• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współpraca badawcza UE-Rosja ma się dobrze, ale mogłaby lepiej - donosi raport

  10.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Współpraca UE-Rosja funkcjonuje dobrze, a wkład rosyjskich partnerów w projekty finansowane ze środków unijnych jest wysoko ceniony przez unijnych kolegów. Mimo to można jeszcze wiele zrobić, aby zwiększyć udział Rosjan w unijnych programach ramowych i włączyć ich całkowicie do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

  To główne wnioski zawarte w nowym raporcie z projektu RUSERA EXE (Rozszerzanie ERA na Rosję), który uzyskał unijne finansowanie na kwotę 240.000 EUR z tematu "Współpraca międzynarodowa" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Projekt miał na celu rozszerzenie współpracy badawczej UE-Rosja poprzez nawiązywanie i utrzymywanie relacji między indywidualnymi naukowcami z dwóch regionów.

  Raport opiera się na sondażu oraz wywiadach z naukowcami i innymi interesariuszami uczestniczącymi we współpracy UE-Rosja. Podkreśla się w nim wysokie poważanie, jakim się cieszą rosyjscy naukowcy wśród unijnych koordynatorów projektów, którzy chwalą ich naukowe kompetencje, rzetelność i dążenie do uzyskiwania najwyższej jakości wyników naukowych. Co więcej, zarówno unijni jak i rosyjscy naukowcy są przekonani, że rosyjski wkład w projekty badawcze jest nieodzowny.

  Jednakże raport odkrywa wiele przeszkód utrudniających szerszą i lepszą współpracę badawczą UE-Rosja. Poważnym problemem pozostaje język. Wielu unijnych respondentów stwierdziło, że musieliby borykać się raz po raz z poważnymi problemami, gdyby nie mogli byli skorzystać z pomocy rosyjskojęzycznych pracowników swoich własnych instytucji.

  Hierarchiczna struktura większości rosyjskich organizacji badawczych również stanowi wyzwanie. Niewielu naukowców ma uprawnienia do podejmowania decyzji i w przypadku kiedy potrzebny jest podpis na dokumencie, zwykle należy pokonać kilka szczebli w hierarchii.

  Co więcej, brak finansowania po stronie rosyjskiej również uniemożliwia wielu rosyjskim partnerom udział w spotkaniach inauguracyjnych odbywających się w UE. Z powodu takiego fragmentarycznego wprowadzenia, rosyjscy naukowcy czasami nie w pełni rozumieją swoją rolę w projekcie oraz zadania, jakie mają wykonywać.

  Jeżeli chodzi o stronę zarządzania projektami, raport wskazuje na brak umiejętności menedżerskich rosyjskich naukowców w porównaniu do kolegów z Unii oraz niedostatek wiedzy na temat reguł, jakie rządzą programem ramowym. W szczególności niektórzy unijni naukowcy skarżyli się również, że rosyjskie instytuty badawcze nie mają tradycji uzasadniania wydatków, co jest wymagane w projektach finansowanych ze środków unijnych.

  W raporcie znalazł się szereg wskazówek i działań mających pomóc w przezwyciężeniu tych problemów. Na przykład apel o dalsze rozwijanie struktur wspierających 7PR (Siódmy Program Ramowy) w Rosji, zwłaszcza w regionach, aby zapewnić wszystkim naukowcom łatwy dostęp do informacji na temat unijnych programów badawczych.

  Potrzebne jest finansowanie na wyższym poziomie, aby umożliwić rosyjskim naukowcom wyjazdy na spotkania projektowe w UE, by mogli wnosić pełniejszy wkład w ogólne kształtowanie projektów. Także naukowcy europejscy powinni wyjeżdżać do Rosji, aby nawiązywać dobre kontakty osobiste z tamtejszymi naukowcami.

  Europejscy naukowcy również powinni mieć świadomość struktury rosyjskich instytucji badawczych i postrzegać naukowców jako mediatorów w stosunkach z władzami, które mogą mieć niewielkie doświadczenie w międzynarodowej współpracy badawczej.

  Rosyjscy naukowcy skorzystają na dalszym rozwijaniu dodatkowych umiejętności, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektem, języka i szerszej komunikacji. Na szczeblu instytucjonalnym, fundusze unijne powinny być zarządzanie w przejrzysty sposób i zgodnie z unijnymi zasadami.

  "Wspólnota Europejska i Rosja zacieśniły współpracę w 7PR w porównaniu do 6PR, definiując wspólnie zagadnienia BRT interesujące obie strony i przynoszące obopólne korzyści oraz oferując konkretne instrumenty mające zachęcać do intensywniejszej współpracy BRT" - czytamy w podsumowaniu raportu. "Zasadnicze znaczenie będzie mieć opracowanie jasnej strategii wdrożenia działań niezbędnych do umożliwienia Rosji i Europie pełnego wykorzystania w nadchodzących latach ich ogromnego potencjału w zakresie współpracy BRT, zwłaszcza w kontekście zintegrowania Rosji z 7PR."

  W przedmowie do raportu, koordynator projektu profesor Yuri Pokholkov z Rosyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Technicznej napisał: "Mam nadzieję, że niniejszy raport okaże się niezwykle pomocny dla naukowców i menedżerów badań naukowych w Rosji i Europie oraz bardzo przydatny w efektywnej i obopólnie korzystnej międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:
  http://www.rusera-exe.ru/index_en.php

  Aby pobrać raport kliknij:
  tutaj

  Źródło danych: Projekt RUSERA EXE
  Referencje dokumentu: Reiter, P. (ed.), Spotlight on EU-Russia RTD cooperation. A snapshot of experiences on researchersďż˝ level, Austrian Research Promotion Agency, Vienna, 2009.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Stosunki Rosji z Unią Europejską: Stosunki Unia Europejska-Rosja zostały po raz pierwszy sformalizowane 24 czerwca 1994 r., gdy podpisano układ o partnerstwie i współpracy, który wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. i obowiązywał przez 10 lat. Regulował on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizując przepływ kapitału, towaru i usług, rozszerzał współpracę naukowo-techniczną, dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej, regulował sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustalił formę dialogu politycznego. W jego wyniku zaczęto odbywać spotkania na szczycie, a od 1998 r. także spotkania ministerialne Rady Współpracy UE-Rosja, której zadanie to coroczne opracowywanie planów współpracy. Utworzono również Parlamentarny Komitet Współpracy, obradujący w składzie przedstawicieli parlamentów.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. )

  Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii.

  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions, pol. Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów – jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie z unijnych funduszy i pomoc państwom członkowskim w wykorzystaniu dotacji UE szybciej i w bardziej efektywny sposób.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową.

  Dodano: 10.07.2009. 15:11  


  Najnowsze