało w swoim kraju za powszechne 96 proc. Węgrów, 92 proc. Bułgarów, 90 proc. Rumunów i 89 proc. Łotyszy; najmniej takich odpowiedzi padło w Danii (31 proc.), na Cyprze (34 proc.) i w Szwecji (37 proc.). W Polsce ubóstwo uznane zostało za zjawisko powszechne przez 71 proc. ankietowanych.

  Wśród grup społecznych najbardziej zagrożonych ryzykiem ubóstwa Europejczycy najczęściej wymieniali bezrobotnych (56 proc.), osoby starsze (41 proc.), słabo wykształcone (31 proc.) oraz niepełnosprawne lub przewlekle chore (29 proc.).

  Specjaliści zwracają uwagę także, że wśród grup bardziej narażonych na ubóstwo i wykluczenie społeczne są też emigranci i mniejszości narodowe. Ich zdaniem, pomóc im może dobra edukacja i to prowadzona od najmłodszych lat.

  Jak mówiła na konferencji prof. Julia Szalai z Centrum Badań Politycznych Centralnego Uniwersytetu Europejskiego w Budapeszcie, to właśnie dzieci z rodzin imigrantów oraz mniejszości narodowych już od małego narażone są na marginalizację. To one, gdy dorosną, często mają poczucie bycia obywatelami drugiej kategorii.

  Dzieci te mogą mieć problemy, gdy między wzorcami i wartościami wyniesionymi z domu a powszechnymi w szkole i wśród ogółu społeczeństwa są różnice - dziać się tak może w przypadku dzieci z rodzin muzułmańskich. Problem ten może nasilać się także wtedy, gdy do różnic kulturowych dochodzą znaczne różnice w zamożności, a tak jest często w przypadku rodzin romskich. Problemy biorą się także z niedostatecznej lub wręcz słabej znajomości języka kraju, w którym mieszkają.

  "Dzieci te nie posługują się tym językiem w domu, często rodzice też go nie znają lub znają słabo. W efekcie gorzej się uczą niż ich rówieśnicy. Trafiają więc do gorszych klas, potem do gorszych szkół. Przestają się uczyć, bo nie mają motywacji, rodzi się frustracja. Dlatego pomagać tym dzieciom trzeba jak najwcześniej, już na etapie przedszkolnym. Dobrze prowadzone wychowanie przedszkolne pomaga w starcie wszystkim dzieciom" - powiedziała PAP Szalai.

  Dodała, że kraje, w którym dzieciom imigrantów oraz należącym do mniejszości pomaga się już na tak wczesnym etapie, mają mniejsze problemy z wykluczeniem społecznym. Szalai zaznaczyła, że pomagać trzeba nie tylko samym dzieciom, ale także ich rodzinom. Jak mówiła, w różnych krajach i różnych społecznościach skuteczne metody są różne, ale często powtarza się tam np. pomoc szkolnych asystentów, którzy są łącznikiem między szkołą a rodziną, pomagają w nauce dzieciom, ale też rodzicom.

  Prof. Ramon Flecha Garcia z Uniwersytetu Barcelońskiego jako przykład dobrej praktyki wymienia program pomocy prowadzonej w zespole szkół: szkole podstawowej i przedszkolu Mare de Deu Monserrat w małej miejscowości Terrassa niedaleko Barcelony, gdzie uczy się bardzo dużo imigranckich dzieci, głównie pochodzących z Maroka i Tunezji. W ciągu pięciu lat od wprowadzenia tam specjalnego programu, odsetek pozytywnych wyników dzieci z egzaminu sprawdzającego ich umiejętności wzrósł z poziomu 17 proc. do 85 proc., choć jednocześnie populacja dzieci należących do mniejszości wzrosła w tej szkole z 12 proc. do 46 proc.

  Klucz do sukcesu leżał właśnie m.in. w jednoczesnej pracy z uczniami i ich rodzicami, na kładzeniu dużego nacisku na naukę czytania i to czytania ze zrozumieniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. "Zajęcia polegające na czytaniu prowadzi się z samymi dziećmi, z samymi rodzicami i wspólnie, zachęca się także do czytania w domu" - powiedział Garcia.

  "Nasza szkoła narodziła się ze wspólnego marzenia rodziców, dzieci i nauczycieli. Rozmawialiśmy o tym, jaką szkołę chcielibyśmy mieć i dzięki wspólnej pracy udało się. Wiele pomogli i ciągle pomagają nam wolontariusze, wśród nich są wychowankowie naszej szkoły" - zastrzegła dyrektorka szkoły Nuria Marin.

  Wśród specjalnych zajęć dla rodziców, jakie szkoła oferuje, są m.in. lekcje katalońskiego dla matek. Odbywają się one cztery razy w tygodniu, w czasie gdy dzieci są w szkole, tak by matki swobodnie mogły w nich uczestniczyć, te zaś, które mają młodsze dzieci, mogą je z sobą przyprowadzić.

  Idea Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym została zaproponowana przez Komisję Europejską, a następnie przyjęta przez Parlament Europejski i zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w październiku 2008 r.

  Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli Europy. Tematem Roku Europejskiego w ubiegłych latach były: kreatywność i innowacja (2009) oraz dialog międzykulturowy (2008). Rok 2011 ma być rokiem wolontariatu, a 2012 - rokiem osób starszych. DSR

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa. Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób. Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami. Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków.

  Nazwą ragged schools (l.mn. od ragged school) określamy grupę XIX-wiecznych szkół w Wielkiej Brytanii, które miały na celu edukację dzieci z ubogich rodzin. W większości zajmowały się one również dostarczaniem takim dzieciom środków do życia. Rozszerzanie idei tego typu szkół w całym Zjednoczonym Królestwie wiązało się z zaistnieniem ruchu społecznego, który ją promował.

  YLE Radio Suomi program radiowy publicznego nadawcy fińskiego Yleisradio, mutowany w poszczególnych częściach kraju. Program przygotowywany jest przez 20 rozgłośni regionalnych. Jest najpopularniejszym programem w Finlandii a jego słuchalność wynosi 38 proc. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – publiczna szkoła średnia założona w 1921 w Lublinie. Nagradzana była za najlepsze wyniki wśród szkół średnich na Lubelszczyźnie. W 2008 r. III LO im. Unii Lubelskiej zajęło 1. miejsce w woj. lubelskim i 16. miejsce w kraju. Działa tu chór Kantylena, który zdobył Złoty Kamerton w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Od 1 września 2010 roku funkcję dyrektora pełni Grzegorz Lech.

  Dodano: 30.04.2010. 06:19  


  Najnowsze