• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomaganie uczniom w zrozumieniu wagi przedmiotów ścisłych i technologii

  19.09.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Od biotechnologii po media cyfrowe, od energetyki po chmurę obliczeniową - niemal każde miejsce pracy dzisiaj znajduje się pod silnym wpływem postępu naukowo-technologicznego, o ile nie zostało całkowicie przezeń przekształcone. Aczkolwiek nadal, według wyników sondaży, młodzi ludzie w krajach rozwiniętych nie cenią sobie zbytnio przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

  Dofinansowany ze środków unijnych projekt ECB (Europejska instytucja koordynująca edukację w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki) jest odpowiedzią na bieżącą potrzebę zwiększenia wiedzy i zainteresowania uczniów edukacją STEM i powiązanymi z nią ścieżkami kariery.

  "Kluczowe ustalenia poczynione w toku projektu ROSE wskazują, że uczniowie z bogatych krajów nie mają entuzjastycznego podejścia do przedmiotów ścisłych w szkole" - zauważa Alexa Joyce, starsza menedżer ds. rozwoju korporacyjnego w europejskiej sieci szkół (European Schoolnet). "Sądzą, że nauka przedmiotów ścisłych i technologii nie ma istotnego znaczenia i nie poprawia szans na karierę zawodową".

  Europejska instytucja koordynująca edukację w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, nazwana "inGenious", to zakrojona na dużą skalę strategiczna odpowiedź na apel UE o zacieśnienie relacji między nauką przedmiotów ścisłych a karierą w naukach ścisłych i technologii.

  "Europejska sieć szkół i europejski okrągły stół przemysłowców (ERT) powołały do życia inGenious, aby zbliżyć do siebie szkoły i przedsiębiorstwa - mówi Joyce - pomagając w ten sposób uczniom zrozumieć powiązania między ich pasjami, niezbędnymi umiejętnościami, ścieżkami edukacji wiodącymi do ich zdobycia i ostatecznie rodzajami pracy, której wykonywanie te umiejętności umożliwią".

  W ramach projektu zawiązała się społeczność akademicko-przemysłowa na rzecz edukacji STEM, otwarta dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz biznesmenów w Europie. Członkowie społeczności mają swobodny dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw, aby zapewnić realny kontekst nauczania STEM w klasie.

  "Mogą również brać udział w szkoleniach, w formie między innymi seminariów internetowych i forów, a także korzystać z katalogu wspólnych zajęć, od wizyt w zakładach przemysłowych po prezentacje przygotowane przez autorytety".

  Joyce informuje, że w ramach inGenious prowadzona jest - pod kierunkiem Aguedy Gras-Velazquez, menedżer ds. programu przedmiotów ścisłych w europejskiej sieci szkół - kampania pilotażowa, która wchodzi obecnie w trzeci rok realizacji, z udziałem ponad 150 nauczycieli wybieranych co roku do udziału w bardziej rygorystycznych testach i ewaluacji działań naukowych przedsiębiorstw. "Ich opinie mają zasadnicze znaczenie dla poznania głównych wyzwań i potencjalnego transferu możliwości" - mówi.

  Wyniki projektu służą też za dane wejściowe dla działań strategicznych, bowiem inGenious aktywnie promuje debatę na temat STEM, wzajemnego uczenia się od siebie i transferu doświadczeń w postaci publikacji, konferencji i innych wydarzeń na szczeblach krajowym i europejskim.

  "Wyniki naszej działalności pilotażowej zostały właśnie zaprezentowane na konferencji ESERA na Cyprze, rzucając światło na czynniki wpływające na edukację uczniów i ich wybór kariery" - zauważa Joyce. "Jedno z głównych ustaleń wskazuje, że zainteresowanie przedmiotami ścisłymi nie oznacza zainteresowania STEM jako konkretnym wyborem kariery. Z drugiej strony podejmowanie w klasie problemu wyboru kariery może to zmienić. Uczniowie biorący udział w tego typu rozmowach byli średnio o 20% bardziej zainteresowani karierą w STEM".

  Dotychczas od 12.000 do 16.000 uczniów zostało bezpośrednio zaangażowanych w kampanię pilotażową. Joyce dodaje, że tej jesieni zostanie ogłoszony nowy konkurs szkół, który będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych placówek. "W perspektywie długofalowej mamy nadzieję przyczynić się do budowy większej i bardziej utalentowanej siły roboczej STEM w celu promowania w Europie wzrostu pobudzanego przez innowacje".

