• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unikalne badania poświęcone analizie prognoz populacji świata do roku 2100

  15.07.2013. 16:58
  opublikowane przez: Redakcja

  W ramach prac badawczych nad trendami zmian klimatu analizie poddane zostanie ich przyszłe oddziaływanie na system fizyczny Ziemi. Niewiele badań skupia się na sposobie, w jaki zmiany klimatu wpłyną na przyszłe społeczeństwa. Tę lukę wypełniają prace, których celem jest opracowanie pierwszych, kompleksowych prognoz naukowych populacji wg wieku, płci i poziomu wykształcenia na świecie do roku 2100. Posłużą one za podstawę do przestudiowania oddziaływania zmian klimatu na dobrobyt człowieka.

  Ambitny w swoich założeniach projekt FUTURESOC (Prognozowanie zdolności adaptacyjnych społeczeństw do zmian klimatu) jest dofinansowywany ze środków UE na kwotę 2,4 mln EUR z budżetu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Koordynator projektu, profesor Wolfgang Lutz z Centrum Demografii i Globalnego Kapitału Ludzkiego im. Wittgensteina (IIASA, VID/ÖAW, WU) w Austrii, opracował rozmaite scenariusze analityczne, odpowiadające przyszłym warunkom klimatycznym. Przeprowadzi także analizę przyszłego potencjału społecznego w różnych krajach w porównywalnych punktach w czasie.

  Pośród przestudiowanych wydarzeń historycznych znalazły się susza w północnoafrykańskim Sahelu, huragan Mitch w Ameryce Środkowej i azjatyckie tsunami. W toku prognostycznych studiów przypadku analizie poddano także przyszły potencjał adaptacyjny regionu Phang Nga/Phuket w Tajlandii i wyspy Mauritius na południowo-zachodnim Oceanie Indyjskim.

  Profesor Lutz jest przekonany, że przewidywanie przyszłych trendów kapitału ludzkiego dla wszystkich krajów wraz z wielowymiarową prognozą demograficzną może posłużyć za skuteczne narzędzie analityczne do prognozowania zdolności adaptacyjnych społeczeństw. Analiza populacji wg obecnego wieku i poziomu wykształcenia pozwala na prognozowanie całych dekad. Dzisiejsi niewykształceni piętnastolatkowie staną się niewykształconymi sześćdziesięciopięciolatkami w 2060 r. Hipotezy na temat przyszłej płodności, umieralności i migracji zdefiniowano na podstawie globalnych badań eksperckich, w których wzięło udział 500 uczestników.

  Profesor Lutz zauważa: "Przy podejmowaniu prób zrozumienia, na ile zmiany klimatu zagrożą dobrobytowi ludzi w przyszłości, częstym błędem jest łączenie prognozowanych warunków klimatycznych (na przykład w 2060 r.) z obecnymi warunkami społecznymi i zdolnościami adaptacyjnymi. Nie ma to większego uzasadnienia, gdyż wiemy, że przyszłe społeczeństwa będą inne".

  Dodaje: "Kiedy spoglądamy wstecz na większość społeczeństw, tego typu zdolności były zasadniczo odmienne w latach 60. XX w. w porównaniu do dzisiejszych; mamy zatem powód, aby zakładać, że w 2060 r. również będą całkiem inne. Wyzwanie polega zatem na znalezieniu konkretnego modelu naukowego, który może pomóc w budowaniu scenariuszy długofalowych zmian w zdolnościach społeczeństw do radzenia sobie ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi".

  Jednak największy problem wiąże się ze zdobyciem danych opartych na różnych poziomach wykształcenia od ludzi dotkniętych katastrofami naturalnymi. "W sondażach po katastrofach ludzie oceniają najprzeróżniejsze rzeczy i odpowiadają na rozmaite pytanie, ale nie dotyczą one poziomu wykształcenia" - zauważa profesor Lutz. Hipoteza o możliwym znaczeniu wykształcenia nie pojawiła się, stąd - jak sugeruje - nikt nie pomyślał o zadaniu takiego pytania. "W ten sposób czasami najważniejsze aspekty zostają pominięte, a jeżeli dane nie są gromadzone, ten czynnik nie pojawia się w analizie".

