• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne badania nad procesami poznawczymi w środowisku instytucjonalnym

  25.02.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pytanie o to w jaki sposób formułujemy sądy i podejmujemy decyzje w różnych środowiskach zaprząta umysł wielu osób. Zespół z kierunku filozofii Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Hertfordshire w Wlk. Brytanii uzyskał dofinansowanie z UE na zbadanie tego zagadnienia i znalezienie odpowiedzi na wspomniane pytanie. Badania uzyskały wsparcie w postaci grantu sieci szkolenia wstępnego Marie Curie (ITN) o wartości 524.646 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy z kierunku filozofii, współpracujący z kolegami z Europy i USA, wykorzystają nowoczesne narzędzia, takie jak technologie symulacyjne i modelowanie, aby ustalić, co dokładnie powoduje naszym mózgiem w czasie nabywania wiedzy poprzez rozumowanie, percepcję i intuicję.

  Według przyjętego planu zespół przeprowadzi analizę na styku filozofii i psychologii w zakresie ekspresji kulturowej i zachowań. Badania stanowią część większego projektu, który analizuje interakcje społeczne z wielu rozmaitych perspektyw, od początku życia dziecka po jego dorosłe lata.

  W ramach prac, których rozpoczęcie przewidziano na 1 marca, finansowani ze środków unijnych naukowcy opracują nowe narzędzia do pomiaru interakcji społecznej w środowisku instytucjonalnym. Naukowcy są przekonani, że wykorzystanie w tym projekcie symulowanych modeli, opierających się na danych pozyskanych z prac nad procesami poznawczymi, przyczyni się do rozwoju inteligentnego projektowania struktur instytucjonalnych.

  "Badania te mają istotne znaczenie, ponieważ pomogą nam zrozumieć co działa, a co nie działa w sytuacjach, w których ludzie wykorzystują praktyki kulturowe oraz technologie do komunikowania się i rozwiązywania problemów w kontekście formalnym i nieformalnym" - wyjaśnia profesor Shaun Gallagher z kierunku filozofii Uniwersytetu w Hertfordshire. "Niniejsze badania mają znaczenie dla projektowania środowisk do komunikacji i pracy, które można wykorzystać w nauce, medycynie, inżynierii, biznesie, edukacji i rozmaitych instytucjach kulturalnych."

  Zapewnienie zaawansowanej technologii i podniesienie dobrobytu obywateli to jeden z najważniejszych celów UE. Spada na nas codziennie grad wyzwań, a pomagając nam łagodzić wszelkie niepożądane skutki, UE umożliwia nam wniesienie pozytywnego wkładu do społeczeństwa jako takiego.

  Granty ITN Marie Curie kierowane są do tych, którzy pragną zwiększyć swoje szanse jako początkujący naukowcy na rozwój kariery zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kluczowym zadaniem jest przyciągnięcie młodych osób. Sukces buduje się poprzez ponadnarodowy mechanizm sieciowania, który skutecznie kanalizuje istniejący, wysokiej jakości potencjał szkolenia wstępnego w zakresie badań naukowych w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

  Dzięki stworzeniu początkującym naukowcom szansy na doskonalenie swoich umiejętności badawczych oraz możliwości rozwoju kariery, mogą oni pomóc nie tylko w budowaniu prężniejszych sieci badawczych, ale także w rozwijaniu badań naukowych w całej UE.

  W ostatecznym rozrachunku wsparcie badań naukowych takich jak te, które mają się rozpocząć na Uniwersytecie w Hertfordshire, pomaga w realizacji dążenia UE do stania się najbardziej dynamiczną i konkurencyjną na świecie gospodarką opartą na wiedzy. Kluczowe znaczenie w tych działaniach mają badania naukowe, innowacyjność i edukacja.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Dodano: 25.02.2011. 18:17  


  Najnowsze