• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni ministrowie przyjmują ramy prawne dla europejskich infrastruktur badawczych

  03.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy ministrowie ds. badań naukowych uzgodnili ramy prawne dla stworzenia europejskich infrastruktur badawczych. Decyzja ta otwiera drogę do zbudowania światowej klasy infrastruktur, które powinny pomóc Europie zająć miejsce lidera w wielu dziedzinach badań naukowych.

  Umowa była jedną z kilku wypracowanych na ostatnim spotkaniu Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się w Brukseli, Belgia, w dniach 28-29 maja.

  Obecne krajowe i unijne przepisy nie spełniają wymagań stawianych przez złożone infrastruktury badawcze, posiadające partnerów w wielu krajach. Aby zaradzić tej sytuacji, w lipcu 2008 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy prawne dla europejskich infrastruktur badawczych.

  W grudniu rozmowy prowadzone pomiędzy państwami członkowskimi znalazły się w impasie z powodu drażliwego problemu, jak zwolnić infrastruktury badawcze z podatku VAT (od towarów i usług) oraz akcyzy. Prezydencja czeska zaproponowała, aby dla celów podatkowych infrastruktury badawcze traktować jako organizacje międzynarodowe. Propozycję przyjęto większością kwalifikowaną.

  W kontekście nowych ram prawnych państwa członkowskie, które chcą przyjąć u siebie europejskie infrastruktury badawcze, będą musiały oświadczyć w swoim wniosku przekazywanym Komisji, że uznają nowe infrastruktury za organizację międzynarodową.

  "Takie ramy prawne pozwolą znacznie obciąć koszty finansowe i administracyjne oraz jasno ustalić prawny kontekst funkcjonowania europejskich struktur badawczych przy jednoczesnym zacieśnieniu współpracy naukowej" - oświadczyła czeska Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu, Miroslava KopicovĂĄ.

  "W ten sposób pozwolą pokonać bariery piętrzące się przed inwestycjami w naukę i badania naukowe. Osiągnięcie to uznawane jest za wartościowy sukces nie tylko przeze mnie, ale także przez moich europejskich odpowiedników."

  Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik z zadowoleniem przyjął decyzję, mówiąc: "Porozumienie Rady to wspaniałe wieści dla unijnych badań naukowych i unijnej gospodarki. Dzisiejsze inwestycje w budowę infrastruktur badawczych na wielką skalę z pewnością mogą się przyczynić do przywrócenia zdrowia gospodarce unijnej i bez wątpienia wzmocnią naszą konkurencyjność, kiedy wyjdziemy z recesji. Pomogą tworzyć miejsca pracy, rozwijać działalność gospodarczą oraz budować postępową wiedzę naukową, która będzie nowym motorem rozwoju i konkurencyjności UE."

  Ministrowie podkreślili także ważną rolę, jaką infrastruktury badawcze mogą odegrać we wspieraniu rozwoju regionalnego. W swoim oświadczeniu zachęcają państwa członkowskie oraz Komisję do "wspierania rozwoju infrastruktur badawczych, w tym dystrybucji, w sposób umożliwiający zrównoważone realizowanie idei ERA [Europejska Przestrzeń Badawcza], dbając stale o przestrzeganie zasady doskonałości naukowej oraz zapewnienie skutecznego dostępu".

  Podkreślają także wagę analizy społeczno-gospodarczych zysków oraz opłacalności dla regionu, w którym znajdą się infrastruktury, ale także Europy jako całości.

  Wśród innych punktów programu znalazła się ewaluacja oraz ocena wpływu europejskich programów ramowych na rzecz badań naukowych (PR) oraz budowania przestrzeni ERA.

  W pierwszej kwestii ministrowie poprosili Komisję aby "jasno i wyraźnie przyznała, planując nowe PR, na ile ta praca opiera się na wynikach ewaluacji, prognozach i ocenach skuteczności".

  W końcu, jeśli chodzi o rozwój przestrzeni ERA, ministrowie zachęcają państwa członkowskie oraz Komisję do "dalszej pracy na rzecz zapewnienia większej komplementarności i synergii pomiędzy polityką wspólnotową a instrumentami, jak również pomiędzy inicjatywami regionalnymi, krajowymi i międzyrządowymi".

  "Dziś czeska prezydencja zdołała osiągnąć kilka ważnych priorytetów zgodnych z mottem 'Europejska Przestrzeń Badawcza bez barier'" - podsumowuje minister KopicovĂĄ.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Czeska prezydencja UE:
  http://www.eu2009.cz/en/

  Rada UE:
  http://www.consilium.europa.eu/

  Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI):
  http://cordis.europa.eu/esfri/

  Źródło danych: Czeska Prezydencja UE, Rada UE
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz od Rady UE.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro. Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników.

  Komisja Gospodarki Narodowej jest jedną ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia obejmuje analizy bieżącego stanu oświaty oraz kierunki i propozycje jej dalszego rozwoju. Powstała z koncepcji Komisji Europejskiej (Komisja Europejska) i była skutkiem dyskusji o potrzebie znaczących zmian w polityce edukacyjnej krajów europejskich. Zapoczątkowana była w 1996 roku, Europejskim Roku Kształcenia Ustawicznego, a uczestniczyli w niej ważni uczestnicy życia publicznego, a także ministrowie zajmujący się sprawami społecznymi i edukacją. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Komisja Nauki,Edukacji i Sportu wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z organizacją i rozwojem badań naukowych, systemem kształcenia i wychowania, systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej. Zajmuje się także sprawami dzieci i młodzieży, poradnictwem zawodowym dla młodzieży oraz przygotowaniem absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kulturą fizyczną i sportem, organizacją instytucji naukowych i oświatowych oraz współpracą naukowa z zagranicą.

  Dodano: 03.06.2009. 15:11  


  Najnowsze