• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Marie Curie - partnerstwa i ścieżki między przemysłem a środowiskiem naukowym

  20.10.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Marie Curie - partnerstwa i ścieżki między przemysłem a środowiskiem naukowym (IAPP).

  Działanie to ma na celu zacieśnianie współpracy między przemysłem a środowiskiem naukowym w zakresie szkolenia naukowców, rozwoju kariery i wymiany wiedzy, zwłaszcza z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym z tradycyjnymi przedsiębiorstwami wytwórczymi. Opiera się ono na długofalowych programach współpracy o wysokim potencjale pogłębienia wzajemnego zrozumienia odmiennych środowisk kulturowych i wymagań stawianych wobec poziomu umiejętności zarówno w sektorze przemysłowym, jak i akademickim.

  Działanie IAPP wspiera flagową inicjatywę "Unia Innowacji" poprzez zwiększanie wydajności badawczo-biznesowej i propagowanie transferu innowacji i wiedzy w UE. Bliższa współpraca między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami za pośrednictwem wymiany personelu zachęci do przedsiębiorczości i pomoże przekuć kreatywne pomysły na innowacyjne produkty i procesy, które mogą skutecznie pomóc w rozwiązywaniu europejskich i światowych problemów społecznych.

  Zaproszenie wspiera w szczególności programy współpracy między organizacją badawczą lub ich większą liczbą (np. uczelnie wyższe, ośrodki badawcze) a przedsiębiorstwem handlowym lub ich większą liczbą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym. Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy – placówka o zasięgu regionalnym, prowadzona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ukierunkowana na współpracę naukowców z przemysłem i przedsiębiorstwami z regionu kujawsko-pomorskiego, w celu praktycznego zastosowania rozwiązań proinnowacyjnych w działalności gospodarczej.

  Unia Miast Bałtyckich - (ang. Union of the Baltic Cities) - unia miast położonych na linii brzegowej Bałtyku utworzona w 1991 r. mająca na celu zintensyfikowanie działań promocyjnych oraz wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami z poszanowaniem zasad europejskich. Unia Miast Bałtyckich reprezentuje na forum ogólnoeuropejskim wspólne przedsięwzięcia mające na celu integrację europejską. Dba o współdziałanie między strukturami Unii Europejskiej i Rady Europy Klaster przemysłowy (ang. industrial cluster, inne nazwy to m.in. grono, klaster regionalny, dystrykt przemysłowy, lokalny system produkcyjny) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działających w pokrewnych sektorach, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności (często o charakterze nieformalnym), która poprzez współpracę i koncentrację cennych zasobów pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć lub wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

  Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Quatra: Quatra to marka oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami stworzona przez Grupę Kapitałową Sygnity SA. Są to jedne z pierwszych na rynku rozwiązań klasy ERP skierowanych zarówno do małych, jak i dużych firm, które funkcjonują w modelu SaaS. Umożliwiają one zarządzanie przedsiębiorstwami m.in. w obszarach: księgowości, płac, magazynowania, sprzedaży oraz personelu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i modelu cloud, już w pierwszych miesiącach od debiutu systemy zyskały bardzo dużą popularność wśród przedsiębiorców – po 14 tygodniach od wprowadzenia programów na rynek korzystało z nich 4 tys. użytkowników.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Dodano: 20.10.2011. 16:17  


  Najnowsze