  Projekt ECB otrzymał około 3,5 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych z budżetu SIS 7PR i jest realizowany wspólnie przez europejską sieć szkół i europejski okrągły stół przemysłowców (ERT). Prace nad nim mają zostać zakończone w 2014 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fizyka komputerowa – dział nauk ścisłych zajmujący się zastosowaniem komputerów i ich możliwości w badaniach fizycznych. Przedmiot jej zainteresowań można z grubsza podzielić na dwie odrębne części: Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa. Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.”

  Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku. Mścisława – staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Mści- ("mścić") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która zdobywa sławę mszcząc się na swych wrogach". Poświadczone w źródłach jako Mścisława (1360) i formach zdrobniałych Mścicha (1394), Mścichna (1383).

  Mścisław (biał. Мсціслаў, Амсьціслаў, Mścisłaŭ, Amścisłaŭ, ros. Мстиславль, Mstislawl) – miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. 10,7 mieszkańców (2010). Chrematonimia (gr. chrema, chrematos – rzecz, przedmiot, towar) – nauka, której przedmiotem badań są nazwy własne niektórych wytworów przemysłowych, rękodzielniczych, jednostkowych i seryjnych, które nie są trwale związane z określonym krajobrazem, tzw. chrematonimy. Jest to najbardziej dyskusyjny dział onomastyki.

  Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława – staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Pęci- ("droga, wędrówka") i -sława ("sława"). Oznacza "ta, która podąża drogą sławy". Poświadczone w źródłach jako Pęcisława (1265), Pęćsława (1265), Pęsława (1310). Rezerwat ścisły – rodzaj rezerwatu przyrody. Ochrona ścisła w takim rezerwacie polega na całkowitym wykluczeniu ingerencji człowieka. Służy on wyłącznie celom naukowym i dydaktycznym.

  Edukacja w Związku Radzieckim była wysoce scentralizowana i zależna od rządu. Jej zaletami były powszechny dostęp do szkół dla wszystkich i pewność zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki (realizacja obowiązku pracy). System oświaty został zreformowany według zasad wychowania przez pracę, podporządkowania jednostki państwu, połączenia edukacji ze szkoleniem wojskowym. Stawiano na kształcenie specjalistyczne w dziedzinie inżynierii oraz propagowano wyższość dziedzin matematyczno-przyrodniczo-społecznych nad humanistycznymi.

  Miskolc Tiszai – największa stacja kolejowa w Miszkolcu, na Węgrzech. Nazwa stacji pochodzi od przedsiębiorstwa, które dworzec zbudowało mające nazwę od rzeki Cisa (węg. Tisza).

  Obszar ochrony ścisłej Wielkie Torfowisko Batorowskie (niem. See Wiesen) – obszar ochrony ścisłej na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – przedmiot realizowany w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Przedmiot został wprowadzony od 1 września 2009 r. jako 1 godzina w całym cyklu kształcenia w gimnazjum, a od 1 września 2012 r. obowiązuje w tej samej liczbie w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot zastąpił całkowicie przysposobienie obronne, które (według "starej" podstawy programowej) było nauczane w liczbie 2 godzin w cyklu w szkole średniej. Zakres nauczania obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieści się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni (także szkolenie strzeleckie) i zasadach służby wojskowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.

  Byt w sensie dystrybutywnym – każdy z osobna przedmiot istniejący lub, w zależności od rozumienia pojęcia bytu, nieistniejący ale przynajmniej wyróżnialny, a więc jakakolwiek treść (aspekt istotowy bytu), która istnieje (aspekt egzystencjalny bytu). Synonim przedmiotu, każdy przedmiot. Męcisław, Męcsław, Męsław – staropolskie imię męskie, złożone z członów Męci- ("gnębić, dręczyć", też "wzburzać, trząść") i -sław ("sława"). Prawdopodobnie oznaczało "ten, kto zdobywa sławę przez gnębienie".

  Przedmiot przestępstwa - dobro lub wartość społeczna, podlegający ochronie prawnej na mocy prawa karnego. Inaczej przedmiot ochrony lub przedmiot zamachu.

  Dodano: 19.09.2013. 15:27  


  Najnowsze