  Nowe scenariusze populacyjne FUTURESOC wg wieku, płci i poziomu wykształcenia przyjęto ostatnio za "ludzki trzon" nowego zestawu SSP (wspólnych ścieżek społeczno-ekonomicznych), które posłużą za wspólny punkt odniesienia dla grup modelujących w zakresie zintegrowanej oceny (IA) oraz analizy wrażliwości, ryzyka i adaptacji (VRA) na świecie.

  Prognozowanie potencjału rynkowego to temat kolejnego projektu dofinansowanego z budżetu ERBN (na kwotę 150.000 EUR) o nazwie FUTURE MARKETS (Narzędzia prognozowania rynkowego oparte na demografii). Projekt FUTURE MARKETS poświęcony weryfikacji koncepcji, którym również kieruje profesor Lutz, ma przetestować potencjał rynkowy za pomocą nowego, kwantytatywnego narzędzia naukowego do prognozowania przyszłych preferencji i zapotrzebowania konsumentów, opracowanego dzięki postępom metodologicznym poczynionym w toku projektu FUTURESOC.

  Projekt FUTURE MARKETS łączy w nowatorski sposób empirycznie szacowany wiek i efekty kohorty z poddanymi eksperckiej ocenie przyszłymi trendami okresowymi. Ma potencjał, by zapewnić skuteczne narzędzie do prognozowania społeczno-ekonomicznego w ogóle, a także w szczególności do przewidywania potencjału rynkowego niektórych towarów i usług. Odkrywanie przyszłych zmian w preferencjach klientów - "wyprzedzanie trendu" - ma kluczowe znaczenie w marketingu i może przesądzić o sukcesie narzędzia do prognozowania rynku.

  Wyniki obydwu projektów zostaną opublikowane w 2014 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Siła robocza - w ekonomii oznacza część społeczeństwa w wieku produkcyjnym, która jest w stanie pracować. Zatem jest to suma aktywnych zawodowo i bezrobotnych. Siła robocza to zdolność człowieka do wykonywania pracy, na którą składają się zdolność fizyczna i psychiczna oraz kwalifikacje wynikające z posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Siła robocza obejmuje ludzi pracujących i poszukujących pracy. Stanowi jeden z głównych czynników wytwórczych.

  Prognozowanie demograficzne - przewidywanie kształtowania się w przyszłości zjawisk i procesów demograficznych, ich kierunków oraz tempa rozwoju jak również przemian strukturalnych. Prognoza zawiera przewidywania dotyczące stanu i struktury ludności według podstawowych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych, przyszłego poziomu płodności i umieralności, rozmiarów przemieszczeń terytorialnych ludności, liczby i struktury gospodarstw domowych i rodzin. Wyobraźnia socjologiczna – w socjologii jedna z kompetencji niezbędnych do świadomego, pełnego uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym, polegająca na zdaniu sobie sprawy z tego, że człowiek jest istotą społeczną – żyje w otoczeniu innych ludzi, w świecie jaki zbudowali mu ludzie żyjący wcześniej i ma szansę budować społeczeństwo dla przyszłych pokoleń. Charles Wright Mills nazywa ją "najbardziej potrzebną cechą umysłu".

  Analfabetyzm funkcjonalny – sytuacja, w której osoby nieposiadające wykształcenia lub posiadające formalne wykształcenie nie potrafią wykorzystać wiedzy do tego, by sprawnie funkcjonować w codziennym życiu w nowoczesnym społeczeństwie. Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek.

  Prognozowanie analogowe - jedna z metod prognozowania przyszłości danej zmiennej poprzez użycie informacji o zachowaniu innej zmiennej, której zmiany w czasie są podobne ale nie równoczesne. Antyutopia (utopia negatywna) – utwór przedstawiający społeczeństwo przyszłości, którego organizacja polega na ograniczaniu wolności jednostki poprzez całkowite podporządkowanie jej systemowi władzy.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Społeczeństwo acefaliczne (inaczej: społeczeństwo najprostsze) - spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw małych w których istnieje bezpośredni kontakt jednostki z pozostałymi członkami grupy. Społeczeństwo acefaliczne przeciwstawia się ludom, które wykształciły scentralizowaną władzę (zob. wodzostwo).

  Świadomość prawna to znajomość przepisów i instytucji prawnych jak również ocena prawa przez społeczeństwo i jego zdolność do postulowania zmian prawnych pożądanych przez społeczeństwo. Świadomość prawna sama w sobie nie oznacza przestrzegania prawa przez ogół społeczeństwa.

  Dodano: 15.07.2013. 16:58  


  Najnowsze